Poème-France.com

Poeme : My Love Is Yours SydonieMy Love Is Yours Sydonie

Mon cœur me procure des sentiments nouveaux,
Y a-t-il mieux que d’etre amoureux ;

Lorsque le bonheur frappe à ma porte,
Ouvrirai je pour qu’il m’emporte ?
Vouloir de toi un seul baiser,
Est ce trop te demander ?

Il est difficile de vivre plus longtemps,
Si tu n’es pas a mes côtés ;

Y a des jours où je m’asseois,
Où je ne pense qu’à toi,
Un de tes sourires m’emmene à vivre,
Rien a part toi ne m’énivre,
Si t’aimer veut dire espérer,

Saches que j’espère tous les jours,
Y a cette flamme qui m’anime et qui,
Double les sentiments qui me minent,
Or ceux-ci sont enfermes,
N’y a que toi pour les liberer,
Ivre de toi je suis,
Et ceci depuis le jour où je t’ai vue.

Des mots pour toi

AKY MONTY
Aky Monty

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ kœʁ mə pʁɔkyʁə dε sɑ̃timɑ̃ nuvo,
i a til mjø kə dεtʁə amuʁø,

lɔʁskə lə bɔnœʁ fʁapə a ma pɔʁtə,
uvʁiʁε ʒə puʁ kil mɑ̃pɔʁtə ?
vulwaʁ də twa œ̃ səl bεze,
ε sə tʁo tə dəmɑ̃de ?

il ε difisilə də vivʁə plys lɔ̃tɑ̃,
si ty nε pa a mε kote,

i a dε ʒuʁz- u ʒə masəwa,
u ʒə nə pɑ̃sə ka twa,
œ̃ də tε suʁiʁə mamənə a vivʁə,
ʁjɛ̃ a paʁ twa nə menivʁə,
si tεme vø diʁə εspeʁe,

saʃə kə ʒεspεʁə tus lε ʒuʁ,
i a sεtə flamə ki manimə e ki,
dublə lε sɑ̃timɑ̃ ki mə mine,
ɔʁ sø si sɔ̃t- ɑ̃fεʁmə,
ni a kə twa puʁ lε libəʁe,
ivʁə də twa ʒə sɥi,
e səsi dəpɥi lə ʒuʁ u ʒə tε vɥ.

dε mo puʁ twa

aki mɔ̃ti