Poeme : Saudades De Portugal (En Portugais)

Saudades De Portugal (En Portugais)

Portugal, pequeno e silencioso
Penso em ti ao ver o horizonte
Tu que tens as flores mais lindas
E bastante maravilhoso é
O rumorejar da àgua das fontes
O aroma fresco do bom vinho
Das arvores a sombra deliciosa
As nossas aldeias sossegadas
Com suas belas casinhas brancas
Suas estreitas ruas calçetadas
Frescas cheirando a rosmaninho.

Portugal é a terra da alegria
Onde o sol é até mais alegre
E mais brilhante é a luz do dia
O ar é mais puro e saudavel
A gente é simples e humilde
A vida sempre mais amavel
O doçinho calor do nosso sol
As delicias das nossas comidas
Sao extensas as grandes vinhas
Sao grandes os sinos das ermidas
E as àguas do rio sao fresquinhas.

Portugal, como é bom recordar
As crateras à beira das praias
Moinhos de vento encantadores
Castelos erguidos nas montanhas
Passarinhos ouvem-se a cantar
Portugal terra dos pescadores
Mulheres com roupas coloridas
Ceifando grandes campos de trigo
Terra de meninas candorosas
As festas e o baile que saudade
Era o amor dos dias em rosas.

Que interessa, que me digam que
Este ou aquele pais é melhor
Que se arranja bastante dinheiro
Eu diria mesmo que é mentira
A grande fortuna és tu Portugal
Longe de ti estou prisioneiro
E com isto encontro-me pior
Por ti eu sinto grande saudade
Brevemente te irei abraçar
Viver para minha terra natal
Irei, para nunca mais te deixar.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Saudades De Portugal (En Portugais)

  por=tu=gal=pe=que=no=e=silen=cio=so 10
  pen=so=em=ti=ao=ver=o=ho=ri=zonte 10
  tu=que=tens=as=flo=res=mais=lin=das 9
  e=bas=tan=te=ma=ra=vil=ho=so=é 10
  o=ru=mo=re=jar=da=à=gua=das=fontes 10
  o=a=ro=ma=fres=co=do=bom=vin=ho 10
  das=ar=vores=a=som=bra=de=li=cio=sa 10
  as=nos=sas=al=dei=as=sos=se=ga=das 10
  com=suas=be=las=ca=sin=has=bran=cas 9
  suas=es=trei=tas=ruas=cal=çe=ta=das 9
  fres=cas=chei=ran=do=a=ros=ma=nin=ho 10

  por=tu=gal=é=a=ter=ra=da=ale=gria 10
  on=de=o=sol=é=a=té=mais=a=legre 10
  e=mais=bril=han=te=é=a=luz=do=dia 10
  o=ar=é=mais=pu=ro=e=sau=da=vel 10
  a=gen=te=é=sim=ples=e=hu=mi=lde 10
  a=vi=da=sem=pre=mais=a=ma=vel 9
  o=do=çin=ho=ca=lor=do=nos=so=sol 10
  as=de=li=cias=das=nos=sas=co=mi=das 10
  sao=ex=ten=sas=as=gran=des=vin=has 9
  sao=gran=des=os=si=nos=das=er=mi=das 10
  e=as=à=guas=do=rio=sao=fres=quin=has 10

  por=tu=gal=co=mo=é=bom=re=cor=dar 10
  as=cra=te=ras=à=bei=ra=das=prai=as 10
  moin=hos=de=ven=to=en=can=ta=do=res 10
  cas=te=los=er=gui=dos=nas=mon=tan=has 10
  pas=sa=rin=hos=ou=vem=se=a=can=tar 10
  por=tu=gal=ter=ra=dos=pes=ca=do=res 10
  mul=he=res=com=rou=pas=co=lo=ri=das 10
  cei=fan=do=gran=des=cam=pos=de=tri=go 10
  ter=ra=de=me=ni=nas=can=do=ro=sas 10
  as=fes=tas=e=o=bai=le=que=sau=dade 10
  era=o=a=mor=dos=di=as=em=ro=sas 10

  que=in=te=res=sa=que=me=di=gam=que 10
  es=te=ou=a=que=le=pais=é=mel=hor 10
  que=se=ar=ran=ja=bas=tante=din=hei=ro 10
  eu=di=ria=mes=mo=que=é=men=ti=ra 10
  a=grande=for=tu=na=és=tu=por=tu=gal 10
  lon=ge=de=ti=es=tou=pri=sio=nei=ro 10
  e=com=is=to=en=con=tro=me=pior 9
  por=ti=eu=sin=to=gran=de=sau=da=de 10
  bre=ve=men=te=te=i=rei=a=bra=çar 10
  vi=ver=pa=ra=min=ha=ter=ra=na=tal 10
  irei=pa=ra=nun=ca=mais=te=deixar 8
 • Phonétique : Saudades De Portugal (En Portugais)

  pɔʁtyɡal, pəkəno ə silɑ̃sjozo
  pɑ̃so εm ti ao vεʁ o ɔʁizɔ̃tə
  ty kə tɑ̃z- a flɔʁə mε lɛ̃da
  ə bastɑ̃tə maʁavilozo e
  o ʁymɔʁəʒaʁ da aɡa das fɔ̃tə
  o aʁɔma fʁεsko do bɔm vino
  das aʁvɔʁəz- a sɔ̃bʁa dəlisjoza
  a nɔsaz- aldεa sɔsɡada
  kɔm sɥa bəla kazina bʁɑ̃ka
  sɥaz- εstʁεta ʁɥa kalsətada
  fʁεska ʃεʁɑ̃do a ʁɔsmanino.

  pɔʁtyɡal e a teʁa da alεɡʁja
  ɔ̃də o sɔl e ate mεz- alεɡʁə
  ə mε bʁilɑ̃tə e a lyz do dja
  o aʁ e mε pyʁo ə sodavεl
  a ʒɑ̃tə e sɛ̃pləz- ə ymildə
  a vida sɑ̃pʁə mεz- amavεl
  o dɔsino kalɔʁ do nɔso sɔl
  a dəlisja das nɔsa kɔmida
  sao εkstɑ̃saz- a ɡʁɑ̃də vina
  sao ɡʁɑ̃dəz- os sino das εʁmida
  ə a aɡa do ʁjo sao fʁεskina.

  pɔʁtyɡal, komo e bɔm ʁəkɔʁdaʁ
  a kʁatəʁaz- a bεʁa das pʁεa
  mwɛ̃o də vɑ̃to ɑ̃kɑ̃tadɔʁə
  kastəloz- εʁɡido nas mɔ̃tɑ̃a
  pasaʁinoz- uvεm sə a kɑ̃taʁ
  pɔʁtyɡal teʁa do pεskadɔʁə
  myləʁə kɔm ʁupa kɔlɔʁida
  sεfɑ̃do ɡʁɑ̃də kɑ̃po də tʁiɡo
  teʁa də mənina kɑ̃dɔʁoza
  a fεstaz- ə o bεlə kə sodadə
  əʁa o amɔʁ do djaz- εm ʁoza.

  kə ɛ̃təʁesa, kə mə diɡam kə
  εstə u akələ pεz- e mεlɔʁ
  kə sə aʁɑ̃ʒa bastɑ̃tə dinεʁo
  y diʁja mεsmo kə e mɑ̃tiʁa
  a ɡʁɑ̃də fɔʁtyna es ty pɔʁtyɡal
  lɔ̃ʒə də ti εstu pʁizjɔnεʁo
  ə kɔm isto ɑ̃kɔ̃tʁo mə pjɔʁ
  pɔʁ ti y sɛ̃to ɡʁɑ̃də sodadə
  bʁəvəmɑ̃tə tə iʁε abʁasaʁ
  vive paʁa mina teʁa natal
  iʁε, paʁa nœ̃ka mε tə dεksaʁ.
 • Syllabes Phonétique : Saudades De Portugal (En Portugais)

  pɔʁ=ty=ɡal=pə=kə=noə=si=lɑ̃=sjo=zo 10
  pɑ̃=so=εm=ti=a=o=vεʁ=o=ɔ=ʁi=zɔ̃tə 11
  ty=kə=tɑ̃=za=flɔ=ʁə=mε=lɛ̃=da 9
  ə=bas=tɑ̃=tə=ma=ʁa=vi=lo=zo=e 10
  o=ʁy=mɔ=ʁə=ʒaʁ=da=a=ɡa=das=fɔ̃tə 10
  o=a=ʁɔ=ma=fʁεs=ko=do=bɔm=vi=no 10
  das=aʁ=vɔʁə=za=sɔ̃=bʁa=də=li=sjo=za 10
  a=nɔ=sa=zal=dε=a=sɔs=ɡa=da 9
  kɔm=sɥa=bə=la=ka=zi=na=bʁɑ̃=ka 9
  sɥa=zεs=tʁε=ta=ʁɥa=kal=sə=ta=da 9
  fʁεs=ka=ʃε=ʁɑ̃=do=a=ʁɔs=ma=ni=no 10

  pɔʁ=ty=ɡal=e=a=te=ʁa=da=a=lε=ɡʁja 11
  ɔ̃=də=o=sɔl=e=a=te=mε=za=lεɡʁə 10
  ə=mε=bʁi=lɑ̃=tə=e=a=lyz=do=dja 10
  o=aʁ=e=mε=py=ʁo=ə=so=da=vεl 10
  a=ʒɑ̃=tə=e=sɛ̃=plə=zə=y=mil=də 10
  a=vi=da=sɑ̃=pʁə=mε=za=ma=vεl 9
  o=dɔ=si=no=ka=lɔʁ=do=nɔ=so=sɔl 10
  a=də=li=sja=das=nɔ=sa=kɔ=mi=da 10
  sa=o=εk=stɑ̃=sa=za=ɡʁɑ̃=də=vi=na 10
  sa=o=ɡʁɑ̃də=zos=si=no=das=εʁ=mi=da 10
  əa=a=ɡa=do=ʁjo=sa=o=fʁεs=ki=na 10

  pɔʁ=ty=ɡal=ko=mo=e=bɔm=ʁə=kɔʁ=daʁ 10
  a=kʁa=tə=ʁa=za=bε=ʁa=das=pʁε=a 10
  mwɛ̃=o=də=vɑ̃=to=ɑ̃=kɑ̃=ta=dɔ=ʁə 10
  kas=tə=lo=zεʁ=ɡi=do=nas=mɔ̃=tɑ̃=a 10
  pa=sa=ʁi=no=zu=vεm=sə=a=kɑ̃=taʁ 10
  pɔʁ=ty=ɡal=te=ʁa=do=pεs=ka=dɔ=ʁə 10
  my=lə=ʁə=kɔm=ʁu=pa=kɔ=lɔ=ʁi=da 10
  sε=fɑ̃=do=ɡʁɑ̃=də=kɑ̃=po=də=tʁi=ɡo 10
  te=ʁa=də=mə=ni=na=kɑ̃=dɔ=ʁo=za 10
  a=fεs=ta=zə=o=bε=lə=kə=so=dadə 10
  ə=ʁa=o=a=mɔʁ=do=dja=zεm=ʁo=za 10

  kə=ɛ̃=tə=ʁe=sa=kə=mə=di=ɡam=kə 10
  εs=tə=u=a=kə=lə=pε=ze=mε=lɔʁ 10
  kə=sə=a=ʁɑ̃=ʒa=bas=tɑ̃tə=di=nε=ʁo 10
  y=di=ʁja=mεs=mo=kə=e=mɑ̃=ti=ʁa 10
  a=ɡʁɑ̃də=fɔʁ=ty=na=es=ty=pɔʁ=ty=ɡal 10
  lɔ̃=ʒə=də=ti=εs=tu=pʁi=zjɔ=nε=ʁo 10
  ə=kɔm=is=to=ɑ̃=kɔ̃=tʁo=mə=pjɔʁ 9
  pɔʁ=ti=y=sɛ̃=to=ɡʁɑ̃=də=so=da=də 10
  bʁə=və=mɑ̃=tə=tə=i=ʁε=a=bʁa=saʁ 10
  vi=ve=pa=ʁa=mi=na=te=ʁa=na=tal 10
  i=ʁε=pa=ʁa=nœ̃=ka=mε=tə=dεk=saʁ 10

PostScriptum

Portugal je t’aime

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/05/2004 00:00Cindy Ange

Bravo pour ce poème, c’est beau de faire partager tant d’amour pour son pays natal 😉
Le portugal est vraiment un pays chaleureux et ses habitants sont accueillants,
ma mère est originaire de l’Alentejo, j’aime beaucoup y aller car j’ai de la famille de son côté là-bas 🙂

Auteur de Poésie
19/05/2004 00:00Cindy (Dydy)

ola menino! o teu poema é mesmo mesmo bonito!! e tao verdadeiro!! Eu também sinto muitas saudades dele! Mas é a vida. . esta vida de emigrante k é tao dificil e k ninguém pode compreender s a nao viver!!!!
As pessoas sao tao differentes. . eu estou na suiça, e tu?
J’espère que tu liras mes poèmes! j’aimerais bien ton avis!!

beijinhos fofos. .
dydy

Auteur de Poésie
20/05/2004 00:00José Azevedo

Merci beaucoup les Cindy!. .
Beijinhos para as duas.

Auteur de Poésie
20/05/2004 00:00Silva Fernando

Je suis étonné par ton amour au Portugal. Je trouve la France merveilleuse aussi. Je suis quelqu’un qui aime la nature e je suis surtout un citoyen du monde. Ce qui me fait mal en France c’est le racisme de beaucoup trop de français mais ça c’est l’allienation naturel de ce peuple, mais ça changera avec le temps. Les connards de Le Pen et tous les nationalistes du monde auront toujours une tendence à diminuer. Fernando (fersava Free. fr). Amitiés

Référence :
Auteur de Poésie
08/06/2004 00:00José Azevedo

Merci Fernando pour ton commentaire et ton adresse e-mail
Um abraço

Auteur de Poésie
02/11/2004 00:00Angel_15321

Muy bonito ! Pero España es mas guapo que Portugal 😛 mdr
Hasta pronto.
Besos.

Auteur de Poésie
22/01/2005 00:00José Azevedo

Merci Angel pour ton comm tout en couleurs!. .
Bisous