Poeme : Eternelle

Eternelle

Il me serait plus facile de vivre aujourd’hui,
Si jamais je ne t’avais connue,
Si jamais je n’avais éprouvé cette sensation, qui par toi a reveillé mes emotions,
Toi tu es tout ce que j’ai de mieux, car tu n’es pas comme ces gazelles,
Qui sont belles de loin et loin d’etre belles,
Tu n’es pas comme cette flamme dites eternelle,
Mais qui s’eteint en période de gel.
Toi tu es cet arbre fier et droit, qui brave les intempéries le vent et le froid,
Le dilemne de ma vie est que je t’aimeveux tu me laisser te le dire ?
Bébé tu es cette merveilleuse gemme, que je veux laisser luire.
Pour toi je peux tout braver, il te suffit juste de le demander,
Rien de ce qui est possible me serait difficile,
Si c’est toi qui le demande ma sybille,
Rien ne vaut ce rien qui te rend essntielle, ce qui associé à ta beauté immortelle,
Rendra notre idylle eternelle.

Des mots pour toi
AKY MONTY

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Eternelle

  il=me=se=rait=plus=fa=cile=de=vi=vre=au=jourdhui 12
  si=ja=mais=je=ne=ta=vais=con=nue 9
  si=ja=mais=je=na=vais=é=prou=vé=cette=sen=sa=tion=qui=par=toi=a=re=veillé=mes=e=mo=tions 23
  toi=tu=es=tout=ce=que=jai=de=mieux=car=tu=nes=pas=comme=ces=ga=zel=les 18
  qui=sont=bel=les=de=loin=et=loin=de=tre=bel=les 12
  tu=nes=pas=comme=cet=te=flamme=di=tes=e=ter=nel=le 13
  mais=qui=se=teint=en=pé=ri=o=de=de=gel 11
  toi=tu=es=cet=ar=bre=fier=et=droit=qui=brave=les=in=tem=pé=ries=le=vent=et=le=froid 21
  le=di=lem=ne=de=ma=vieest=que=je=taime=veux=tu=me=lais=ser=te=le=dire 18
  bé=bé=tu=es=cet=te=mer=veilleu=se=gem=me=que=je=veux=lais=ser=lui=re 18
  pour=toi=je=peux=tout=bra=ver=il=te=suf=fit=jus=te=de=le=de=man=der 18
  rien=de=ce=qui=est=pos=si=ble=me=se=rait=dif=fi=ci=le 15
  si=cest=toi=qui=le=de=man=de=ma=sy=bi=lle 12
  rien=ne=vaut=ce=rien=qui=te=rend=essn=tiel=le=ce=qui=as=so=cié=à=ta=beau=té=im=mor=tel=le 24
  ren=dra=no=tre=i=dyl=le=e=ter=nelle 10

  des=mots=pour=toi 4
  aky=mon=ty 3
 • Phonétique : Eternelle

  il mə səʁε plys fasilə də vivʁə oʒuʁdɥi,
  si ʒamε ʒə nə tavε kɔnɥ,
  si ʒamε ʒə navεz- epʁuve sεtə sɑ̃sasjɔ̃, ki paʁ twa a ʁəvεje mεz- əmɔsjɔ̃,
  twa ty ε tu sə kə ʒε də mjø, kaʁ ty nε pa kɔmə sε ɡazεllə,
  ki sɔ̃ bεllə də lwɛ̃ e lwɛ̃ dεtʁə bεllə,
  ty nε pa kɔmə sεtə flamə ditəz- ətεʁnεllə,
  mε ki sətɛ̃ ɑ̃ peʁjɔdə də ʒεl.
  twa ty ε sεt aʁbʁə fje e dʁwa, ki bʁavə lεz- ɛ̃tɑ̃peʁi lə vɑ̃ e lə fʁwa,
  lə dilεmnə də ma vi ε kə ʒə tεməvø ty mə lεse tə lə diʁə ?
  bebe ty ε sεtə mεʁvεjøzə ʒamə, kə ʒə vø lεse lɥiʁə.
  puʁ twa ʒə pø tu bʁave, il tə syfi ʒystə də lə dəmɑ̃de,
  ʁjɛ̃ də sə ki ε pɔsiblə mə səʁε difisilə,
  si sε twa ki lə dəmɑ̃də ma sibijə,
  ʁjɛ̃ nə vo sə ʁjɛ̃ ki tə ʁɑ̃t- esnsjεllə, sə ki asɔsje a ta bote imɔʁtεllə,
  ʁɑ̃dʁa nɔtʁə idilə ətεʁnεllə.

  dε mo puʁ twa
  aki mɔ̃ti
 • Syllabes Phonétique : Eternelle

  il=mə=sə=ʁε=plys=fa=silə=də=vi=vʁəo=ʒuʁ=dɥi 12
  si=ʒa=mε=ʒə=nə=ta=vε=kɔ=nəɥ 9
  si=ʒa=mεʒə=na=vε=ze=pʁu=ve=sε=tə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=ki=paʁ=twa=a=ʁə=vε=je=mε=zə=mɔ=sjɔ̃ 24
  twa=ty=ε=tusə=kə=ʒε=də=mjø=kaʁ=ty=nε=pa=kɔ=mə=sε=ɡa=zεllə 17
  ki=sɔ̃=bεl=lə=də=lwɛ̃=e=lwɛ̃=dε=tʁə=bεl=lə 12
  ty=nε=pa=kɔmə=sε=tə=fla=mə=di=tə=zə=tεʁ=nεllə 13
  mε=ki=sə=tɛ̃=ɑ̃=pe=ʁj=ɔ=də=də=ʒεl 11
  twa=ty=ε=sεt=aʁbʁə=fje=e=dʁwa=ki=bʁa=və=lε=zɛ̃=tɑ̃=pe=ʁi=lə=vɑ̃=e=lə=fʁwa 21
  lə=di=lεm=nə=də=ma=vi=εkə=ʒə=tε=mə=vø=ty=mə=lε=se=tə=lə=diʁə 19
  be=be=ty=ε=sεtə=mεʁ=vε=jø=zə=ʒa=mə=kə=ʒə=vø=lε=se=lɥiʁə 17
  puʁ=twaʒə=pø=tu=bʁa=ve=il=tə=sy=fi=ʒys=tə=də=lə=də=mɑ̃=de 17
  ʁjɛ̃də=sə=ki=ε=pɔ=si=blə=mə=sə=ʁε=di=fisilə 12
  si=sε=twa=ki=lə=də=mɑ̃=də=ma=si=bi=jə 12
  ʁjɛ̃nə=vo=sə=ʁjɛ̃=ki=tə=ʁɑ̃=tes=nsjεllə=sə=ki=a=sɔ=sje=a=ta=bo=te=i=mɔʁ=tεllə 21
  ʁɑ̃=dʁa=nɔ=tʁə=i=di=lə=ə=tεʁ=nεl=lə 11

  dε=mo=puʁ=twa 4
  a=ki=mɔ̃=ti 4

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/05/2004 00:00Sheron

Bien écrit bravo a part quelques fin de rimes sinon joli
Amitié