Poeme : My Love Is Yours Sydonie

My Love Is Yours Sydonie

Mon cœur me procure des sentiments nouveaux,
Y a-t-il mieux que d’etre amoureux ;

Lorsque le bonheur frappe à ma porte,
Ouvrirai je pour qu’il m’emporte ?
Vouloir de toi un seul baiser,
Est ce trop te demander ?

Il est difficile de vivre plus longtemps,
Si tu n’es pas a mes côtés ;

Y a des jours où je m’asseois,
Où je ne pense qu’à toi,
Un de tes sourires m’emmene à vivre,
Rien a part toi ne m’énivre,
Si t’aimer veut dire espérer,

Saches que j’espère tous les jours,
Y a cette flamme qui m’anime et qui,
Double les sentiments qui me minent,
Or ceux-ci sont enfermes,
N’y a que toi pour les liberer,
Ivre de toi je suis,
Et ceci depuis le jour où je t’ai vue.

Des mots pour toi

AKY MONTY

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: My Love Is Yours Sydonie

  mon=cœur=me=pro=cu=re=des=sen=ti=ments=nou=veaux 12
  y=a=til=mieux=que=de=tre=a=mou=reux 10

  lors=que=le=bon=heur=frap=pe=à=ma=por=te 11
  ou=vri=rai=je=pour=quil=mem=porte 8
  vou=loir=de=toi=un=seul=bai=ser 8
  est=ce=trop=te=de=man=der 7

  il=est=dif=fi=cile=de=vi=vre=plus=long=temps 11
  si=tu=nes=pas=a=mes=cô=tés 8

  y=a=des=jours=où=je=mas=seois 8
  où=je=ne=pen=se=quà=toi 7
  un=de=tes=sou=rires=mem=me=neà=vivre 9
  rien=a=part=toi=ne=mé=ni=vre 8
  si=tai=mer=veut=dire=es=pé=rer 8

  sa=ches=que=jes=père=tous=les=jours 8
  y=a=cette=flam=me=qui=ma=ni=meet=qui 10
  double=les=sen=ti=ments=qui=me=minent 8
  or=ceux=ci=sont=en=fer=mes 7
  ny=a=que=toi=pour=les=libe=rer 8
  i=vre=de=toi=je=suis 6
  et=ce=ci=de=puis=le=jour=où=je=tai=vue 11

  des=mots=pour=toi 4

  aky=mon=ty 3
 • Phonétique : My Love Is Yours Sydonie

  mɔ̃ kœʁ mə pʁɔkyʁə dε sɑ̃timɑ̃ nuvo,
  i a til mjø kə dεtʁə amuʁø,

  lɔʁskə lə bɔnœʁ fʁapə a ma pɔʁtə,
  uvʁiʁε ʒə puʁ kil mɑ̃pɔʁtə ?
  vulwaʁ də twa œ̃ səl bεze,
  ε sə tʁo tə dəmɑ̃de ?

  il ε difisilə də vivʁə plys lɔ̃tɑ̃,
  si ty nε pa a mε kote,

  i a dε ʒuʁz- u ʒə masəwa,
  u ʒə nə pɑ̃sə ka twa,
  œ̃ də tε suʁiʁə mamənə a vivʁə,
  ʁjɛ̃ a paʁ twa nə menivʁə,
  si tεme vø diʁə εspeʁe,

  saʃə kə ʒεspεʁə tus lε ʒuʁ,
  i a sεtə flamə ki manimə e ki,
  dublə lε sɑ̃timɑ̃ ki mə mine,
  ɔʁ sø si sɔ̃t- ɑ̃fεʁmə,
  ni a kə twa puʁ lε libəʁe,
  ivʁə də twa ʒə sɥi,
  e səsi dəpɥi lə ʒuʁ u ʒə tε vɥ.

  dε mo puʁ twa

  aki mɔ̃ti
 • Syllabes Phonétique : My Love Is Yours Sydonie

  mɔ̃=kœʁ=mə=pʁɔ=ky=ʁə=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=nu=vo 12
  i=a=til=mj=ø=kə=dε=tʁə=a=mu=ʁø 11

  lɔʁ=skə=lə=bɔ=nœ=ʁə=fʁa=pə=a=ma=pɔʁ=tə 12
  u=vʁi=ʁε=ʒə=puʁ=kil=mɑ̃=pɔʁ=tə 9
  vu=lwaʁ=də=twa=œ̃=səl=bε=ze 8
  ε=sə=tʁo=tə=də=mɑ̃=de 7

  il=ε=di=fi=si=lə=də=vi=vʁə=plys=lɔ̃=tɑ̃ 12
  si=ty=nε=pa=a=mε=ko=te 8

  i=a=dε=ʒuʁ=zu=ʒə=ma=sə=wa 9
  u=ʒə=nə=pɑ̃=sə=ka=twa 7
  œ̃=də=tε=su=ʁi=ʁə=ma=mə=nə=a=vi=vʁə 12
  ʁj=ɛ̃=a=paʁ=twa=nə=me=ni=vʁə 9
  si=tε=me=vø=di=ʁə=εs=pe=ʁe 9

  sa=ʃə=kə=ʒεs=pε=ʁə=tus=lε=ʒuʁ 9
  i=a=sε=tə=fla=mə=ki=ma=ni=mə=e=ki 12
  du=blə=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ki=mə=mi=ne 10
  ɔʁ=sø=si=sɔ̃=tɑ̃=fεʁ=mə 7
  ni=a=kə=twa=puʁ=lε=li=bə=ʁe 9
  i=vʁə=də=twa=ʒə=sɥi 6
  e=sə=si=dəp=ɥi=lə=ʒuʁ=u=ʒə=tε=vɥ 11

  dε=mo=puʁ=twa 4

  a=ki=mɔ̃=ti 4

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/06/2004 00:00Cindy Ange

Waou, quelle déclaration! C’est superbe, encore une fois, bravo