Poème-France.com

Poeme : Reve Ou CauchemardReve Ou Cauchemard

Durant des nuits et des nuits,
A la recherche du reve éveillé, j’ai revé.
De cette rencontre qui me met en émoi.

Fini les frontières de la réalité.
Celles qui font trébucher tous les matins
Enfin je touche à l’immortalité de mon sommeil
Au bonheur qui dure 24 heures sans trève ni relache.

Longtemps je me suis caché des sentiments
Qui me remplissaient dès le coucher du soleil.
Les masques tombent tous un jour.
Sa chute lui a fait baisser sa garde.

A moi de convertir ses blessures en amour.
A moi de la rendre heureuse.
A moi de lui faire oublier ses vieux fantomes.

Et si j’échoue, mon cauchemard sera bel et bien réel.
Alceste Nomore

PostScriptum

Qu’en pensez-vous ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dyʁɑ̃ dε nɥiz- e dε nɥi,
a la ʁəʃεʁʃə dy ʁəvə evεje, ʒε ʁəve.
də sεtə ʁɑ̃kɔ̃tʁə ki mə mεt ɑ̃n- emwa.

fini lε fʁɔ̃tjεʁə də la ʁealite.
sεllə ki fɔ̃ tʁebyʃe tus lε matɛ̃
ɑ̃fɛ̃ ʒə tuʃə a limɔʁtalite də mɔ̃ sɔmεj
o bɔnœʁ ki dyʁə vɛ̃t- katʁə œʁ sɑ̃ tʁεvə ni ʁəlaʃə.

lɔ̃tɑ̃ ʒə mə sɥi kaʃe dε sɑ̃timɑ̃
ki mə ʁɑ̃plisε dε lə kuʃe dy sɔlεj.
lε mask tɔ̃be tusz- œ̃ ʒuʁ.
sa ʃytə lɥi a fε bεse sa ɡaʁdə.

a mwa də kɔ̃vεʁtiʁ sε blesyʁəz- ɑ̃n- amuʁ.
a mwa də la ʁɑ̃dʁə œʁøzə.
a mwa də lɥi fεʁə ublje sε vjø fɑ̃tɔmə.

e si ʒeʃu, mɔ̃ koʃəmaʁ səʁa bεl e bjɛ̃ ʁeεl.