Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Emigrantes

Poème Amour
Publié le 17/05/2004 00:00

L'écrit contient 203 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Silva Fernando

Emigrantes

Emigrantes

Là na América do Norte
Estranhos buscam a sorte,
Trocam a chuva por gêlo ;
Mas não é pr’a toda a gente
Que o frio se torna quente
E um cheque acompanha o sêlo.

Às vezes ninguém entende
A fogueira que se acende,
Nas longas noites de inverno
Porque não dà p’ra aquecer
E muito menos p’ra vêr
De que lado està o inferno…

De segunda cidadões
P’ra juntar alguns tostões
Do outro lado do mar
Emigrantes pouco dormem
Fazem contas quando comem
E pensam num novo lar.

Os filhos longe dos pais,
Com filhos que não são mais
Que netos longe de avòs,
Onde toda a gente luta
E um mesmo pão se disputa,
Por vezes sentem-se sòs.

Com projectos bem distantes
Que os filhos dos emigrantes
Acabaram por baralhar
Tão longìnquas ambições
Pois se sentem cidadões
E acabam por là ficar.

« Terra » ou filhos que escolher
Dilema de enlouquecer
Que ao emigrar não preveram,
Pois se os filhos vão ficar
Eles vão ter que ajudar :
Ser os pais que não tiveram.

O emigrante passou mal
Enfim na terra natal
Um novo lar construiu
Queria nele viver
-Mas acabou por morrer-
E sò p’ra férias serviu.
 • Pieds Hyphénique: Emigrantes

  emi=gran=tes 3

  là=na=a=mé=ri=ca=do=norte 8
  es=tran=hos=bus=cam=a=sor=te 8
  tro=cam=a=chu=va=por=gê=lo 8
  mas=não=é=pra=to=da=a=gente 8
  que=o=frio=se=tor=na=quen=te 8
  e=um=che=quea=com=pan=ha=o=sê=lo 10

  às=ve=zes=nin=guém=en=ten=de 8
  a=fo=guei=ra=que=se=a=cende 8
  nas=lon=gas=noites=de=in=ver=no 8
  por=que=não=dà=pra=a=que=cer 8
  e=mui=to=me=nos=pra=vêr 7
  de=que=la=do=es=tà=o=in=fer=no 10

  de=se=gun=da=ci=dadões 6
  pra=jun=tar=al=guns=tostões 6
  do=ou=tro=la=do=do=mar 7
  emi=gran=tes=pou=co=dor=mem 7
  fa=zem=con=tas=quan=do=co=mem 8
  e=pen=sam=num=no=vo=lar 7

  os=fil=hos=lon=ge=dos=pais 7
  com=fil=hos=que=não=são=mais 7
  que=ne=tos=lon=ge=de=avòs 7
  onde=to=da=a=gen=te=lu=ta 8
  e=um=mes=mo=pão=se=dis=pu=ta 9
  por=ve=zes=sen=tem=se=sòs 7

  com=pro=jec=tos=bem=dis=tan=tes 8
  que=os=fil=hos=dos=e=mi=grantes 8
  aca=ba=ram=por=ba=ral=har 7
  tão=longìn=quas=am=bi=ções 6
  pois=se=sen=tem=ci=dadões 6
  e=a=ca=bam=por=là=fi=car 8

  ter=ra=ou=filhos=que=es=colher 8
  di=le=ma=de=en=lou=que=cer 8
  queao=e=mi=grar=não=pre=ve=ram 8
  pois=se=os=fil=hos=vão=fi=car 8
  eles=vão=ter=que=a=ju=dar 7
  ser=os=pais=que=não=ti=ve=ram 8

  o=e=mi=gran=te=pas=sou=mal 8
  en=fim=na=ter=ra=na=tal 7
  um=no=vo=lar=cons=truiu 6
  que=ri=a=ne=le=vi=ver 7
  mas=a=ca=bou=por=mor=rer 7
  e=sò=pra=fé=ri=as=ser=viu 8
 • Phonétique : Emigrantes

  əmiɡʁɑ̃tə

  la na ameʁika do nɔʁtə
  εstʁɑ̃o byskam a sɔʁtə,
  tʁɔkam a ʃyva pɔʁ ʒεlo,
  mas no e pʁa tɔda a ʒɑ̃tə
  kə o fʁjo sə tɔʁna kɑ̃tə
  ə ɔm ʃəkə akɔ̃pɑ̃a o sεlo.

  as vəzə nɛ̃ɡem ɑ̃tɑ̃də
  a fɔɡεʁa kə sə asɑ̃də,
  nas lɔ̃ɡa nwatə də ɛ̃vεʁno
  pɔʁkə no da pʁa akəse
  ə mɥito məno pʁa vεʁ
  də kə lado εsta o ɛ̃fεʁno…

  də səɡœ̃da sidadεs
  pʁa ʒœ̃taʁ alɡœ̃ tɔstεs
  do utʁo lado do maʁ
  əmiɡʁɑ̃tə puko dɔʁmεm
  fazεm kɔ̃ta kɑ̃do kɔmεm
  ə pɑ̃sam nɔm nɔvo laʁ.

  os filo lɔ̃ʒə do pε,
  kɔm filo kə no so mε
  kə nəto lɔ̃ʒə də avs,
  ɔ̃də tɔda a ʒɑ̃tə lyta
  ə ɔm mεsmo po sə dispyta,
  pɔʁ vəzə sɑ̃tεm sə ss.

  kɔm pʁɔʒεkto bεm distɑ̃tə
  kə os filo doz- əmiɡʁɑ̃tə
  akabaʁam pɔʁ baʁalaʁ
  to lɔ̃ʒnkaz- ɑ̃bisεs
  pwa sə sɑ̃tεm sidadεs
  ə akabam pɔʁ la fikaʁ.

  « teʁa » u filo kə εskɔle
  diləma də ɑ̃lukəse
  kə ao əmiɡʁaʁ no pʁəvəʁam,
  pwa sə os filo vo fikaʁ
  ələ vo tεʁ kə aʒydaʁ :
  sεʁ os pε kə no tivəʁam.

  o əmiɡʁɑ̃tə pasu mal
  ɑ̃fim na teʁa natal
  ɔm nɔvo laʁ kɔ̃stʁɥjy
  kəʁja nələ vive
  mas akabu pɔʁ mɔʁe
  ə s pʁa feʁja sεʁvjy.
 • Pieds Phonétique : Emigrantes

  ə=mi=ɡʁɑ̃=tə 4

  la=na=a=meʁ=ʁi=ka=do=nɔʁtə 8
  εs=tʁɑ̃=o=bys=kam=a=sɔʁ=tə 8
  tʁɔ=kam=a=ʃy=va=pɔʁ=ʒε=lo 8
  mas=no=e=pʁa=tɔ=da=a=ʒɑ̃tə 8
  kə=o=fʁjo=sə=tɔʁ=na=kɑ̃=tə 8
  əɔmʃə=kə=a=kɔ̃=pɑ̃=a=o=sε=lo 9

  as=və=zə=nɛ̃=ɡem=ɑ̃=tɑ̃=də 8
  a=fɔ=ɡε=ʁa=kə=sə=a=sɑ̃də 8
  nas=lɔ̃=ɡa=nwatə=də=ɛ̃=vεʁ=no 8
  pɔʁ=kə=no=da=pʁa=a=kə=se 8
  ə=mɥi=to=mə=no=pʁa=vεʁ 7
  də=kə=la=do=εs=ta=o=ɛ̃=fεʁ=no 10

  də=sə=ɡœ̃=da=si=da=dε=sə 8
  pʁa=ʒœ̃=taʁ=al=ɡœ̃=tɔs=tε=sə 8
  do=u=tʁo=la=do=do=maʁ 7
  ə=mi=ɡʁɑ̃=tə=pu=ko=dɔʁ=mεm 8
  fa=zεm=kɔ̃=ta=kɑ̃=do=kɔ=mεm 8
  ə=pɑ̃=sam=nɔm=nɔ=vo=laʁ 7

  os=fi=lo=lɔ̃=ʒə=do=pε 7
  kɔm=fi=lo=kə=no=so=mε 7
  kə=nə=to=lɔ̃=ʒə=də=avs 7
  ɔ̃də=tɔ=da=a=ʒɑ̃=tə=ly=ta 8
  ə=ɔm=mεs=mo=posə=dis=py=ta 8
  pɔʁ=və=zə=sɑ̃=tεm=sə=ss 7

  kɔm=pʁɔ=ʒεk=to=bεm=dis=tɑ̃=tə 8
  kə=os=fi=lo=do=zə=mi=ɡʁɑ̃tə 8
  a=ka=ba=ʁam=pɔʁ=ba=ʁa=laʁ 8
  to=lɔ̃ʒ=nka=zɑ̃=bi=sε=sə 7
  pwa=sə=sɑ̃=tεm=si=da=dε=sə 8
  ə=a=ka=bam=pɔʁ=la=fi=kaʁ 8

  te=ʁa=u=fi=lokəεs=kɔ=le 8
  di=lə=ma=də=ɑ̃=lu=kə=se 8
  kəa=oə=mi=ɡʁaʁ=no=pʁə=və=ʁam 8
  pwa=sə=os=fi=lo=vo=fi=kaʁ 8
  ə=lə=vo=tεʁ=kə=a=ʒy=daʁ 8
  sεʁ=os=pε=kə=no=ti=və=ʁam 8

  o=ə=mi=ɡʁɑ̃=tə=pa=su=mal 8
  ɑ̃=fim=na=te=ʁa=na=tal 7
  ɔm=nɔ=vo=laʁ=kɔ̃st=ʁɥj=y 7
  kə=ʁj=a=nə=lə=vi=ve 7
  mas=a=ka=bu=pɔʁ=mɔ=ʁe 7
  ə=s=pʁa=fe=ʁja=sεʁ=vj=y 8

PostScriptum

Poème écrit au Canada en Mai - 1991

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/05/2004 00:00Silva Fernando

Merci Branca

Auteur de Poésie
20/05/2004 00:00José Azevedo

Bravo Fernando, c’est très beau!. .
Um abraço

Auteur de Poésie
23/06/2004 00:00Cindy (Dydy)

il est magnifique. .
si réel. .
que vida é esta a nossa. . vida de emigrante. .
nem toda a gente pode perceber ou que é. . cada ano volatar ao pais, ver a familia et um mês depois voltar a perder tudo, voltar a tudo deixar, pra so um ano depois voltar a ver. . a vida de émigrante é difficil. .
beijinhos. .
dydy

Auteur de Poésie
02/11/2004 00:00Cindy (Dydy)

putain je viens de relire ce poème, et bordel. . il est trop magnifique et il a encore aujourd’hui le même effet sur moi. .
il me donne des frissons et les larmes aux yeux. .
merci c’est magnifique. .
un gros bisous
cindy