Poeme : Merci

Merci

Excuse moi. .

Égoïste suis-je donc ingrate
Je suis la a larmoyer sur mon sors
Toi tu me lis me console me flatte
Quand ton cœur saigne bien plus fort

Scorpion j’écoute, il sale ma joue
Je t’imagine ta chatte qui joue
Ton indulgence ma miséricorde
Mon cœur avec rien ne s’accorde

Ma souffrance devient ton supplice
Je t’écris tu me devine avec tendresse
Tu me soutiens crie a l’injustice
Pour lui je pleure ça te blesse

Puis ton refuge tu veux regagner
Celui de tes rêves avec ton ange ta fée
Tu voudrais être lui et à mes coté
Mais dans mon cœur tu es chevalier

J’ai voulu te le dire mais tu t’es enfui
L’écran c’est éteint c’est la nuit
Seule j’écoute les paroles refrain
Tourne a présent sans toi sans fin

Dans l’obscurité mes yeux rougis
Planent tes mots je te donne ma vie
Je m’endormirai en ces bras délicats
Tendu par toi qui dors loin la bas

La lanterne joue les ombres sans peur
Sur le plafond danse tes notes ton état d’esprit
« Give me a smile a dream love’s for ever »
Merci pour cette fenêtre ouverte sur ton paradis

Demain ira mieux, promis pour toi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Merci

  ex=cu=se=moi 4

  égoïs=te=suis=je=donc=in=gra=te 8
  je=suis=la=a=lar=moy=er=sur=mon=sors 10
  toi=tu=me=lis=me=con=so=le=me=flatte 10
  quand=ton=cœur=sai=gne=bien=plus=fort 8

  scor=pion=jé=cou=te=il=sa=le=ma=joue 10
  je=ti=ma=gi=ne=ta=chat=te=qui=joue 10
  ton=in=dul=gen=ce=ma=mi=sé=ri=corde 10
  mon=cœur=a=vec=rien=ne=sac=cor=de 9

  ma=souf=fran=ce=de=vient=ton=sup=pli=ce 10
  je=té=cris=tu=me=de=vinea=vec=ten=dresse 10
  tu=me=sou=tiens=crie=a=lin=jus=ti=ce 10
  pour=lui=je=pleu=re=ça=te=blesse 8

  puis=ton=re=fu=ge=tu=veux=re=ga=gner 10
  ce=lui=de=tes=rêves=a=vec=ton=an=ge=ta=fée 12
  tu=vou=drais=être=lui=et=à=mes=co=té 10
  mais=dans=mon=cœur=tu=es=che=va=li=er 10

  jai=vou=lu=te=le=dire=mais=tu=tes=en=fui 11
  lé=cran=cest=é=teint=cest=la=nuit 8
  seu=le=jé=coute=les=pa=ro=les=re=frain 10
  tour=ne=a=pré=sent=sans=toi=sans=fin 9

  dans=lobs=cu=ri=té=mes=y=eux=rou=gis 10
  pla=nent=tes=mots=je=te=don=ne=ma=vie 10
  je=men=dor=mi=rai=en=ces=bras=dé=li=cats 11
  ten=du=par=toi=qui=dors=loin=la=bas 9

  la=lan=ter=ne=joue=les=om=bres=sans=peur 10
  sur=le=pla=fond=danse=tes=no=tes=ton=é=tat=des=prit 13
  give=mea=s=mi=le=a=dream=lo=ves=for=e=ver 13
  mer=ci=pour=cette=fe=nê=treou=ver=te=sur=ton=pa=ra=dis 14

  de=main=i=ra=mieux=pro=mis=pour=toi 9
 • Phonétique : Merci

  εkskyzə mwa.

  eɡɔistə sɥi ʒə dɔ̃k ɛ̃ɡʁatə
  ʒə sɥi la a laʁmwaje syʁ mɔ̃ sɔʁ
  twa ty mə li mə kɔ̃sɔlə mə flatə
  kɑ̃ tɔ̃ kœʁ sεɲə bjɛ̃ plys fɔʁ

  skɔʁpjɔ̃ ʒekutə, il salə ma ʒu
  ʒə timaʒinə ta ʃatə ki ʒu
  tɔ̃n- ɛ̃dylʒɑ̃sə ma mizeʁikɔʁdə
  mɔ̃ kœʁ avεk ʁjɛ̃ nə sakɔʁdə

  ma sufʁɑ̃sə dəvjɛ̃ tɔ̃ syplisə
  ʒə tekʁi ty mə dəvinə avεk tɑ̃dʁεsə
  ty mə sutjɛ̃ kʁi a lɛ̃ʒystisə
  puʁ lɥi ʒə plœʁə sa tə blεsə

  pɥi tɔ̃ ʁəfyʒə ty vø ʁəɡaɲe
  səlɥi də tε ʁεvəz- avεk tɔ̃n- ɑ̃ʒə ta fe
  ty vudʁεz- εtʁə lɥi e a mε kɔte
  mε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty ε ʃəvalje

  ʒε vuly tə lə diʁə mε ty tε ɑ̃fɥi
  lekʁɑ̃ sεt- etɛ̃ sε la nɥi
  sələ ʒekutə lε paʁɔlə ʁəfʁɛ̃
  tuʁnə a pʁezɑ̃ sɑ̃ twa sɑ̃ fɛ̃

  dɑ̃ lɔpskyʁite mεz- iø ʁuʒi
  plane tε mo ʒə tə dɔnə ma vi
  ʒə mɑ̃dɔʁmiʁε ɑ̃ sε bʁa delika
  tɑ̃dy paʁ twa ki dɔʁ lwɛ̃ la ba

  la lɑ̃tεʁnə ʒu lεz- ɔ̃bʁə- sɑ̃ pœʁ
  syʁ lə plafɔ̃ dɑ̃sə tε nɔtə tɔ̃n- eta dεspʁi
  « ʒivə mə a smilə a dʁəam lɔvəεs fɔʁ əvəʁ »
  mεʁsi puʁ sεtə fənεtʁə uvεʁtə syʁ tɔ̃ paʁadi

  dəmɛ̃ iʁa mjø, pʁɔmi puʁ twa
 • Syllabes Phonétique : Merci

  εk=sky=zə=mwa 4

  e=ɡɔ=is=tə=sɥi=ʒə=dɔ̃k=ɛ̃=ɡʁa=tə 10
  ʒə=sɥi=la=a=laʁ=mwa=je=syʁ=mɔ̃=sɔʁ 10
  twa=ty=mə=li=mə=kɔ̃=sɔ=lə=mə=flatə 10
  kɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə=sε=ɲə=bj=ɛ̃=plys=fɔʁ 10

  skɔʁ=pjɔ̃=ʒe=ku=tə=il=sa=lə=ma=ʒu 10
  ʒə=ti=ma=ʒi=nə=ta=ʃa=tə=ki=ʒu 10
  tɔ̃=nɛ̃=dyl=ʒɑ̃=sə=ma=mi=ze=ʁi=kɔʁdə 10
  mɔ̃=kœʁ=a=vεk=ʁj=ɛ̃=nə=sa=kɔʁ=də 10

  ma=su=fʁɑ̃=sə=də=vjɛ̃=tɔ̃=sy=pli=sə 10
  ʒə=te=kʁi=tymə=də=vi=nə=a=vεk=tɑ̃dʁεsə 10
  ty=mə=su=tjɛ̃=kʁi=a=lɛ̃=ʒys=ti=sə 10
  puʁ=lɥi=ʒə=plœ=ʁə=sa=tə=blεs=ə 9

  pɥi=tɔ̃=ʁə=fy=ʒə=ty=vø=ʁə=ɡa=ɲe 10
  səl=ɥidə=tε=ʁε=və=za=vεk=tɔ̃=nɑ̃=ʒə=ta=fe 12
  ty=vu=dʁε=zεtʁə=lɥi=e=a=mε=kɔ=te 10
  mε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ty=ε=ʃə=va=lj=e 10

  ʒε=vu=lytə=lə=di=ʁə=mε=ty=tε=ɑ̃f=ɥi 11
  le=kʁɑ̃=sε=te=tɛ̃=sε=la=nɥi 8
  sə=lə=ʒe=kutə=lε=pa=ʁɔ=lə=ʁə=fʁɛ̃ 10
  tuʁ=nə=a=pʁe=zɑ̃=sɑ̃=twa=sɑ̃=fɛ̃ 9

  dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te=mε=zi=ø=ʁu=ʒi 10
  pla=ne=tε=mo=ʒə=tə=dɔ=nə=ma=vi 10
  ʒə=mɑ̃=dɔʁ=mi=ʁε=ɑ̃=sε=bʁa=de=li=ka 11
  tɑ̃=dy=paʁ=twa=ki=dɔʁ=lwɛ̃=la=ba 9

  la=lɑ̃=tεʁ=nə=ʒu=lε=zɔ̃=bʁə=sɑ̃=pœʁ 10
  syʁ=lə=pla=fɔ̃=dɑ̃sə=tε=nɔ=tə=tɔ̃=ne=ta=dεs=pʁi 13
  ʒivə=məa=smi=lə=a=dʁə=am=lɔ=və=ε=sə=fɔʁ=ə=vəʁ 15
  mεʁ=si=puʁ=sεtə=fə=nε=tʁəu=vεʁ=tə=syʁ=tɔ̃=pa=ʁa=di 14

  də=mɛ̃=i=ʁa=mj=ø=pʁɔ=mi=puʁ=twa 10

PostScriptum

Pour toi qui est entré dans ma vie par ici. . .

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/05/2004 00:00José Azevedo

J’adore ton poème, bravo!. .
je prendrais le temps de lire les autres
bisous, josé

Auteur de Poésie
13/05/2004 00:00Petite Puce (F)

Tes mots m ont entrainé. . . Quel talent tu as.
Tes mots sont enchantements et enchanteurs.
Avec toute mon amitié -0

Auteur de Poésie
13/05/2004 00:00Pascal

je vient d’etre touché profondément par cet écrit, qui me fait ressentir une drole de sensation.
Béni soit le jour ou j’ai connu cet ange
Qui m’apporte quelque chose d’étrange
Occupant une grande place en mon coeur
Elle sera la bienvenue dans ma demeure
la princesse de mes nuit, reste pour la vie
Ma plus cher et seule amie
Du fond du coeur je te remercie de t’etre interresser un jour a moi. BISOUS