Univers de poésie d'un auteur

Poème:Merci

Le Poème

Excuse moi. .

Égoïste suis-je donc ingrate
Je suis la a larmoyer sur mon sors
Toi tu me lis me console me flatte
Quand ton cœur saigne bien plus fort

Scorpion j’écoute, il sale ma joue
Je t’imagine ta chatte qui joue
Ton indulgence ma miséricorde
Mon cœur avec rien ne s’accorde

Ma souffrance devient ton supplice
Je t’écris tu me devine avec tendresse
Tu me soutiens crie a l’injustice
Pour lui je pleure ça te blesse

Puis ton refuge tu veux regagner
Celui de tes rêves avec ton ange ta fée
Tu voudrais être lui et à mes coté
Mais dans mon cœur tu es chevalier

J’ai voulu te le dire mais tu t’es enfui
L’écran c’est éteint c’est la nuit
Seule j’écoute les paroles refrain
Tourne a présent sans toi sans fin

Dans l’obscurité mes yeux rougis
Planent tes mots je te donne ma vie
Je m’endormirai en ces bras délicats
Tendu par toi qui dors loin la bas

La lanterne joue les ombres sans peur
Sur le plafond danse tes notes ton état d’esprit
« Give me a smile a dream love’s for ever »
Merci pour cette fenêtre ouverte sur ton paradis

Demain ira mieux, promis pour toi
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Pour toi qui est entré dans ma vie par ici. . .

Poeme de Sheron

Poète Sheron

Sheron a publié sur le site 216 écrits. Sheron est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Merciex=cu=se=moi 4

égoïs=te=suis=je=donc=in=gra=te 8
je=suis=la=a=lar=moy=er=sur=mon=sors 10
toi=tu=me=lis=me=con=so=le=me=flatte 10
quand=ton=cœur=sai=gne=bien=plus=fort 8

scor=pion=jé=cou=te=il=sa=le=ma=joue 10
je=ti=ma=gi=ne=ta=chat=te=qui=joue 10
ton=in=dul=gen=ce=ma=mi=sé=ri=corde 10
mon=cœur=a=vec=rien=ne=sac=cor=de 9

ma=souf=fran=ce=de=vient=ton=sup=pli=ce 10
je=té=cris=tu=me=de=vinea=vec=ten=dresse 10
tu=me=sou=tiens=crie=a=lin=jus=ti=ce 10
pour=lui=je=pleu=re=ça=te=blesse 8

puis=ton=re=fu=ge=tu=veux=re=ga=gner 10
ce=lui=de=tes=rêves=a=vec=ton=an=ge=ta=fée 12
tu=vou=drais=être=lui=et=à=mes=co=té 10
mais=dans=mon=cœur=tu=es=che=va=li=er 10

jai=vou=lu=te=le=dire=mais=tu=tes=en=fui 11
lé=cran=cest=é=teint=cest=la=nuit 8
seu=le=jé=coute=les=pa=ro=les=re=frain 10
tour=ne=a=pré=sent=sans=toi=sans=fin 9

dans=lobs=cu=ri=té=mes=y=eux=rou=gis 10
pla=nent=tes=mots=je=te=don=ne=ma=vie 10
je=men=dor=mi=rai=en=ces=bras=dé=li=cats 11
ten=du=par=toi=qui=dors=loin=la=bas 9

la=lan=ter=ne=joue=les=om=bres=sans=peur 10
sur=le=pla=fond=danse=tes=no=tes=ton=é=tat=des=prit 13
give=mea=s=mi=le=a=dream=lo=ves=for=e=ver 13
mer=ci=pour=cette=fe=nê=treou=ver=te=sur=ton=pa=ra=dis 14

de=main=i=ra=mieux=pro=mis=pour=toi 9
Phonétique : Merciεkskyzə mwa.

eɡɔistə sɥi ʒə dɔ̃k ɛ̃ɡʁatə
ʒə sɥi la a laʁmwaje syʁ mɔ̃ sɔʁ
twa ty mə li mə kɔ̃sɔlə mə flatə
kɑ̃ tɔ̃ kœʁ sεɲə bjɛ̃ plys fɔʁ

skɔʁpjɔ̃ ʒekutə, il salə ma ʒu
ʒə timaʒinə ta ʃatə ki ʒu
tɔ̃n- ɛ̃dylʒɑ̃sə ma mizeʁikɔʁdə
mɔ̃ kœʁ avεk ʁjɛ̃ nə sakɔʁdə

ma sufʁɑ̃sə dəvjɛ̃ tɔ̃ syplisə
ʒə tekʁi ty mə dəvinə avεk tɑ̃dʁεsə
ty mə sutjɛ̃ kʁi a lɛ̃ʒystisə
puʁ lɥi ʒə plœʁə sa tə blεsə

pɥi tɔ̃ ʁəfyʒə ty vø ʁəɡaɲe
səlɥi də tε ʁεvəz- avεk tɔ̃n- ɑ̃ʒə ta fe
ty vudʁεz- εtʁə lɥi e a mε kɔte
mε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty ε ʃəvalje

ʒε vuly tə lə diʁə mε ty tε ɑ̃fɥi
lekʁɑ̃ sεt- etɛ̃ sε la nɥi
sələ ʒekutə lε paʁɔlə ʁəfʁɛ̃
tuʁnə a pʁezɑ̃ sɑ̃ twa sɑ̃ fɛ̃

dɑ̃ lɔpskyʁite mεz- iø ʁuʒi
plane tε mo ʒə tə dɔnə ma vi
ʒə mɑ̃dɔʁmiʁε ɑ̃ sε bʁa delika
tɑ̃dy paʁ twa ki dɔʁ lwɛ̃ la ba

la lɑ̃tεʁnə ʒu lεz- ɔ̃bʁə- sɑ̃ pœʁ
syʁ lə plafɔ̃ dɑ̃sə tε nɔtə tɔ̃n- eta dεspʁi
« ʒivə mə a smilə a dʁəam lɔvəεs fɔʁ əvəʁ »
mεʁsi puʁ sεtə fənεtʁə uvεʁtə syʁ tɔ̃ paʁadi

dəmɛ̃ iʁa mjø, pʁɔmi puʁ twa
Syllabes Phonétique : Merciεk=sky=zə=mwa 4

e=ɡɔ=is=tə=sɥi=ʒə=dɔ̃k=ɛ̃=ɡʁa=tə 10
ʒə=sɥi=la=a=laʁ=mwa=je=syʁ=mɔ̃=sɔʁ 10
twa=ty=mə=li=mə=kɔ̃=sɔ=lə=mə=flatə 10
kɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə=sε=ɲə=bj=ɛ̃=plys=fɔʁ 10

skɔʁ=pjɔ̃=ʒe=ku=tə=il=sa=lə=ma=ʒu 10
ʒə=ti=ma=ʒi=nə=ta=ʃa=tə=ki=ʒu 10
tɔ̃=nɛ̃=dyl=ʒɑ̃=sə=ma=mi=ze=ʁi=kɔʁdə 10
mɔ̃=kœʁ=a=vεk=ʁj=ɛ̃=nə=sa=kɔʁ=də 10

ma=su=fʁɑ̃=sə=də=vjɛ̃=tɔ̃=sy=pli=sə 10
ʒə=te=kʁi=tymə=də=vi=nə=a=vεk=tɑ̃dʁεsə 10
ty=mə=su=tjɛ̃=kʁi=a=lɛ̃=ʒys=ti=sə 10
puʁ=lɥi=ʒə=plœ=ʁə=sa=tə=blεs=ə 9

pɥi=tɔ̃=ʁə=fy=ʒə=ty=vø=ʁə=ɡa=ɲe 10
səl=ɥidə=tε=ʁε=və=za=vεk=tɔ̃=nɑ̃=ʒə=ta=fe 12
ty=vu=dʁε=zεtʁə=lɥi=e=a=mε=kɔ=te 10
mε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ty=ε=ʃə=va=lj=e 10

ʒε=vu=lytə=lə=di=ʁə=mε=ty=tε=ɑ̃f=ɥi 11
le=kʁɑ̃=sε=te=tɛ̃=sε=la=nɥi 8
sə=lə=ʒe=kutə=lε=pa=ʁɔ=lə=ʁə=fʁɛ̃ 10
tuʁ=nə=a=pʁe=zɑ̃=sɑ̃=twa=sɑ̃=fɛ̃ 9

dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te=mε=zi=ø=ʁu=ʒi 10
pla=ne=tε=mo=ʒə=tə=dɔ=nə=ma=vi 10
ʒə=mɑ̃=dɔʁ=mi=ʁε=ɑ̃=sε=bʁa=de=li=ka 11
tɑ̃=dy=paʁ=twa=ki=dɔʁ=lwɛ̃=la=ba 9

la=lɑ̃=tεʁ=nə=ʒu=lε=zɔ̃=bʁə=sɑ̃=pœʁ 10
syʁ=lə=pla=fɔ̃=dɑ̃sə=tε=nɔ=tə=tɔ̃=ne=ta=dεs=pʁi 13
ʒivə=məa=smi=lə=a=dʁə=am=lɔ=və=ε=sə=fɔʁ=ə=vəʁ 15
mεʁ=si=puʁ=sεtə=fə=nε=tʁəu=vεʁ=tə=syʁ=tɔ̃=pa=ʁa=di 14

də=mɛ̃=i=ʁa=mj=ø=pʁɔ=mi=puʁ=twa 10

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
13/05/2004 00:00José Azevedo

J’adore ton poème, bravo!. .
je prendrais le temps de lire les autres
bisous, josé

Auteur de Poésie
13/05/2004 00:00Petite Puce (F)

Tes mots m ont entrainé. . . Quel talent tu as.
Tes mots sont enchantements et enchanteurs.
Avec toute mon amitié -0

Auteur de Poésie
13/05/2004 00:00Pascal

je vient d’etre touché profondément par cet écrit, qui me fait ressentir une drole de sensation.
Béni soit le jour ou j’ai connu cet ange
Qui m’apporte quelque chose d’étrange
Occupant une grande place en mon coeur
Elle sera la bienvenue dans ma demeure
la princesse de mes nuit, reste pour la vie
Ma plus cher et seule amie
Du fond du coeur je te remercie de t’etre interresser un jour a moi. BISOUS

Poème Amour
Du 13/05/2004 00:00

L'écrit contient 215 mots qui sont répartis dans 9 strophes.