Poème-France.com

Poeme : Pour Tout L’Or Du MondePour Tout L’Or Du Monde

Dans ma tête je me souviens encore,
Du jour où tu m’apparues plus luisante que de l’or,
Et dans mon cœur encore sous le choc,
J’ai su que c’était toi.
Tu es la splendide fée dee mes rêves,
La plus belle créature à la peau d’ébène,
À côté de qui la plus ravissante des reines,
Ne saurait- avoir beautée pareille.
Et si pour que je t’enjôle,
Je dois prendre des vers dans Paroles,
Je prendrai ceux à l’auréole,
Pour te conquérirCarole.
Il y a plusieurs façons d’être fou,
Mais la meilleure est d’être fou de toi,
Car il n’y a pas plus belle follie,
Que la follie de l’amour.
Je ne peux t’offrir argent et diamants,
Mais le modeste présent,
D’un cœur qui bat et vibre pour toi,
Ce qui pour moi vaut plus que tout l’or du monde.

Des mots pour toi

AKY MONTY
Aky Monty

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ ma tεtə ʒə mə suvjɛ̃z- ɑ̃kɔʁə,
dy ʒuʁ u ty mapaʁy plys lɥizɑ̃tə kə də lɔʁ,
e dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ɑ̃kɔʁə su lə ʃɔk,
ʒε sy kə setε twa.
ty ε la splɑ̃didə fe di mε ʁεvə,
la plys bεllə kʁeatyʁə a la po debεnə,
a kote də ki la plys ʁavisɑ̃tə dε ʁεnə,
nə soʁε avwaʁ bote paʁεjə.
e si puʁ kə ʒə tɑ̃ʒolə,
ʒə dwa pʁɑ̃dʁə dε vεʁ dɑ̃ paʁɔlə,
ʒə pʁɑ̃dʁε søz- a loʁeɔlə,
puʁ tə kɔ̃keʁiʁkaʁɔlə.
il i a plyzjœʁ fasɔ̃ dεtʁə fu,
mε la mεjəʁə ε dεtʁə fu də twa,
kaʁ il ni a pa plys bεllə fɔli,
kə la fɔli də lamuʁ.
ʒə nə pø tɔfʁiʁ aʁʒe e djamɑ̃,
mε lə mɔdεstə pʁezɑ̃,
dœ̃ kœʁ ki ba e vibʁə puʁ twa,
sə ki puʁ mwa vo plys kə tu lɔʁ dy mɔ̃də.

dε mo puʁ twa

aki mɔ̃ti