Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : O Mon Père

Poème Amour
Publié le 07/05/2004 00:00

L'écrit contient 179 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Aky Monty

O Mon Père

Il m’arrive de m’asseoir pour revoir,
Tiut ce que tu me disais à la fleur de l’âge,
Père tu me disais pour etre un homme il faut etre sage,
Tu me disais pour etre un homme il faut etre fort,
Et ne pas regretter si on a fourni ds efforts.
Tu me disais le rêve de tous les pères est de donner la vie,
Mais le mien est de te voir construir ta vie.
Toutes ces belles paroles je m’en souviens encore,
Car jamais tu ne m’avais parlé de la mort,
Jamais tu ne m’avais dit que toi si vaillant et si fort,
Tu pouvais etre emporté par le sort.
Toi qui me disais qu’un homme se doit d’ecouter son cœur,
Que faire si celui ci ne me dicte que des pleurs.
Aujourd’hui tu sais j’ai grandi et je sais apprecier la vie,
Et je souhaute que où que tu le fasses aussi car
Dans mon cœur tu restes à jamais en vie.

Des mots pour toi

AKY MONTY
 • Pieds Hyphénique: O Mon Père

  il=mar=ri=ve=de=mas=seoir=pour=re=voir 10
  tiut=ce=que=tu=me=di=sais=à=la=fleur=de=lâ=ge 13
  pè=re=tu=me=di=sais=pour=e=tre=un=hom=me=il=faut=e=tre=sa=ge 18
  tu=me=di=sais=pour=e=tre=un=hom=me=il=faut=e=tre=fort 15
  et=ne=pas=re=gret=ter=si=on=a=four=ni=d=s=ef=forts 15
  tu=me=di=sais=le=rê=ve=de=tous=les=pè=res=est=de=don=ner=la=vie 18
  mais=le=mien=est=de=te=voir=cons=truir=ta=vie 11
  tou=tes=ces=bel=les=pa=ro=les=je=men=sou=viens=en=core 14
  car=ja=mais=tu=ne=ma=vais=par=lé=de=la=mort 12
  ja=mais=tu=ne=ma=vais=dit=que=toi=si=vaillant=et=si=fort 14
  tu=pou=vais=e=tre=em=por=té=par=le=sort 11
  toi=qui=me=di=sais=quun=homme=se=doit=de=cou=ter=son=cœur 14
  que=fai=re=si=ce=lui=ci=ne=me=dic=te=que=des=pleurs 14
  au=jourdhui=tu=sais=jai=gran=di=et=je=sais=ap=pre=cier=la=vie 15
  et=je=sou=haute=que=où=que=tu=le=fas=ses=aus=si=car 14
  dans=mon=cœur=tu=res=tes=à=ja=mais=en=vie 11

  des=mots=pour=toi 4

  aky=mon=ty 3
 • Phonétique : O Mon Père

  il maʁivə də masəwaʁ puʁ ʁəvwaʁ,
  tjy sə kə ty mə dizεz- a la flœʁ də laʒə,
  pεʁə ty mə dizε puʁ εtʁə œ̃n- ɔmə il fo εtʁə saʒə,
  ty mə dizε puʁ εtʁə œ̃n- ɔmə il fo εtʁə fɔʁ,
  e nə pa ʁəɡʁεte si ɔ̃n- a fuʁni de εs efɔʁ.
  ty mə dizε lə ʁεvə də tus lε pεʁəz- ε də dɔne la vi,
  mε lə mjɛ̃ ε də tə vwaʁ kɔ̃stʁɥiʁ ta vi.
  tutə sε bεllə paʁɔlə ʒə mɑ̃ suvjɛ̃z- ɑ̃kɔʁə,
  kaʁ ʒamε ty nə mavε paʁle də la mɔʁ,
  ʒamε ty nə mavε di kə twa si vajɑ̃ e si fɔʁ,
  ty puvεz- εtʁə ɑ̃pɔʁte paʁ lə sɔʁ.
  twa ki mə dizε kœ̃n- ɔmə sə dwa dəkute sɔ̃ kœʁ,
  kə fεʁə si səlɥi si nə mə diktə kə dε plœʁ.
  oʒuʁdɥi ty sε ʒε ɡʁɑ̃di e ʒə sεz- apʁəsje la vi,
  e ʒə suotə kə u kə ty lə fasəz- osi kaʁ
  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty ʁεstəz- a ʒamεz- ɑ̃ vi.

  dε mo puʁ twa

  aki mɔ̃ti
 • Pieds Phonétique : O Mon Père

  il=ma=ʁi=və=də=masə=waʁ=puʁ=ʁə=vwaʁ 10
  tjy=sə=kə=ty=mə=di=zε=za=la=flœʁ=də=laʒə 12
  pεʁə=ty=mə=di=zε=puʁ=ε=tʁəœ̃=nɔ=mə=il=fo=ε=tʁə=saʒə 15
  tymə=di=zε=puʁ=ε=tʁəœ̃=nɔ=mə=il=fo=ε=tʁə=fɔʁ 13
  e=nə=paʁə=ɡʁε=te=si=ɔ̃=na=fuʁ=ni=de=ε=səe=fɔʁ 14
  tymə=di=zε=lə=ʁε=və=də=tus=lε=pε=ʁə=zε=də=dɔ=ne=la=vi 17
  mε=lə=mjɛ̃=εdə=tə=vwaʁ=kɔ̃s=tʁɥiʁ=ta=vi 10
  tutə=sε=bεllə=pa=ʁɔ=lə=ʒə=mɑ̃=su=vjɛ̃=zɑ̃kɔʁə 11
  kaʁ=ʒa=mε=tynə=ma=vε=paʁ=le=də=la=mɔʁ 11
  ʒa=mε=tynə=ma=vε=dikə=twa=si=va=jɑ̃=e=si=fɔʁ 13
  ty=pu=vε=zεtʁə=ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=lə=sɔʁ 10
  twa=kimə=di=zε=kœ̃=nɔmə=sə=dwa=də=ku=te=sɔ̃=kœʁ 13
  kə=fεʁə=si=səl=ɥi=si=nə=mə=dik=tə=kə=dε=plœʁ 13
  o=ʒuʁ=dɥi=ty=sε=ʒε=ɡʁɑ̃=di=e=ʒə=sε=zapʁə=sje=la=vi 15
  e=ʒə=su=otə=kəukə=ty=lə=fa=sə=zo=si=kaʁ 12
  dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ty=ʁεstə=za=ʒa=mε=zɑ̃=vi 10

  dε=mo=puʁ=twa 4

  a=ki=mɔ̃=ti 4

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/08/2004 00:00Cindy Limpens

Lui aussi te donne une force. . . Je trouve pas les mots, c’est tellement beau et touchant. . .