Poème-France.com

Poeme : Les Plaisirs SimplesLes Plaisirs Simples

Une belle matinée d’été
Sur un chemin ombragé
Un soleil bien déterminé
A nous faire aimer cette journée

Une plage magnifique
D’un sable doux
Moment magique
A partager avec nos petits bouts

Une belle rivière au creux d’un vallon
Léger bruit d’une eau qui coule
Qui nous dirige de bonne façon
Vers un endroit loin des foules

Clairière de toute beauté
Entourée d’arbre centenaire
Recouverte d’herbe verte en pleine santé
Comme un ilot au milieu du désert

Ou bien le plaisir du vent dans les cheveux
Cet air frais qui nous fouette le visage
Moment a vivre à deux
Sur un chemin ou un rivage

Tous ces plaisirs simples que l’on oublie
Devant sa télévision ou son ordi
A faire son ménage de haut en bas
A rester enfermé chez soi

Alors que les choses simples et naturelles
Nous tendent les bras
Ne les vivons pas de manière superficielle
Profitons en pleinement tant que nous sommes encore là

Évadons-nous sur notre terre
Terre qui recèle des endroits féériques
Communions avec dame Nature. . notre mère
Pour se créer des moments inoubliables et magiques
Alpathom

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə bεllə matine dete
syʁ œ̃ ʃəmɛ̃ ɔ̃bʁaʒe
œ̃ sɔlεj bjɛ̃ detεʁmine
a nu fεʁə εme sεtə ʒuʁne

ynə plaʒə maɲifikə
dœ̃ sablə du
mɔmɑ̃ maʒikə
a paʁtaʒe avεk no pəti bu

ynə bεllə ʁivjεʁə o kʁø dœ̃ valɔ̃
leʒe bʁɥi dynə o ki kulə
ki nu diʁiʒə də bɔnə fasɔ̃
vεʁz- œ̃n- ɑ̃dʁwa lwɛ̃ dε fulə

klεʁjεʁə də tutə bote
ɑ̃tuʁe daʁbʁə sɑ̃tənεʁə
ʁəkuvεʁtə dεʁbə vεʁtə ɑ̃ plεnə sɑ̃te
kɔmə œ̃n- ilo o miljø dy dezεʁ

u bjɛ̃ lə plεziʁ dy vɑ̃ dɑ̃ lε ʃəvø
sεt εʁ fʁε ki nu fuεtə lə vizaʒə
mɔmɑ̃ a vivʁə a dø
syʁ œ̃ ʃəmɛ̃ u œ̃ ʁivaʒə

tus sε plεziʁ sɛ̃plə kə lɔ̃n- ubli
dəvɑ̃ sa televizjɔ̃ u sɔ̃n- ɔʁdi
a fεʁə sɔ̃ menaʒə də-o ɑ̃ ba
a ʁεste ɑ̃fεʁme ʃe swa

alɔʁ kə lε ʃozə sɛ̃pləz- e natyʁεllə
nu tɑ̃de lε bʁa
nə lε vivɔ̃ pa də manjεʁə sypεʁfisjεllə
pʁɔfitɔ̃z- ɑ̃ plεnəmɑ̃ tɑ̃ kə nu sɔməz- ɑ̃kɔʁə la

evadɔ̃ nu syʁ nɔtʁə teʁə
teʁə ki ʁəsεlə dεz- ɑ̃dʁwa feeʁik
kɔmynjɔ̃z- avεk damə natyʁə. nɔtʁə mεʁə
puʁ sə kʁee dε mɔmɑ̃z- inubljabləz- e maʒik