Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Le Guide

Poème Amour
Publié le 08/03/2005 02:51

L'écrit contient 291 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Alexandre Théberge

Le Guide

Quand je regarde dans tes yeux, Je sens mon amour se déchaîner dans sa cage
Tous le deux nous savons que les cœurs peuvent changer
Et que plus le temps est long, plus il est difficile de tuer la douleur que l’on ressent lorsque nous somme loin de l’être que l’on apprécie vraiment
Même si tu crois que tu n’as besoin de personne, mais moi je te dis personne ne peut rester seule avec le cœur brisé
Tout le monde a besoin de temps
Mais si tu as besoin de temps, j’en serai le gardien, comme je serai le gardien de tes nuits

Quand tes craintes refont surface et que l’ombre survient dit toi que je t’aime et que je serai là pour tenir la lanterne qui te guidera à travers ces moments obscurs.
Les amoureux viennent et vont, sans regarder ou ils vont,
Mais ne t’occupe pas de l’obscurité, car elle nous fait fausser
Mais comme un guide, je peux t’aider à prendre le bon chemin en te tenant la main pour te mener vers ce jour ou je pourrai te serrer et te sentir près de moi pour la toute première fois.

Mais lorsque je suis loin de toi, ça fait un vide en moi, de ne pas entendre ta voix.
Je m’ennui de toi… des tes sourires, de tes rires et de ton regard si doux
Sauf que pour l’instant je ne suis qu’un bon ami à tes yeux même si je sais qu’au fond de moi… Je t’aime
Et si tu m’aimes comme je t’aime, vient me guider dans les moments d’obscurité que cause ton absence à mes cotés.
 • Pieds Hyphénique: Le Guide

  quand=je=re=gar=de=dans=tes=y=eux=je=sens=mon=a=mour=se=dé=chaî=ner=dans=sa=ca=ge 22
  tous=le=deux=nous=sa=vons=que=les=cœurs=peu=vent=chan=ger 13
  et=que=plus=le=temps=est=long=plus=il=est=dif=fi=cile=de=tuer=la=dou=leur=que=lon=res=sent=lors=que=nous=som=me=loin=de=lê=tre=que=lon=ap=pré=cie=vraiment 37
  même=si=tu=crois=que=tu=nas=be=soin=de=per=son=ne=mais=moi=je=te=dis=per=son=ne=ne=peut=res=ter=seu=lea=vec=le=cœur=bri=sé 32
  tout=le=mon=de=a=be=soin=de=temps 9
  mais=si=tu=as=be=soin=de=temps=jen=se=rai=le=gar=dien=comme=je=se=rai=le=gar=dien=de=tes=nuits 24

  quand=tes=craintes=re=font=sur=fa=ceet=que=lom=bre=sur=vient=dit=toi=que=je=tai=me=et=que=je=se=rai=là=pour=te=nir=la=lan=ter=ne=qui=te=gui=de=ra=à=tra=vers=ces=mo=ments=obs=curs 45
  les=a=mou=reux=vien=nent=et=vont=sans=re=gar=der=ou=ils=vont 15
  mais=ne=toc=cu=pe=pas=de=lobs=cu=ri=té=car=el=le=nous=fait=faus=ser 18
  mais=commeun=gui=de=je=peux=tai=der=à=pren=dre=le=bon=che=min=en=te=te=nant=la=main=pour=te=me=ner=vers=ce=jour=ou=je=pour=rai=te=ser=rer=et=te=sen=tir=près=de=moi=pour=la=tou=te=pre=miè=re=fois 50

  mais=lors=que=je=suis=loin=de=toi=ça=fait=un=vide=en=moi=de=ne=pas=en=ten=dre=ta=voix 22
  je=men=nui=de=toi=des=tes=sou=ri=res=de=tes=ri=res=et=de=ton=re=gard=si=doux 21
  sauf=que=pour=lins=tant=je=ne=suis=quun=bon=a=mi=à=tes=yeux=même=si=je=sais=quau=fond=de=moi=je=taime 25
  et=si=tu=maimes=com=me=je=tai=me=vient=me=gui=der=dans=les=mo=ments=dobs=cu=ri=té=que=cau=se=ton=ab=sen=ceà=mes=co=tés 31
 • Phonétique : Le Guide

  kɑ̃ ʒə ʁəɡaʁdə dɑ̃ tεz- iø, ʒə sɑ̃s mɔ̃n- amuʁ sə deʃεne dɑ̃ sa kaʒə
  tus lə dø nu savɔ̃ kə lε kœʁ pəve ʃɑ̃ʒe
  e kə plys lə tɑ̃z- ε lɔ̃, plysz- il ε difisilə də tɥe la dulœʁ kə lɔ̃ ʁəse lɔʁskə nu sɔmə lwɛ̃ də lεtʁə kə lɔ̃n- apʁesi vʁεmɑ̃
  mεmə si ty kʁwa kə ty na bəzwɛ̃ də pεʁsɔnə, mε mwa ʒə tə di pεʁsɔnə nə pø ʁεste sələ avεk lə kœʁ bʁize
  tu lə mɔ̃də a bəzwɛ̃ də tɑ̃
  mε si ty a bəzwɛ̃ də tɑ̃, ʒɑ̃ səʁε lə ɡaʁdjɛ̃, kɔmə ʒə səʁε lə ɡaʁdjɛ̃ də tε nɥi

  kɑ̃ tε kʁɛ̃tə ʁəfɔ̃ syʁfasə e kə lɔ̃bʁə syʁvjɛ̃ di twa kə ʒə tεmə e kə ʒə səʁε la puʁ təniʁ la lɑ̃tεʁnə ki tə ɡidəʁa a tʁavεʁ sε mɔmɑ̃z- ɔpskyʁ.
  lεz- amuʁø vjεne e vɔ̃, sɑ̃ ʁəɡaʁde u il vɔ̃,
  mε nə tɔkypə pa də lɔpskyʁite, kaʁ εllə nu fε fose
  mε kɔmə œ̃ ɡidə, ʒə pø tεde a pʁɑ̃dʁə lə bɔ̃ ʃəmɛ̃ ɑ̃ tə tənɑ̃ la mɛ̃ puʁ tə məne vεʁ sə ʒuʁ u ʒə puʁʁε tə seʁe e tə sɑ̃tiʁ pʁε də mwa puʁ la tutə pʁəmjεʁə fwa.

  mε lɔʁskə ʒə sɥi lwɛ̃ də twa, sa fε œ̃ vidə ɑ̃ mwa, də nə pa ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa.
  ʒə mɑ̃nɥi də twa… dε tε suʁiʁə, də tε ʁiʁəz- e də tɔ̃ ʁəɡaʁ si du
  sof kə puʁ lɛ̃stɑ̃ ʒə nə sɥi kœ̃ bɔ̃ ami a tεz- iø mεmə si ʒə sε ko fɔ̃ də mwa… ʒə tεmə
  e si ty mεmə kɔmə ʒə tεmə, vjɛ̃ mə ɡide dɑ̃ lε mɔmɑ̃ dɔpskyʁite kə kozə tɔ̃n- absɑ̃sə a mε kɔte.
 • Pieds Phonétique : Le Guide

  kɑ̃=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=dɑ̃=tε=zi=ø=ʒə=sɑ̃s=mɔ̃=na=muʁ=sə=de=ʃε=ne=dɑ̃=sa=ka=ʒə 22
  tus=lə=dø=nu=sa=vɔ̃kə=lε=kœʁ=pə=ve=ʃɑ̃=ʒe 12
  e=kə=plys=lə=tɑ̃=zε=lɔ̃=plys=zil=ε=di=fi=silə=də=tɥe=la=du=lœʁ=kə=lɔ̃=ʁə=se=lɔʁ=skə=nu=sɔ=mə=lwɛ̃=də=lε=tʁə=kə=lɔ̃=na=pʁe=si=vʁε=mɑ̃ 38
  mεmə=si=ty=kʁwa=kə=ty=na=bə=zwɛ̃=də=pεʁ=sɔ=nə=mε=mwa=ʒə=tə=di=pεʁ=sɔ=nə=nə=pø=ʁεs=te=sə=ləa=vεk=lə=kœʁ=bʁi=ze 32
  tu=lə=mɔ̃=də=a=bə=zwɛ̃=də=tɑ̃ 9
  mε=si=ty=abə=zwɛ̃=də=tɑ̃=ʒɑ̃=sə=ʁε=lə=ɡaʁ=djɛ̃=kɔ=mə=ʒə=sə=ʁε=lə=ɡaʁ=djɛ̃=də=tε=nɥi 24

  kɑ̃=tε=kʁɛ̃tə=ʁə=fɔ̃=syʁ=fa=səe=kə=lɔ̃=bʁə=syʁ=vjɛ̃=di=twa=kə=ʒə=tε=mə=e=kə=ʒə=sə=ʁε=la=puʁ=tə=niʁ=la=lɑ̃=tεʁ=nə=ki=tə=ɡi=də=ʁa=a=tʁa=vεʁ=sε=mɔ=mɑ̃=zɔp=skyʁ 45
  lε=za=mu=ʁø=vjε=ne=e=vɔ̃=sɑ̃ʁə=ɡaʁ=de=u=il=vɔ̃ 14
  mεnə=tɔ=ky=pə=pa=də=lɔp=sky=ʁi=te=kaʁ=εllə=nu=fε=fose 15
  mε=kɔməœ̃=ɡi=də=ʒə=pø=tε=de=a=pʁɑ̃=dʁə=lə=bɔ̃=ʃə=mɛ̃=ɑ̃=tə=tə=nɑ̃=la=mɛ̃=puʁ=tə=mə=ne=vεʁ=sə=ʒuʁ=u=ʒə=puʁ=ʁε=tə=se=ʁe=e=tə=sɑ̃=tiʁ=pʁε=də=mwa=puʁ=la=tu=tə=pʁə=mjε=ʁə=fwa 50

  mε=lɔʁskə=ʒə=sɥi=lwɛ̃=də=twa=sa=fε=œ̃=vi=də=ɑ̃=mwa=də=nə=pa=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=ta=vwa 22
  ʒə=mɑ̃n=ɥi=də=twa=dε=tε=su=ʁi=ʁə=də=tε=ʁi=ʁə=ze=də=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=si=du 21
  sof=kə=puʁ=lɛ̃s=tɑ̃ʒə=nə=sɥi=kœ̃=bɔ̃=a=mi=a=tε=ziø=mε=mə=si=ʒə=sε=ko=fɔ̃=də=mwa=ʒə=tεmə 25
  e=si=ty=mεmə=kɔ=mə=ʒə=tε=mə=vjɛ̃=mə=ɡi=de=dɑ̃=lε=mɔ=mɑ̃=dɔp=sky=ʁi=te=kə=ko=zə=tɔ̃=nab=sɑ̃=səa=mε=kɔ=te 31

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/03/2005 00:00Zoé

Beau Poeme, j’espere que la fille t’aime !
Zoé

Auteur de Poésie
23/05/2005 17:17Darkness_Girl

Très beau poème! J’aime beaucoup et très touchant!
Continu et j’espère qu’elle t’aime aussi!
bye 🙂