Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Je T’Aime… (Amour… Ou… Amitié)

Poème Amour-Amitié
Publié le 18/09/2005 10:25

L'écrit contient 395 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : 1Roxana1

Je T’Aime… (Amour… Ou… Amitié)

En me disant que tu m’aimais,
En me disant que ce n’était pas que de l’amitié,
En me demandant si je t’aimais,
En me demandant si comme toi ce n’était pas par amitié,

Tu m’as abandonné sur la route,
En plein milieu d’une autoroute.
L’autoroute, où toutes les voitures passent,
L’autoroute, où à pied, il n’y a que des impasses.

Toute seule, j’ai peur…
Plus je te cherche plus croit ma frayeur.
Je cherche partout ton regard…
Mais rien ni fait, je ne croise que les yeux des chauffards.

Je t’appelle, mais tu ne réponds pas.
Je t’appelle, mais tu n’ais pas là.
Je veux traverser ce fleuve d’automobiles déchainées.
Je m’en fiche si je perds ma vie, je veux être à tes côtés.

Mais je n’arrive pas à te rejoindre…
J’entrevois enfin ta silhouette, … décidée, je veux t’atteindre.
Enfin tu daignes tourner la tête et tu m’aperçois.
Je sens un sourire se dessiner sur nos visages et j’entends ta voix.

Des larmes de soulagement commencent à dégringoler.
Tu rigoles, et tu avances en me tendant la main.
Tu oublis de regarder…
Tu oublies qu’ici, les conducteurs n’utilisent pas de freins.

Je te hurle de faire attention,
Mais le bruit couvre ma voix.
J’essaye à tout prix d’arriver avant, près de toi,
Mais, il y a une accélération…

En quelques secondes, ton expression est remplis de stupéfaction,
Je te crie de courrir, de fuir…
Surpris, tu ne bouge plus… un dernier coup d’accélération
Et je voie d’horreur tes yeux s’agrandir…

Tu as compris…
Je hurle de toutes mes forces non…
Mais je ne contrôle pas cette vie…
Mes yeux sont clos, je ne veux pas voir cette abomination.

Le silence…
J’entrouve mes yeux…
J’entends un souffle… un souffle de souffrance.
C’est affreux !

Je me jette à tes cotés.
Je ne veux pas t’abandonner.
Je te prends dans mes bras…
Et je refuse de te lacher.

Je t’aime, je le sais.
Ce n’est pas de l’amour, ce n’est pas de l’amitié.
C’est autre chose, autre chose de plus fort…
Mais c’est en rapport…

Quoique tu deviennes, je serais toujours là…
Quoique tu fasses, je serais toujours là…
 • Pieds Hyphénique: Je T’Aime… (Amour… Ou… Amitié)

  en=me=di=sant=que=tu=mai=mais 8
  en=me=di=sant=que=ce=né=tait=pas=que=de=la=mi=tié 14
  en=me=de=man=dant=si=je=tai=mais 9
  en=me=de=man=dant=si=comme=toi=ce=né=tait=pas=par=a=mi=tié 16

  tu=mas=a=ban=don=né=sur=la=rou=te 10
  en=plein=mi=lieu=dune=au=to=route 8
  lau=to=route=où=tou=tes=les=voi=tu=res=passent 11
  lau=to=route=où=à=pied=il=ny=a=que=des=im=passes 13

  tou=te=seu=le=jai=peur 6
  plus=je=te=cherche=plus=croit=ma=frayeur 8
  je=cher=che=par=tout=ton=re=gard 8
  mais=rien=ni=fait=je=ne=croise=que=les=yeux=des=chauf=fards 13

  je=tap=pel=le=mais=tu=ne=ré=ponds=pas 10
  je=tap=pel=le=mais=tu=nais=pas=là 9
  je=veux=tra=ver=ser=ce=fleuve=dau=to=mo=biles=dé=chai=nées 14
  je=men=fiche=si=je=perds=ma=vie=je=veux=ê=treà=tes=cô=tés 15

  mais=je=nar=rive=pas=à=te=re=joindre 9
  jentre=vois=en=fin=ta=silhouet=te=dé=ci=dée=je=veux=tat=teindre 14
  en=fin=tu=daignes=tour=ner=la=tê=teet=tu=ma=per=çois 13
  je=sens=un=sou=rire=se=des=si=ner=sur=nos=vi=sa=ges=et=jen=tends=ta=voix 19

  des=lar=mes=de=sou=lage=ment=com=men=cent=à=dé=grin=go=ler 15
  tu=ri=goles=et=tu=a=vances=en=me=ten=dant=la=main 13
  tu=ou=blis=de=re=gar=der 7
  tu=ou=blies=qui=ci=les=con=duc=teurs=nu=ti=lisent=pas=de=freins 15

  je=te=hur=le=de=faireat=ten=tion 8
  mais=le=bruit=cou=vre=ma=voix 7
  jes=sayeà=tout=prix=dar=ri=ver=a=vant=près=de=toi 12
  mais=il=y=a=uneac=cé=lé=ra=tion 9

  en=quel=ques=se=condes=ton=ex=pres=sion=est=rem=plis=de=stu=pé=fac=tion 17
  je=te=crie=de=cour=rir=de=fu=ir 9
  sur=pris=tu=ne=bouge=plus=un=der=nier=coup=dac=cé=lé=ra=tion 15
  et=je=voie=dhor=reur=tes=yeux=sa=gran=dir 10

  tu=as=com=pris 4
  je=hur=le=de=toutes=mes=for=ces=non 9
  mais=je=ne=con=trôle=pas=cet=te=vie 9
  mes=yeux=sont=clos=je=ne=veux=pas=voir=cettea=bo=mi=na=tion 14

  le=si=len=ce 4
  jen=trou=ve=mes=y=eux 6
  jen=tends=un=souf=fle=un=souf=fle=de=souf=france 11
  cest=af=freux 3

  je=me=jet=te=à=tes=co=tés 8
  je=ne=veux=pas=ta=ban=don=ner 8
  je=te=prends=dans=mes=bras 6
  et=je=re=fuse=de=te=la=cher 8

  je=tai=me=je=le=sais 6
  ce=nest=pas=de=la=mour=ce=nest=pas=de=la=mi=tié 13
  cest=autre=cho=se=au=tre=cho=se=de=plus=fort 11
  mais=cest=en=rap=port 5

  quoi=que=tu=de=viennes=je=se=rais=tou=jours=là 11
  quoi=que=tu=fasses=je=se=rais=tou=jours=là 10
 • Phonétique : Je T’Aime… (Amour… Ou… Amitié)

  ɑ̃ mə dizɑ̃ kə ty mεmε,
  ɑ̃ mə dizɑ̃ kə sə netε pa kə də lamitje,
  ɑ̃ mə dəmɑ̃dɑ̃ si ʒə tεmε,
  ɑ̃ mə dəmɑ̃dɑ̃ si kɔmə twa sə netε pa paʁ amitje,

  ty ma abɑ̃dɔne syʁ la ʁutə,
  ɑ̃ plɛ̃ miljø dynə otɔʁutə.
  lotɔʁutə, u tutə lε vwatyʁə pase,
  lotɔʁutə, u a pje, il ni a kə dεz- ɛ̃pasə.

  tutə sələ, ʒε pœʁ…
  plys ʒə tə ʃεʁʃə plys kʁwa ma fʁεjœʁ.
  ʒə ʃεʁʃə paʁtu tɔ̃ ʁəɡaʁ…
  mε ʁjɛ̃ ni fε, ʒə nə kʁwazə kə lεz- iø dε ʃofaʁd.

  ʒə tapεllə, mε ty nə ʁepɔ̃ pa.
  ʒə tapεllə, mε ty nεs pa la.
  ʒə vø tʁavεʁse sə fləvə dotomobilə deʃεne.
  ʒə mɑ̃ fiʃə si ʒə pεʁd ma vi, ʒə vøz- εtʁə a tε kote.

  mε ʒə naʁivə pa a tə ʁəʒwɛ̃dʁə…
  ʒɑ̃tʁəvwaz- ɑ̃fɛ̃ ta siluεtə, … deside, ʒə vø tatɛ̃dʁə.
  ɑ̃fɛ̃ ty dεɲə tuʁne la tεtə e ty mapεʁswa.
  ʒə sɑ̃sz- œ̃ suʁiʁə sə desine syʁ no vizaʒəz- e ʒɑ̃tɑ̃ ta vwa.

  dε laʁmə- də sulaʒəmɑ̃ kɔmɑ̃se a deɡʁɛ̃ɡɔle.
  ty ʁiɡɔlə, e ty avɑ̃səz- ɑ̃ mə tɑ̃dɑ̃ la mɛ̃.
  ty ubli də ʁəɡaʁde…
  ty ubli kisi, lε kɔ̃dyktœʁ nytilize pa də fʁɛ̃.

  ʒə tə yʁlə də fεʁə atɑ̃sjɔ̃,
  mε lə bʁɥi kuvʁə ma vwa.
  ʒesεj a tu pʁi daʁive avɑ̃, pʁε də twa,
  mε, il i a ynə akseleʁasjɔ̃…

  ɑ̃ kεlk səɡɔ̃də, tɔ̃n- εkspʁesjɔ̃ ε ʁɑ̃pli də stypefaksjɔ̃,
  ʒə tə kʁi də kuʁʁiʁ, də fɥiʁ…
  syʁpʁi, ty nə buʒə plys… œ̃ dεʁnje ku dakseleʁasjɔ̃
  e ʒə vwa dɔʁœʁ tεz- iø saɡʁɑ̃diʁ…

  ty a kɔ̃pʁi…
  ʒə yʁlə də tutə mε fɔʁsə- nɔ̃…
  mε ʒə nə kɔ̃tʁolə pa sεtə vi…
  mεz- iø sɔ̃ klo, ʒə nə vø pa vwaʁ sεtə abɔminasjɔ̃.

  lə silɑ̃sə…
  ʒɑ̃tʁuvə mεz- iø…
  ʒɑ̃tɑ̃z- œ̃ suflə… œ̃ suflə də sufʁɑ̃sə.
  sεt- afʁø !

  ʒə mə ʒεtə a tε kɔte.
  ʒə nə vø pa tabɑ̃dɔne.
  ʒə tə pʁɑ̃ dɑ̃ mε bʁa…
  e ʒə ʁəfyzə də tə laʃe.

  ʒə tεmə, ʒə lə sε.
  sə nε pa də lamuʁ, sə nε pa də lamitje.
  sεt- otʁə ʃozə, otʁə ʃozə də plys fɔʁ…
  mε sεt- ɑ̃ ʁapɔʁ…

  kwakə ty dəvjεnə, ʒə səʁε tuʒuʁ la…
  kwakə ty fasə, ʒə səʁε tuʒuʁ la…
 • Pieds Phonétique : Je T’Aime… (Amour… Ou… Amitié)

  ɑ̃=mə=di=zɑ̃=kə=ty=mε=mε 8
  ɑ̃mə=di=zɑ̃=kə=sə=ne=tε=pa=kə=də=la=mi=tje 13
  ɑ̃=mə=də=mɑ̃=dɑ̃=si=ʒə=tε=mε 9
  ɑ̃mə=də=mɑ̃=dɑ̃=si=kɔ=mə=twa=sə=ne=tε=pa=paʁ=a=mi=tje 16

  ty=ma=a=bɑ̃=dɔ=ne=syʁ=la=ʁu=tə 10
  ɑ̃=plɛ̃=mi=ljø=dy=nə=o=tɔ=ʁu=tə 10
  lo=tɔ=ʁutə=u=tutə=lε=vwa=ty=ʁə=pase 10
  lo=tɔ=ʁutə=u=a=pje=il=ni=a=kə=dε=zɛ̃pasə 12

  tu=tə=sə=lə=ʒε=pœ=ʁə 7
  plys=ʒə=tə=ʃεʁ=ʃə=plys=kʁwa=ma=fʁε=jœʁ 10
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=paʁ=tu=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 8
  mε=ʁjɛ̃=ni=fε=ʒə=nə=kʁwazə=kə=lε=ziø=dε=ʃo=faʁd 13

  ʒə=ta=pεl=lə=mε=ty=nə=ʁe=pɔ̃=pa 10
  ʒə=ta=pεl=lə=mε=ty=nε=sə=pa=la 10
  ʒə=vø=tʁa=vεʁse=sə=flə=və=do=to=mo=bi=lə=de=ʃε=ne 15
  ʒə=mɑ̃=fiʃə=si=ʒə=pεʁd=ma=vi=ʒə=vø=zε=tʁəa=tε=ko=te 15

  mε=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=tə=ʁə=ʒwɛ̃dʁə 10
  ʒɑ̃tʁə=vwa=zɑ̃=fɛ̃=ta=si=lu=ε=tə=de=si=de=ʒə=vø=ta=tɛ̃dʁə 16
  ɑ̃=fɛ̃=ty=dεɲə=tuʁ=ne=la=tε=təe=ty=ma=pεʁ=swa 13
  ʒə=sɑ̃s=zœ̃=su=ʁiʁə=sə=de=si=ne=syʁ=no=vi=za=ʒə=ze=ʒɑ̃=tɑ̃=ta=vwa 19

  dε=laʁmə=də=su=la=ʒə=mɑ̃=kɔ=mɑ̃=se=a=de=ɡʁɛ̃=ɡɔ=le 15
  ty=ʁi=ɡɔlə=e=ty=a=vɑ̃=sə=zɑ̃=mə=tɑ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 14
  ty=u=bli=də=ʁə=ɡaʁ=de 7
  ty=u=bli=ki=si=lε=kɔ̃=dyk=tœʁ=ny=ti=li=ze=padə=fʁɛ̃ 15

  ʒə=tə=yʁ=lə=də=fε=ʁə=a=tɑ̃=sjɔ̃ 10
  mε=lə=bʁɥi=ku=vʁə=ma=vwa 7
  ʒe=sεj=a=tu=pʁi=da=ʁi=ve=a=vɑ̃=pʁεdə=twa 12
  mε=il=i=a=ynə=ak=se=le=ʁa=sjɔ̃ 10

  ɑ̃=kεl=kə=sə=ɡɔ̃də=tɔ̃=nεk=spʁe=sjɔ̃=ε=ʁɑ̃=pli=də=sty=pe=fak=sjɔ̃ 17
  ʒə=tə=kʁi=də=kuʁ=ʁiʁ=də=fɥ=iʁ 9
  syʁ=pʁi=tynə=bu=ʒə=plys=œ̃=dεʁ=nje=ku=dak=se=le=ʁa=sjɔ̃ 15
  e=ʒə=vwa=dɔ=ʁœʁ=tε=ziø=sa=ɡʁɑ̃=diʁ 10

  ty=a=kɔ̃=pʁi 4
  ʒə=yʁ=lə=də=tu=tə=mε=fɔʁ=sə=nɔ̃ 10
  mε=ʒə=nə=kɔ̃=tʁo=lə=pa=sε=tə=vi 10
  mε=ziø=sɔ̃=klo=ʒə=nə=vø=pa=vwaʁ=sεtəa=bɔ=mi=na=sjɔ̃ 14

  lə=si=lɑ̃=sə 4
  ʒɑ̃=tʁu=və=mε=zi=ø 6
  ʒɑ̃=tɑ̃=zœ̃=suflə=œ̃=su=flə=də=su=fʁɑ̃sə 10
  sε=ta=fʁø 3

  ʒə=mə=ʒε=tə=a=tε=kɔ=te 8
  ʒə=nə=vø=pa=ta=bɑ̃=dɔ=ne 8
  ʒə=tə=pʁɑ̃=dɑ̃=mε=bʁa 6
  e=ʒə=ʁə=fy=zə=də=tə=la=ʃe 9

  ʒə=tε=mə=ʒə=lə=sε 6
  sə=nε=padə=la=muʁsə=nε=pa=də=la=mi=tje 11
  sε=totʁə=ʃo=zə=o=tʁə=ʃo=zə=də=plys=fɔʁ 11
  mε=sε=tɑ̃=ʁa=pɔʁ 5

  kwakə=ty=də=vjε=nə=ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la 11
  kwa=kə=ty=fasə=ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/09/2005 10:49Painoir

tres tres jolie.

Auteur de Poésie
04/11/2005 15:49Rivière

C’est beau mais tellement terrible ! Bravo on vit tes mots et la terreur....