Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : Jveux Partir, Jveux M’En Aller

Poème Souffrance
Publié le 31/07/2005 02:10

L'écrit contient 311 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Absence

Jveux Partir, Jveux M’En Aller

Jveux partir, jveux m’en aller
Jveux courir sans m’arrêter
Jveux courir vers l’exterieur
Jusqu’à secher mes pleurs
Jveux m’enfuir de cet endroit
Maintenant sans dire pourquoi
M’enfuir pieds nu dans le brouillard
Courir jusqu’à n’en plus pouvoir.
J’ouvrirai la porte sans un bruit
Puis m’abandonnerai à la nuit
Bercée par la lune et par le vent
Le cœur plus que jamais battant
Je courrai encore et encore
Brulant toute ma peine dans mes efforts
Et je m’écraserai face contre terre
Baignant dans ma propre misère
Je me releverai chancelante
Jurant sur tout ce qui me hante
Et me retournant vers le tonere
La pluie jetera sur mes yeux de colere
Toutes les larmes que je n’ai pu pleurer
Avant de m’en aller…
Jveux partir
Jveux m’en aller
Jveux pas mourir
Juste tout plaquer
Parce que tous les soirs j’ai le choix
Entre m’échapper et rester là
Et tous les soirs je m’imagine
Libre, gambadant dans les collines
Dansant sous les ondées
Goûtant au plaisir d’être évadée
Et tous les soirs j’hésite
Entre aller me coucher et prendre la fuite
Ne serait-ce que le temps de respirer
Juste histoire de se vivifier
Je veux seulement changer d’air
Je ne dis pas qu’ici c’est un enfer
Mais puisque je ne peux m’y exprimer
Je souhaite seulement avoir ma liberté
Celle de m’isoler
Celle de pleurer
Jveux partir
Jveux m’en aller
Jveux courir
Jusqu’à tarir
La source de mes pleurs
Le gros de ma douleur
Jusqu’à n’en plus savoir
Où est le blanc, où est le noir
Seulement me retrouver avec moi-même
Et si cela vous cause problème
Je le ferai dans votre dos
Ce soir j’ai pris la clé et mon manteau.
 • Pieds Hyphénique: Jveux Partir, Jveux M’En Aller

  jveux=par=tir=j=veux=men=al=ler 8
  jveux=cou=rir=sans=mar=rê=ter 7
  jveux=cou=rir=vers=lex=te=ri=eur 8
  jus=quà=se=cher=mes=pleurs 6
  jveux=men=fu=ir=de=cet=en=droit 8
  main=te=nant=sans=di=re=pour=quoi 8
  men=fu=ir=pieds=nu=dans=le=brouil=lard 9
  cou=rir=jus=quà=nen=plus=pou=voir 8
  jou=vri=rai=la=porte=sans=un=bruit 8
  puis=ma=ban=donne=rai=à=la=nuit 8
  ber=cée=par=la=luneet=par=le=vent 8
  le=cœur=plus=que=ja=mais=bat=tant 8
  je=cour=rai=en=core=et=en=core 8
  bru=lant=toute=ma=peine=dans=mes=ef=forts 9
  et=je=mé=crase=rai=fa=ce=con=tre=terre 10
  bai=gnant=dans=ma=pro=pre=mi=sère 8
  je=me=re=le=ve=rai=chance=lante 8
  ju=rant=sur=tout=ce=qui=me=hante 8
  et=me=re=tour=nant=vers=le=to=nere 9
  la=pluie=je=te=ra=sur=mes=yeux=de=co=lere 11
  toutes=les=lar=mes=que=je=nai=pu=pleu=rer 10
  avant=de=men=al=ler 5
  jveux=par=tir 3
  jveux=men=al=ler 4
  jveux=pas=mou=rir 4
  jus=te=tout=pla=quer 5
  par=ce=que=tous=les=soirs=jai=le=choix 9
  entre=mé=chap=per=et=res=ter=là 8
  et=tous=les=soirs=je=mi=ma=gine 8
  libre=gam=ba=dant=dans=les=col=lines 8
  dan=sant=sous=les=on=dées 6
  goû=tant=au=plai=sir=dêtreé=va=dée 8
  et=tous=les=soirs=j=hé=si=te 8
  entreal=ler=me=cou=cher=et=pren=dre=la=fuite 10
  ne=se=rait=ce=que=le=temps=de=res=pi=rer 11
  jus=te=his=toire=de=se=vi=vi=fier 9
  je=veux=seu=le=ment=chan=ger=dair 8
  je=ne=dis=pas=qui=ci=cest=un=en=fer 10
  mais=puis=que=je=ne=peux=my=ex=pri=mer 10
  je=sou=haite=seu=le=ment=a=voir=ma=li=ber=té 12
  cel=le=de=mi=so=ler 6
  cel=le=de=pleu=rer 5
  jveux=par=tir 3
  jveux=men=al=ler 4
  jveux=cou=rir 3
  jus=quà=ta=rir 4
  la=sour=ce=de=mes=pleurs 6
  le=gros=de=ma=dou=leur 6
  jus=quà=nen=plus=sa=voir 6
  où=est=le=blanc=où=est=le=noir 8
  seule=ment=me=re=trou=ver=a=vec=moi=même 10
  et=si=ce=la=vous=cause=pro=blème 8
  je=le=fe=rai=dans=vo=tre=dos 8
  ce=soir=jai=pris=la=clé=et=mon=man=teau 10
 • Phonétique : Jveux Partir, Jveux M’En Aller

  ʒvø paʁtiʁ, ʒvø mɑ̃n- ale
  ʒvø kuʁiʁ sɑ̃ maʁεte
  ʒvø kuʁiʁ vεʁ lεkstəʁjœʁ
  ʒyska sεʃe mε plœʁ
  ʒvø mɑ̃fɥiʁ də sεt ɑ̃dʁwa
  mɛ̃tənɑ̃ sɑ̃ diʁə puʁkwa
  mɑ̃fɥiʁ pje ny dɑ̃ lə bʁujaʁ
  kuʁiʁ ʒyska nɑ̃ plys puvwaʁ.
  ʒuvʁiʁε la pɔʁtə sɑ̃z- œ̃ bʁɥi
  pɥi mabɑ̃dɔnəʁε a la nɥi
  bεʁse paʁ la lynə e paʁ lə vɑ̃
  lə kœʁ plys kə ʒamε batɑ̃
  ʒə kuʁʁε ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
  bʁylɑ̃ tutə ma pεnə dɑ̃ mεz- efɔʁ
  e ʒə mekʁazəʁε fasə kɔ̃tʁə teʁə
  bεɲɑ̃ dɑ̃ ma pʁɔpʁə mizεʁə
  ʒə mə ʁələvəʁε ʃɑ̃səlɑ̃tə
  ʒyʁɑ̃ syʁ tu sə ki mə-ɑ̃tə
  e mə ʁətuʁnɑ̃ vεʁ lə tɔnəʁə
  la plɥi ʒətəʁa syʁ mεz- iø də kɔləʁə
  tutə lε laʁmə- kə ʒə nε py pləʁe
  avɑ̃ də mɑ̃n- ale…
  ʒvø paʁtiʁ
  ʒvø mɑ̃n- ale
  ʒvø pa muʁiʁ
  ʒystə tu plake
  paʁsə kə tus lε swaʁ ʒε lə ʃwa
  ɑ̃tʁə meʃape e ʁεste la
  e tus lε swaʁ ʒə mimaʒinə
  libʁə, ɡɑ̃badɑ̃ dɑ̃ lε kɔlinə
  dɑ̃sɑ̃ su lεz- ɔ̃de
  ɡutɑ̃ o plεziʁ dεtʁə evade
  e tus lε swaʁ ʒezitə
  ɑ̃tʁə ale mə kuʃe e pʁɑ̃dʁə la fɥitə
  nə səʁε sə kə lə tɑ̃ də ʁεspiʁe
  ʒystə istwaʁə də sə vivifje
  ʒə vø sələmɑ̃ ʃɑ̃ʒe dεʁ
  ʒə nə di pa kisi sεt- œ̃n- ɑ̃fe
  mε pɥiskə ʒə nə pø mi εkspʁime
  ʒə suεtə sələmɑ̃ avwaʁ ma libεʁte
  sεllə də mizɔle
  sεllə də pləʁe
  ʒvø paʁtiʁ
  ʒvø mɑ̃n- ale
  ʒvø kuʁiʁ
  ʒyska taʁiʁ
  la suʁsə də mε plœʁ
  lə ɡʁo də ma dulœʁ
  ʒyska nɑ̃ plys savwaʁ
  u ε lə blɑ̃, u ε lə nwaʁ
  sələmɑ̃ mə ʁətʁuve avεk mwa mεmə
  e si səla vu kozə pʁɔblεmə
  ʒə lə fəʁε dɑ̃ vɔtʁə do
  sə swaʁ ʒε pʁi la kle e mɔ̃ mɑ̃to.
 • Pieds Phonétique : Jveux Partir, Jveux M’En Aller

  ʒvø=paʁ=tiʁ=ʒvø=mɑ̃=na=le 7
  ʒvø=ku=ʁiʁ=sɑ̃=ma=ʁε=te 7
  ʒvø=ku=ʁiʁ=vεʁ=lεk=stə=ʁjœ=ʁə 8
  ʒys=ka=sε=ʃe=mε=plœ=ʁə 7
  ʒvø=mɑ̃f=ɥiʁ=də=sεt=ɑ̃=dʁwa 7
  mɛ̃=tə=nɑ̃=sɑ̃=di=ʁə=puʁ=kwa 8
  mɑ̃f=ɥiʁ=pj=e=ny=dɑ̃=lə=bʁu=jaʁ 9
  ku=ʁiʁ=ʒys=ka=nɑ̃=plys=pu=vwaʁ 8
  ʒu=vʁi=ʁε=la=pɔʁ=tə=sɑ̃=zœ̃=bʁɥi 9
  pɥi=ma=bɑ̃=dɔ=nə=ʁε=a=la=nɥi 9
  bεʁ=se=paʁ=la=ly=nə=e=paʁ=lə=vɑ̃ 10
  lə=kœ=ʁə=plys=kə=ʒa=mε=ba=tɑ̃ 9
  ʒə=kuʁ=ʁε=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔ=ʁə 10
  bʁy=lɑ̃=tu=tə=ma=pεnə=dɑ̃=mε=ze=fɔʁ 10
  e=ʒə=me=kʁazə=ʁε=fa=sə=kɔ̃=tʁə=teʁə 10
  bε=ɲɑ̃=dɑ̃=ma=pʁɔ=pʁə=mi=zεʁ=ə 9
  ʒə=mə=ʁə=lə=və=ʁε=ʃɑ̃=sə=lɑ̃=tə 10
  ʒy=ʁɑ̃=syʁ=tu=sə=ki=mə-ɑ̃=tə 9
  e=mə=ʁə=tuʁ=nɑ̃=vεʁ=lə=tɔ=nə=ʁə 10
  la=plɥiʒə=tə=ʁa=syʁ=mε=ziø=də=kɔ=lə=ʁə 11
  tu=tə=lε=laʁmə=kə=ʒə=nε=py=plə=ʁe 10
  a=vɑ̃=də=mɑ̃=na=le 6
  ʒvø=paʁ=tiʁ 3
  ʒvø=mɑ̃=na=le 4
  ʒvø=pa=mu=ʁiʁ 4
  ʒys=tə=tu=pla=ke 5
  paʁ=sə=kə=tus=lε=swaʁ=ʒε=lə=ʃwa 9
  ɑ̃=tʁə=me=ʃa=pe=e=ʁεs=te=la 9
  e=tus=lε=swaʁ=ʒə=mi=ma=ʒi=nə 9
  li=bʁə=ɡɑ̃=ba=dɑ̃=dɑ̃=lε=kɔ=li=nə 10
  dɑ̃=sɑ̃=su=lε=zɔ̃=de 6
  ɡu=tɑ̃=o=plε=ziʁ=dε=tʁə=e=va=de 10
  e=tus=lε=swaʁ=ʒe=zi=tə 7
  ɑ̃tʁəa=le=mə=ku=ʃe=e=pʁɑ̃=dʁə=la=fɥitə 10
  nə=sə=ʁεsə=kə=lə=tɑ̃=də=ʁεs=pi=ʁe 10
  ʒys=tə=is=twa=ʁə=də=sə=vi=vi=fje 10
  ʒə=vø=sə=lə=mɑ̃=ʃɑ̃=ʒe=dεʁ 8
  ʒə=nə=di=pa=ki=si=sε=tœ̃=nɑ̃=fe 10
  mε=pɥis=kə=ʒə=nə=pø=mi=εk=spʁi=me 10
  ʒə=su=εtə=sə=lə=mɑ̃=a=vwaʁ=ma=li=bεʁ=te 12
  sεl=lə=də=mi=zɔ=le 6
  sεl=lə=də=plə=ʁe 5
  ʒvø=paʁ=tiʁ 3
  ʒvø=mɑ̃=na=le 4
  ʒvø=ku=ʁiʁ 3
  ʒys=ka=ta=ʁiʁ 4
  la=suʁ=sə=də=mε=plœ=ʁə 7
  lə=ɡʁo=də=ma=du=lœ=ʁə 7
  ʒys=ka=nɑ̃=plys=sa=vwaʁ 6
  u=ε=lə=blɑ̃=u=ε=lə=nwaʁ 8
  sə=lə=mɑ̃mə=ʁə=tʁu=ve=a=vεk=mwa=mεmə 10
  e=si=sə=la=vu=ko=zə=pʁɔ=blε=mə 10
  ʒə=lə=fə=ʁε=dɑ̃=vɔ=tʁə=do 8
  sə=swaʁ=ʒε=pʁi=la=kle=e=mɔ̃=mɑ̃=to 10

PostScriptum

javais envie de l’ecrire ca c’est ce que je ressens. j’ecris peu en ce moment mais la fallait que ca sorte. voila !
bizz merci

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/07/2005 04:48(F)Fleurlune Mimi(F)

moi aussi cette envie me vient souvent dans la tete de vivre librement juste un moment et gouter a son bonheur
en tt cas je m’y trouve dans ton poème et jlm aussi (oui)
continu tu px t’exprimer suffit un peu de courage et de bonne volonté et surtt la confiance en soi (ce que je n’ai pa:p) :d

kiss(k)

p.s: chui heureuse que mon com ta plus 🙂 (k)