Poème-France.com

Poeme : Jveux Partir, Jveux M’En AllerJveux Partir, Jveux M’En Aller

Jveux partir, jveux m’en aller
Jveux courir sans m’arrêter
Jveux courir vers l’exterieur
Jusqu’à secher mes pleurs
Jveux m’enfuir de cet endroit
Maintenant sans dire pourquoi
M’enfuir pieds nu dans le brouillard
Courir jusqu’à n’en plus pouvoir.
J’ouvrirai la porte sans un bruit
Puis m’abandonnerai à la nuit
Bercée par la lune et par le vent
Le cœur plus que jamais battant
Je courrai encore et encore
Brulant toute ma peine dans mes efforts
Et je m’écraserai face contre terre
Baignant dans ma propre misère
Je me releverai chancelante
Jurant sur tout ce qui me hante
Et me retournant vers le tonere
La pluie jetera sur mes yeux de colere
Toutes les larmes que je n’ai pu pleurer
Avant de m’en aller…
Jveux partir
Jveux m’en aller
Jveux pas mourir
Juste tout plaquer
Parce que tous les soirs j’ai le choix
Entre m’échapper et rester là
Et tous les soirs je m’imagine
Libre, gambadant dans les collines
Dansant sous les ondées
Goûtant au plaisir d’être évadée
Et tous les soirs j’hésite
Entre aller me coucher et prendre la fuite
Ne serait-ce que le temps de respirer
Juste histoire de se vivifier
Je veux seulement changer d’air
Je ne dis pas qu’ici c’est un enfer
Mais puisque je ne peux m’y exprimer
Je souhaite seulement avoir ma liberté
Celle de m’isoler
Celle de pleurer
Jveux partir
Jveux m’en aller
Jveux courir
Jusqu’à tarir
La source de mes pleurs
Le gros de ma douleur
Jusqu’à n’en plus savoir
Où est le blanc, où est le noir
Seulement me retrouver avec moi-même
Et si cela vous cause problème
Je le ferai dans votre dos
Ce soir j’ai pris la clé et mon manteau.
Absence

PostScriptum

javais envie de l’ecrire ca c’est ce que je ressens. j’ecris peu en ce moment mais la fallait que ca sorte. voila !
bizz merci


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒvø paʁtiʁ, ʒvø mɑ̃n- ale
ʒvø kuʁiʁ sɑ̃ maʁεte
ʒvø kuʁiʁ vεʁ lεkstəʁjœʁ
ʒyska sεʃe mε plœʁ
ʒvø mɑ̃fɥiʁ də sεt ɑ̃dʁwa
mɛ̃tənɑ̃ sɑ̃ diʁə puʁkwa
mɑ̃fɥiʁ pje ny dɑ̃ lə bʁujaʁ
kuʁiʁ ʒyska nɑ̃ plys puvwaʁ.
ʒuvʁiʁε la pɔʁtə sɑ̃z- œ̃ bʁɥi
pɥi mabɑ̃dɔnəʁε a la nɥi
bεʁse paʁ la lynə e paʁ lə vɑ̃
lə kœʁ plys kə ʒamε batɑ̃
ʒə kuʁʁε ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
bʁylɑ̃ tutə ma pεnə dɑ̃ mεz- efɔʁ
e ʒə mekʁazəʁε fasə kɔ̃tʁə teʁə
bεɲɑ̃ dɑ̃ ma pʁɔpʁə mizεʁə
ʒə mə ʁələvəʁε ʃɑ̃səlɑ̃tə
ʒyʁɑ̃ syʁ tu sə ki mə-ɑ̃tə
e mə ʁətuʁnɑ̃ vεʁ lə tɔnəʁə
la plɥi ʒətəʁa syʁ mεz- iø də kɔləʁə
tutə lε laʁmə- kə ʒə nε py pləʁe
avɑ̃ də mɑ̃n- ale…
ʒvø paʁtiʁ
ʒvø mɑ̃n- ale
ʒvø pa muʁiʁ
ʒystə tu plake
paʁsə kə tus lε swaʁ ʒε lə ʃwa
ɑ̃tʁə meʃape e ʁεste la
e tus lε swaʁ ʒə mimaʒinə
libʁə, ɡɑ̃badɑ̃ dɑ̃ lε kɔlinə
dɑ̃sɑ̃ su lεz- ɔ̃de
ɡutɑ̃ o plεziʁ dεtʁə evade
e tus lε swaʁ ʒezitə
ɑ̃tʁə ale mə kuʃe e pʁɑ̃dʁə la fɥitə
nə səʁε sə kə lə tɑ̃ də ʁεspiʁe
ʒystə istwaʁə də sə vivifje
ʒə vø sələmɑ̃ ʃɑ̃ʒe dεʁ
ʒə nə di pa kisi sεt- œ̃n- ɑ̃fe
mε pɥiskə ʒə nə pø mi εkspʁime
ʒə suεtə sələmɑ̃ avwaʁ ma libεʁte
sεllə də mizɔle
sεllə də pləʁe
ʒvø paʁtiʁ
ʒvø mɑ̃n- ale
ʒvø kuʁiʁ
ʒyska taʁiʁ
la suʁsə də mε plœʁ
lə ɡʁo də ma dulœʁ
ʒyska nɑ̃ plys savwaʁ
u ε lə blɑ̃, u ε lə nwaʁ
sələmɑ̃ mə ʁətʁuve avεk mwa mεmə
e si səla vu kozə pʁɔblεmə
ʒə lə fəʁε dɑ̃ vɔtʁə do
sə swaʁ ʒε pʁi la kle e mɔ̃ mɑ̃to.