Poème-France.com

Poeme : Mon Style ! ! !Mon Style ! ! !

Mon style est une douce mélodie,
Une musique qui touche sans faire de bruit,
Mon style est un condensé de douceur, une sonorité qui efface les douleurs,
Un style qui est propre à son auteur,
Un refrain que l’on voudrait prendre en chœur ;
Mon style est une facette dont les filles sont éprises,
Une maquette que les garçons méprisent
Pour certains il suffit d’être macho et beau,
Moi je suis comme Hugo peut etre en plus beau,
Pour d’autres je me mets en colère quand on m’approche,
Pourtant je suis doux comme le miel ou comme l’eau de roche,
Mon style est un agencement de rimes et de proses,
Une effigie intime au parfum de rose,
L’essence d’une vie que je vous propose,
Pour que vous soyez nombreux à acceder à ma cause,
Mon style est une douce mélodie,
Une musique qui touche sans faire de bruit…

Des mots pour toi
AKY MONTY
Aky Monty

PostScriptum

ceci est pour ceux qui on démandé que je définisse mon style ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ stilə εt- ynə dusə melɔdi,
ynə myzikə ki tuʃə sɑ̃ fεʁə də bʁɥi,
mɔ̃ stilə εt- œ̃ kɔ̃dɑ̃se də dusœʁ, ynə sonoʁite ki efasə lε dulœʁ,
œ̃ stilə ki ε pʁɔpʁə a sɔ̃n- otœʁ,
œ̃ ʁəfʁɛ̃ kə lɔ̃ vudʁε pʁɑ̃dʁə ɑ̃ ʃœʁ,
mɔ̃ stilə εt- ynə fasεtə dɔ̃ lε fijə sɔ̃t- epʁizə,
ynə makεtə kə lε ɡaʁsɔ̃ mepʁize
puʁ sεʁtɛ̃z- il syfi dεtʁə maʃo e bo,
mwa ʒə sɥi kɔmə yɡo pø εtʁə ɑ̃ plys bo,
puʁ dotʁə- ʒə mə mεtz- ɑ̃ kɔlεʁə kɑ̃t- ɔ̃ mapʁoʃə,
puʁtɑ̃ ʒə sɥi du kɔmə lə mjεl u kɔmə lo də ʁoʃə,
mɔ̃ stilə εt- œ̃n- aʒɑ̃səmɑ̃ də ʁiməz- e də pʁozə,
ynə efiʒi ɛ̃timə o paʁfœ̃ də ʁozə,
lesɑ̃sə dynə vi kə ʒə vu pʁɔpozə,
puʁ kə vu swaje nɔ̃bʁøz- a aksəde a ma kozə,
mɔ̃ stilə εt- ynə dusə melɔdi,
ynə myzikə ki tuʃə sɑ̃ fεʁə də bʁɥi…

dε mo puʁ twa
aki mɔ̃ti