Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ode A Toi Cindy Ange

Poème Amour
Publié le 25/06/2004 00:00

L'écrit contient 126 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Aky Monty

Ode A Toi Cindy Ange

Ombre et mystère d’une entrevue,
D’une parole sincère et amicale on s’est connus,
Et même si ton visage jamais je n’ai vu,
Ange amicale je te rends ce qui t’es dû
Tel un soleil qui brille à son reveil,
Ouvre moi les portes du ciel,
Innonde mon univers de mille et une merveilles,
Car être comme toi jamais je n’ai vu pareil,
Identifie toi à une rose au soleil levant,
Nourrissant le monde de son parfum enivrant,
Donnant au ciel de nombreuses couleurs,
Y compris celles qui font mon bonheur,
Admirateur de ton style je suis,
Navigateur de ton univers éclairci,
Gaiement je te dis merci,
Et ceci est mon ode à toi cindy

Des mots pour toi
AKY MONTY
 • Pieds Hyphénique: Ode A Toi Cindy Ange

  om=bre=et=mys=tère=du=ne=en=tre=vue 10
  dune=pa=ro=le=sin=cè=reet=a=mi=ca=le=on=sest=con=nus 15
  et=même=si=ton=vi=sage=ja=mais=je=nai=vu 11
  angea=mi=ca=le=je=te=rends=ce=qui=tes=dû 11
  tel=un=so=leil=qui=brille=à=son=re=veil 10
  ou=vre=moi=les=por=tes=du=ciel 8
  in=nonde=mon=u=ni=vers=de=milleet=u=ne=mer=veilles 12
  car=être=com=me=toi=ja=mais=je=nai=vu=pa=reil 12
  iden=ti=fie=toi=à=une=ro=seau=so=leil=le=vant 12
  nour=ris=sant=le=monde=de=son=par=fum=en=ivrant 11
  don=nant=au=ciel=de=nom=breu=ses=cou=leurs 10
  y=com=pris=cel=les=qui=font=mon=bon=heur 10
  ad=mi=ra=teur=de=ton=sty=le=je=suis 10
  na=vi=ga=teur=de=ton=u=ni=vers=é=clair=ci 12
  gaie=ment=je=te=dis=mer=ci 7
  et=ce=ci=est=mon=ode=à=toi=cin=dy 10

  des=mots=pour=toi 4
  aky=mon=ty 3
 • Phonétique : Ode A Toi Cindy Ange

  ɔ̃bʁə e mistεʁə dynə ɑ̃tʁəvɥ,
  dynə paʁɔlə sɛ̃sεʁə e amikalə ɔ̃ sε kɔnys,
  e mεmə si tɔ̃ vizaʒə ʒamε ʒə nε vy,
  ɑ̃ʒə amikalə ʒə tə ʁɑ̃ sə ki tε dy
  tεl œ̃ sɔlεj ki bʁijə a sɔ̃ ʁəvεj,
  uvʁə mwa lε pɔʁtə- dy sjεl,
  inɔ̃də mɔ̃n- ynive də milə e ynə mεʁvεjə,
  kaʁ εtʁə kɔmə twa ʒamε ʒə nε vy paʁεj,
  idɑ̃tifi twa a ynə ʁozə o sɔlεj ləvɑ̃,
  nuʁʁisɑ̃ lə mɔ̃də də sɔ̃ paʁfœ̃ ɑ̃nivʁɑ̃,
  dɔnɑ̃ o sjεl də nɔ̃bʁøzə kulœʁ,
  i kɔ̃pʁi sεllə ki fɔ̃ mɔ̃ bɔnœʁ,
  admiʁatœʁ də tɔ̃ stilə ʒə sɥi,
  naviɡatœʁ də tɔ̃n- ynivez- eklεʁsi,
  ɡεmɑ̃ ʒə tə di mεʁsi,
  e səsi ε mɔ̃n- ɔdə a twa sɛ̃di

  dε mo puʁ twa
  aki mɔ̃ti
 • Pieds Phonétique : Ode A Toi Cindy Ange

  ɔ̃=bʁə=e=mis=tε=ʁə=dy=nə=ɑ̃=tʁəvɥ 10
  dynə=pa=ʁɔ=lə=sɛ̃=sε=ʁəe=a=mi=ka=lə=ɔ̃=sε=kɔ=nys 15
  e=mεmə=si=tɔ̃=vi=za=ʒə=ʒa=mε=ʒə=nε=vy 12
  ɑ̃ʒəa=mi=ka=lə=ʒə=tə=ʁɑ̃=sə=ki=tε=dy 11
  tεl=œ̃=sɔ=lεj=ki=bʁijə=a=sɔ̃=ʁə=vεj 10
  u=vʁə=mwa=lε=pɔʁ=tə=dy=sjεl 8
  i=nɔ̃də=mɔ̃=ny=ni=ve=də=mi=ləe=y=nə=mεʁ=vεjə 13
  kaʁ=εtʁə=kɔ=mə=twa=ʒa=mε=ʒə=nε=vy=pa=ʁεj 12
  i=dɑ̃=ti=fi=twa=aynə=ʁo=zəo=sɔ=lεj=lə=vɑ̃ 12
  nuʁ=ʁi=sɑ̃lə=mɔ̃=də=də=sɔ̃=paʁ=fœ̃=ɑ̃=ni=vʁɑ̃ 12
  dɔ=nɑ̃=o=sjεl=də=nɔ̃=bʁø=zə=ku=lœʁ 10
  i=kɔ̃=pʁi=sεl=lə=ki=fɔ̃=mɔ̃=bɔ=nœʁ 10
  ad=mi=ʁa=tœʁ=də=tɔ̃=sti=lə=ʒə=sɥi 10
  na=vi=ɡa=tœʁ=də=tɔ̃=ny=ni=ve=ze=klεʁ=si 12
  ɡε=mɑ̃=ʒə=tə=di=mεʁ=si 7
  e=sə=si=ε=mɔ̃=nɔdə=a=twa=sɛ̃=di 10

  dε=mo=puʁ=twa 4
  a=ki=mɔ̃=ti 4

PostScriptum

Spécial dédikass à cindy ange à qui j’ai écrit ce poême big up à toi mon amie lol

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/06/2004 00:00+(C+r+o+w)+(S)(S)(S)

Waw, c une belle preuve dadmiration! cindy ange va etre contente lol.
(si tu cherche a lui faire encor plus pléz aide la a monté en nivo de modérateur lol)
Bonne continuation et continu a écrire pour cette amitié ki t’adoucit.
Amicalement El Crow.

Auteur de Poésie
25/06/2004 00:00Cindy Ange

Woaaaaa comme c’est adorable de ta part 😮 j’en reste sans voix 🙂 Vraiment je ne sais comment te remercier, tiens ces fleurs en guise de reconnaissance -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00José Azevedo

Très belle dédicasse, Cindy va rougir de plaisir,
et elle reste sans voix.
Merci pour elle.
Amitiés
José

Auteur de Poésie
30/06/2004 00:00Aky Monty

merci aussi a vous tous pour vos komm

Auteur de Poésie
30/06/2004 00:00Petite Puce (F)

Très mignon!Bel hommage à la jolie Cindy!
Amitié -0