Poeme : Paris

Paris

Paris

Vieux Paris sous tes batailles reconstruites Haussmann
Tes marchés, tes rues pavée, et toutes tes courtisanes

Sous le vent tournent les pales du moulin rouge
Rires, joies, tohu-bohu, french cancan ça bouge

Entre en gare prenez place la devant près des fenêtres
Regardez ces paysage, couleurs défiant le temps des peut être

Puis glisse ma tête sur ton épaules, juste ton cou je frôle
Commence l’errance sur ces banc de bois on a le premier rôle

Tangue valse des sentiments, voyage sans bruit juste la vapeur
Comme des gouttelettes pinceau fou, fuite du temps qui pleur

Monet, Degas, Morisot, Sisley, teinte sauvage partage en mouvance
Entre en nous alors sorte de transe, ouvre la fenêtre jouvence

Plus loin les bistrots, bois absinthe, lis poètes et écoute ragot
Côtoyant les petites tables et les grands d’a présent dans l’argots

Mélancolie des chapeaux, jupon, mélodie des ombrelles arc en ciel
Sous les sabots traînant des tonneaux entend presque l’escarcelle

Les jardins, le soleil, la mer, les fleurs, déjeuner sur l’herbe
Puis en mes yeux même elle en deviens bleue exacerbe

Alors on sort du musée retour réalité but Champs Elysées
Délires chinois, rires conviviaux, garage putois, puis marche a volonté

Tour Eiffel, la Bastille, le Trocadéro, comme des rats sortent des métros
Surtout ne pas se perdre retour case départ gare de Lyon et au trot

En souvenir de ce périples partages les joies de mon cœur
J’ai découvert Pascal et Eric qui furent mes guides parfois farceurs

Des images, des saveurs, des bières, des odeurs, des musées, des cafés, des couleurs
De l’amour, de l’amitié, de la tendresse, da la compréhension, échange de bonne humeur

La page se tourne mais continue l’aventure sous ma plume tel le verre de l’amitié
Pour ceux qui n’ont eu la joie du voyage je vous l’offre un peu en ce résumé

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Paris

  pa=ris 2

  vieux=pa=ris=sous=tes=ba=tail=les=re=cons=trui=tes=hauss=mann 14
  tes=mar=chés=tes=rues=pa=vée=et=tou=tes=tes=cour=ti=sa=nes 15

  sous=le=vent=tour=nent=les=pa=les=du=mou=lin=rou=ge 13
  ri=res=joies=to=hu=bo=hu=fren=ch=can=can=ça=bou=ge 14

  en=tre=en=ga=re=pre=nez=pla=ce=la=de=vant=près=des=fe=nêtres 16
  re=gar=dez=ces=pa=y=sage=cou=leurs=dé=fiant=le=temps=des=peut=être 16

  puis=glisse=ma=tê=te=sur=ton=é=pau=les=jus=te=ton=cou=je=frôle 16
  commen=ce=ler=ran=ce=sur=ces=banc=de=bois=on=a=le=pre=mier=rôle 16

  tan=gue=val=se=des=sen=timents=voya=ge=sans=bruit=jus=te=la=va=peur 16
  com=me=des=gout=te=let=tes=pin=ceau=fou=fui=te=du=temps=qui=pleur 16

  monet=de=gas=mo=ri=sot=sis=ley=tein=te=sau=va=ge=par=ta=geen=mou=vance 18
  entreen=nous=a=lors=sor=te=de=tran=se=ou=vre=la=fe=nê=tre=jou=vence 17

  plus=loin=les=bis=trots=bois=ab=sinthe=lis=po=è=tes=et=é=cou=te=ra=got 18
  cô=toyant=les=pe=tites=ta=bles=et=les=grands=da=pré=sent=dans=lar=gots 16

  mé=lan=co=lie=des=cha=peaux=ju=pon=mé=lo=die=des=om=brel=les=arc=en=ciel 19
  sous=les=sa=bots=traî=nant=des=ton=neaux=en=tend=pres=que=les=car=celle 16

  les=jar=dins=le=so=leil=la=mer=les=fleurs=dé=jeu=ner=sur=l=herbe 16
  puis=en=mes=y=eux=mê=me=el=le=en=de=viens=bleue=exa=cer=be 16

  a=lors=on=sort=du=mu=sée=re=tour=ré=a=li=té=but=champs=e=ly=sées 18
  dé=lires=chi=nois=ri=res=con=vi=viaux=ga=ra=ge=pu=tois=puis=mar=chea=vo=lon=té 20

  tour=eif=fel=la=bas=tille=le=tro=ca=dé=ro=comme=des=rats=sor=tent=des=mé=tros 19
  sur=tout=ne=pas=se=perdre=re=tour=ca=se=dé=part=ga=re=de=lyon=et=au=trot 19

  en=souve=nir=de=ce=pé=ri=ples=par=ta=ges=les=joies=de=mon=cœur 16
  jai=dé=cou=vert=pas=cal=et=e=ric=qui=furent=mes=gui=des=par=fois=far=ceurs 18

  des=i=mages=des=sa=veurs=des=biè=res=des=o=deurs=des=mu=sées=des=ca=fés=des=cou=leurs 21
  de=la=mour=de=la=mi=tié=de=la=tendres=se=da=la=com=pré=hen=sion=é=chan=ge=de=bon=ne=hu=meur 25

  la=page=se=tour=ne=mais=con=ti=nue=la=ven=tu=re=sous=ma=plu=me=tel=le=ver=re=de=la=mi=tié 25
  pour=ceux=qui=nont=eu=la=joie=du=voy=age=je=vous=lof=freun=peu=en=ce=ré=su=mé 20
 • Phonétique : Paris

  paʁi

  vjø paʁi su tε batajə ʁəkɔ̃stʁɥitə-osman
  tε maʁʃe, tε ʁy pave, e tutə tε kuʁtizanə

  su lə vɑ̃ tuʁne lε palə dy mulɛ̃ ʁuʒə
  ʁiʁə, ʒwa, tɔy bɔy, fʁɑ̃ʃ kɑ̃kɑ̃ sa buʒə

  ɑ̃tʁə ɑ̃ ɡaʁə pʁəne plasə la dəvɑ̃ pʁε dε fənεtʁə
  ʁəɡaʁde sε pεizaʒə, kulœʁ defjɑ̃ lə tɑ̃ dε pø εtʁə

  pɥi ɡlisə ma tεtə syʁ tɔ̃n- epolə, ʒystə tɔ̃ ku ʒə fʁolə
  kɔmɑ̃sə leʁɑ̃sə syʁ sε bɑ̃ də bwaz- ɔ̃n- a lə pʁəmje ʁolə

  tɑ̃ɡ valsə dε sɑ̃timɑ̃, vwajaʒə sɑ̃ bʁɥi ʒystə la vapœʁ
  kɔmə dε ɡutəlεtə pɛ̃so fu, fɥitə dy tɑ̃ ki plœʁ

  mɔnε, dəɡa, mɔʁizo, sisle, tɛ̃tə sovaʒə paʁtaʒə ɑ̃ muvɑ̃sə
  ɑ̃tʁə ɑ̃ nuz- alɔʁ sɔʁtə də tʁɑ̃zə, uvʁə la fənεtʁə ʒuvɑ̃sə

  plys lwɛ̃ lε bistʁo, bwaz- absɛ̃tə, li pɔεtəz- e ekutə ʁaɡo
  kotwajɑ̃ lε pətitə tabləz- e lε ɡʁɑ̃ da pʁezɑ̃ dɑ̃ laʁɡo

  melɑ̃kɔli dε ʃapo, ʒypɔ̃, melɔdi dεz- ɔ̃bʁεlləz- aʁk ɑ̃ sjεl
  su lε sabo tʁεnɑ̃ dε tɔnoz- ɑ̃tɑ̃ pʁεskə lεskaʁsεllə

  lε ʒaʁdɛ̃, lə sɔlεj, la mεʁ, lε flœʁ, deʒəne syʁ lεʁbə
  pɥiz- ɑ̃ mεz- iø mεmə εllə ɑ̃ dəvjɛ̃ blø εɡzasεʁbə

  alɔʁz- ɔ̃ sɔʁ dy myze ʁətuʁ ʁealite byt ʃɑ̃z- əlize
  deliʁə ʃinwa, ʁiʁə kɔ̃vivjo, ɡaʁaʒə pytwa, pɥi maʁʃə a vɔlɔ̃te

  tuʁ εfεl, la bastijə, lə tʁɔkadeʁo, kɔmə dε ʁa sɔʁte dε metʁo
  syʁtu nə pa sə pεʁdʁə ʁətuʁ kazə depaʁ ɡaʁə də liɔ̃ e o tʁo

  ɑ̃ suvəniʁ də sə peʁiplə paʁtaʒə lε ʒwa də mɔ̃ kœʁ
  ʒε dekuvεʁ paskal e əʁik ki fyʁe mε ɡidə paʁfwa faʁsœʁ

  dεz- imaʒə, dε savœʁ, dε bjεʁə, dεz- ɔdœʁ, dε myze, dε kafe, dε kulœʁ
  də lamuʁ, də lamitje, də la tɑ̃dʁεsə, da la kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃, eʃɑ̃ʒə də bɔnə ymœʁ

  la paʒə sə tuʁnə mε kɔ̃tinɥ lavɑ̃tyʁə su ma plymə tεl lə veʁə də lamitje
  puʁ sø ki nɔ̃ y la ʒwa dy vwajaʒə ʒə vu lɔfʁə œ̃ pø ɑ̃ sə ʁezyme
 • Syllabes Phonétique : Paris

  pa=ʁi 2

  vj=ø=pa=ʁi=su=tε=ba=ta=jə=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=tə-os=man 15
  tε=maʁ=ʃe=tε=ʁy=pa=ve=e=tu=tə=tε=kuʁ=ti=za=nə 15

  su=lə=vɑ̃=tuʁ=ne=lε=pa=lə=dy=mu=lɛ̃=ʁu=ʒə 13
  ʁi=ʁə=ʒwa=tɔ=y=bɔ=y=fʁɑ̃ʃ=kɑ̃=kɑ̃=sa=bu=ʒə 13

  ɑ̃=tʁə=ɑ̃=ɡa=ʁə=pʁə=ne=pla=sə=la=də=vɑ̃=pʁε=dε=fə=nε=tʁə 17
  ʁə=ɡaʁ=de=sε=pε=i=za=ʒə=ku=lœʁ=de=fjɑ̃=lə=tɑ̃=dε=pø=ε=tʁə 18

  pɥi=ɡli=sə=ma=tε=tə=syʁ=tɔ̃=ne=po=lə=ʒys=tə=tɔ̃=ku=ʒə=fʁo=lə 18
  kɔ=mɑ̃=sə=le=ʁɑ̃=sə=syʁ=sε=bɑ̃=də=bwa=zɔ̃=na=lə=pʁə=mje=ʁo=lə 18

  tɑ̃ɡ=val=sə=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=vwa=ja=ʒə=sɑ̃=bʁɥi=ʒys=tə=la=va=pœ=ʁə 18
  kɔ=mə=dε=ɡu=tə=lε=tə=pɛ̃=so=fu=fɥi=tə=dy=tɑ̃=ki=plœ=ʁə 17

  mɔ=nε=də=ɡa=mɔ=ʁi=zo=si=sle=tɛ̃tə=so=va=ʒə=paʁ=ta=ʒəɑ̃=mu=vɑ̃sə 18
  ɑ̃tʁə=ɑ̃=nu=za=lɔʁ=sɔʁ=tə=də=tʁɑ̃=zə=u=vʁə=la=fə=nε=tʁə=ʒu=vɑ̃sə 18

  plys=lwɛ̃=lε=bis=tʁo=bwa=zab=sɛ̃tə=li=pɔ=ε=tə=ze=e=ku=tə=ʁa=ɡo 18
  ko=twa=jɑ̃=lε=pə=ti=tə=ta=blə=ze=lε=ɡʁɑ̃=da=pʁe=zɑ̃=dɑ̃=laʁ=ɡo 18

  me=lɑ̃=kɔ=li=dε=ʃa=po=ʒy=pɔ̃=me=lɔ=di=dε=zɔ̃=bʁεllə=zaʁk=ɑ̃=sjεl 18
  su=lε=sa=bo=tʁε=nɑ̃=dε=tɔ=no=zɑ̃=tɑ̃=pʁεs=kə=lεs=kaʁ=sεl=lə 17

  lε=ʒaʁ=dɛ̃=lə=sɔ=lεj=la=mεʁ=lε=flœ=ʁə=de=ʒə=ne=syʁ=lεʁ=bə 17
  pɥi=zɑ̃=mε=zi=ø=mε=mə=εl=lə=ɑ̃=də=vj=ɛ̃=blø=εɡ=za=sεʁ=bə 18

  a=lɔʁ=zɔ̃=sɔʁ=dy=my=ze=ʁə=tuʁ=ʁe=a=li=te=byt=ʃɑ̃=zə=li=ze 18
  de=liʁə=ʃi=nwa=ʁi=ʁə=kɔ̃=vi=vjo=ɡa=ʁa=ʒə=py=twa=pɥi=maʁ=ʃəa=vɔ=lɔ̃=te 20

  tuʁ=ε=fεl=la=bas=ti=jə=lə=tʁɔ=ka=de=ʁo=kɔmə=dε=ʁa=sɔʁ=te=dε=me=tʁo 20
  syʁ=tunə=pa=sə=pεʁ=dʁə=ʁə=tuʁ=ka=zə=de=paʁ=ɡa=ʁə=də=li=ɔ̃=e=o=tʁo 20

  ɑ̃=su=və=niʁ=də=sə=pe=ʁi=plə=paʁ=ta=ʒə=lε=ʒwa=də=mɔ̃=kœ=ʁə 18
  ʒε=de=ku=vεʁ=pas=kal=e=ə=ʁik=ki=fy=ʁe=mε=ɡidə=paʁ=fwa=faʁ=sœʁ 18

  dε=zi=maʒə=dε=sa=vœʁ=dε=bjε=ʁə=dε=zɔ=dœʁ=dε=my=ze=dε=ka=fe=dε=ku=lœʁ 21
  də=la=muʁ=də=la=mi=tje=də=la=tɑ̃=dʁεsə=da=la=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sjɔ̃=e=ʃɑ̃=ʒə=də=bɔ=nəy=mœʁ 24

  la=paʒə=sə=tuʁ=nə=mε=kɔ̃=tinɥ=la=vɑ̃=ty=ʁə=su=ma=ply=mə=tεllə=ve=ʁə=də=la=mi=tje 23
  puʁ=sø=ki=nɔ̃=y=la=ʒwa=dy=vwa=jaʒə=ʒə=vu=lɔ=fʁəœ̃=pø=ɑ̃=sə=ʁe=zy=me 20

PostScriptum

Voyage magique. . . . . . . . . . .

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/05/2004 00:00José Azevedo

Magnifique!. . Merci pour la visite!
bisous

Auteur de Poésie
24/05/2004 00:00j

ca fear combien?? c gratuit pr les moins de 18 ans??? lol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
magnifique on a envi dy etre. . .

Auteur de Poésie
24/05/2004 00:00Pascal

Heureux d’avoir été ton guide, meme si je ne savais pas moi meme ou j’allais, ravi de voir que ce prteit voyage vers les impressionniste ta plu surtout le trajet dans ce train magique. Mais sache que tu n’a encore rien vu, mais le reste tu le découvrira la prochaine foi. Alors ma porte seras toujours ouverte. BISOUS

Auteur de Poésie
24/05/2004 00:00Sheron

Alors vivons cette nouvelle aventure

Auteur de Poésie
24/05/2004 00:00Sheron

soyons fou

Auteur de Poésie
25/05/2004 00:00Sydtama

4 jourd sans pouvoir te lire : trop dur. reviens nous avec tes pensées plus sensuelles. . . silteplait

Auteur de Poésie
25/05/2004 00:00Petite Puce (F)

Merci de partager tes souvenirs avec nous.
C’est suplime.
Amitié -0

Auteur de Poésie
27/05/2004 00:00Triste Inconnu

un voyage magnifique au coeur dune ville splendide avec un mystérieu guide (lol). . . ca ne pouvait étre que super!!!!
amicalement