Poème-France.com

Poeme : Je Taime Et C’Est ToutJe Taime Et C’Est Tout

Regarde dans mes yeux
Tu verra ce qu’il veulent dire
Recherche dans ton cœur, recherche dans ton votre âme
Et quand tu me trouva tu n’aura plus a me chercher car je te possèderai
Me dit pas que je ne devais pas essayer juste pour toi
Ne me dit pas que mourir pour toi n’est pas bien
Examine mon cœur
Tu trouvera là est rien à cacher
Prend ma vie où je le donnerai tout sacrifice
Ne me dis pas qu’il n’est pas nécessaire de me battre pour toi
Il n’y a aucun amour comme le notre amour
Et aucun autre pourrait donner plus d’amour nulle part que moi
Je ne combattrai que pour toi
Je mourrais pour toi
Tu sait qu’il est vrai tout ce que je fais, je le fais pour toi
Alexandre Théberge

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁəɡaʁdə dɑ̃ mεz- iø
ty veʁa sə kil vəle diʁə
ʁəʃεʁʃə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ, ʁəʃεʁʃə dɑ̃ tɔ̃ vɔtʁə amə
e kɑ̃ ty mə tʁuva ty noʁa plysz- a mə ʃεʁʃe kaʁ ʒə tə pɔsεdəʁε
mə di pa kə ʒə nə dəvε pa esεje ʒystə puʁ twa
nə mə di pa kə muʁiʁ puʁ twa nε pa bjɛ̃
εɡzaminə mɔ̃ kœʁ
ty tʁuvəʁa la ε ʁjɛ̃ a kaʃe
pʁɑ̃ ma vi u ʒə lə dɔnəʁε tu sakʁifisə
nə mə di pa kil nε pa nesesεʁə də mə batʁə puʁ twa
il ni a okœ̃ amuʁ kɔmə lə nɔtʁə amuʁ
e okœ̃ otʁə puʁʁε dɔne plys damuʁ nylə paʁ kə mwa
ʒə nə kɔ̃batʁε kə puʁ twa
ʒə muʁʁε puʁ twa
ty sε kil ε vʁε tu sə kə ʒə fε, ʒə lə fε puʁ twa