Poeme-France : Lecture Écrit Nature

Poeme : Les Plaisirs Simples

Poème Nature
Publié le 17/01/2012 11:22

L'écrit contient 190 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Alpathom

Les Plaisirs Simples

Une belle matinée d’été
Sur un chemin ombragé
Un soleil bien déterminé
A nous faire aimer cette journée

Une plage magnifique
D’un sable doux
Moment magique
A partager avec nos petits bouts

Une belle rivière au creux d’un vallon
Léger bruit d’une eau qui coule
Qui nous dirige de bonne façon
Vers un endroit loin des foules

Clairière de toute beauté
Entourée d’arbre centenaire
Recouverte d’herbe verte en pleine santé
Comme un ilot au milieu du désert

Ou bien le plaisir du vent dans les cheveux
Cet air frais qui nous fouette le visage
Moment a vivre à deux
Sur un chemin ou un rivage

Tous ces plaisirs simples que l’on oublie
Devant sa télévision ou son ordi
A faire son ménage de haut en bas
A rester enfermé chez soi

Alors que les choses simples et naturelles
Nous tendent les bras
Ne les vivons pas de manière superficielle
Profitons en pleinement tant que nous sommes encore là

Évadons-nous sur notre terre
Terre qui recèle des endroits féériques
Communions avec dame Nature. . notre mère
Pour se créer des moments inoubliables et magiques
 • Pieds Hyphénique: Les Plaisirs Simples

  une=bel=le=ma=ti=née=dé=té 8
  sur=un=che=min=om=bra=gé 7
  un=so=leil=bien=dé=ter=mi=né 8
  a=nous=faireai=mer=cet=te=jour=née 8

  u=ne=pla=ge=ma=gni=fique 7
  dun=sa=ble=doux 4
  mo=ment=ma=gique 4
  a=par=ta=ger=a=vec=nos=pe=tits=bouts 10

  une=bel=le=ri=viè=reau=creux=dun=val=lon 10
  lé=ger=bruit=du=ne=eau=qui=coule 8
  qui=nous=di=rige=de=bon=ne=fa=çon 9
  vers=un=en=droit=loin=des=fou=les 8

  clai=riè=re=de=tou=te=beau=té 8
  en=tou=rée=dar=bre=cen=te=naire 8
  re=cou=verte=dher=be=ver=teen=plei=ne=san=té 11
  commeun=i=lot=au=mi=lieu=du=dé=sert 9

  ou=bien=le=plai=sir=du=vent=dans=les=che=veux 11
  cet=air=frais=qui=nous=fouette=le=vi=sage 9
  mo=ment=a=vi=vre=à=deux 7
  sur=un=che=min=ou=un=ri=vage 8

  tous=ces=plai=sirs=simples=que=lon=ou=blie 9
  de=vant=sa=té=lé=vi=sion=ou=son=or=di 11
  a=faire=son=mé=nage=de=haut=en=bas 9
  a=res=ter=en=fer=mé=chez=soi 8

  a=lors=que=les=choses=sim=ples=et=na=tu=relles 11
  nous=ten=dent=les=bras 5
  ne=les=vi=vons=pas=de=ma=nière=su=per=fi=cielle 12
  pro=fi=tons=en=pleine=ment=tant=que=nous=som=mes=en=co=re=là 15

  éva=dons=nous=sur=no=tre=ter=re 8
  terre=qui=re=cèle=des=en=droits=féé=riques 9
  com=mu=nions=a=vec=dame=na=ture=no=tre=mère 11
  pour=se=créer=des=moments=i=nou=blia=bles=et=ma=giques 12
 • Phonétique : Les Plaisirs Simples

  ynə bεllə matine dete
  syʁ œ̃ ʃəmɛ̃ ɔ̃bʁaʒe
  œ̃ sɔlεj bjɛ̃ detεʁmine
  a nu fεʁə εme sεtə ʒuʁne

  ynə plaʒə maɲifikə
  dœ̃ sablə du
  mɔmɑ̃ maʒikə
  a paʁtaʒe avεk no pəti bu

  ynə bεllə ʁivjεʁə o kʁø dœ̃ valɔ̃
  leʒe bʁɥi dynə o ki kulə
  ki nu diʁiʒə də bɔnə fasɔ̃
  vεʁz- œ̃n- ɑ̃dʁwa lwɛ̃ dε fulə

  klεʁjεʁə də tutə bote
  ɑ̃tuʁe daʁbʁə sɑ̃tənεʁə
  ʁəkuvεʁtə dεʁbə vεʁtə ɑ̃ plεnə sɑ̃te
  kɔmə œ̃n- ilo o miljø dy dezεʁ

  u bjɛ̃ lə plεziʁ dy vɑ̃ dɑ̃ lε ʃəvø
  sεt εʁ fʁε ki nu fuεtə lə vizaʒə
  mɔmɑ̃ a vivʁə a dø
  syʁ œ̃ ʃəmɛ̃ u œ̃ ʁivaʒə

  tus sε plεziʁ sɛ̃plə kə lɔ̃n- ubli
  dəvɑ̃ sa televizjɔ̃ u sɔ̃n- ɔʁdi
  a fεʁə sɔ̃ menaʒə də-o ɑ̃ ba
  a ʁεste ɑ̃fεʁme ʃe swa

  alɔʁ kə lε ʃozə sɛ̃pləz- e natyʁεllə
  nu tɑ̃de lε bʁa
  nə lε vivɔ̃ pa də manjεʁə sypεʁfisjεllə
  pʁɔfitɔ̃z- ɑ̃ plεnəmɑ̃ tɑ̃ kə nu sɔməz- ɑ̃kɔʁə la

  evadɔ̃ nu syʁ nɔtʁə teʁə
  teʁə ki ʁəsεlə dεz- ɑ̃dʁwa feeʁik
  kɔmynjɔ̃z- avεk damə natyʁə. nɔtʁə mεʁə
  puʁ sə kʁee dε mɔmɑ̃z- inubljabləz- e maʒik
 • Pieds Phonétique : Les Plaisirs Simples

  ynə=bεl=lə=ma=ti=ne=de=te 8
  syʁ=œ̃=ʃə=mɛ̃=ɔ̃=bʁa=ʒe 7
  œ̃=sɔ=lεj=bjɛ̃=de=tεʁ=mi=ne 8
  a=nu=fεʁəε=me=sε=tə=ʒuʁ=ne 8

  y=nə=pla=ʒə=ma=ɲi=fi=kə 8
  dœ̃=sa=blə=du 4
  mɔ=mɑ̃=ma=ʒi=kə 5
  a=paʁ=ta=ʒe=a=vεk=nopə=ti=bu 9

  ynə=bεllə=ʁi=vjε=ʁəo=kʁø=dœ̃=va=lɔ̃ 9
  le=ʒe=bʁɥi=dy=nə=o=ki=kulə 8
  ki=nu=di=ʁiʒə=də=bɔ=nə=fa=sɔ̃ 9
  vεʁ=zœ̃=nɑ̃=dʁwa=lwɛ̃=dε=fu=lə 8

  klε=ʁjε=ʁə=də=tu=tə=bo=te 8
  ɑ̃=tu=ʁe=daʁ=bʁə=sɑ̃=tə=nεʁə 8
  ʁə=ku=vεʁtə=dεʁ=bə=vεʁ=təɑ̃=plε=nə=sɑ̃=te 11
  kɔməœ̃=ni=lo=o=mi=ljø=dy=de=zεʁ 9

  u=bjɛ̃lə=plε=ziʁ=dy=vɑ̃=dɑ̃=lε=ʃə=vø 10
  sεt=εʁ=fʁε=ki=nu=fu=εtə=lə=vi=zaʒə 10
  mɔ=mɑ̃=a=vi=vʁə=a=dø 7
  syʁ=œ̃=ʃə=mɛ̃=u=œ̃=ʁi=vaʒə 8

  tus=sε=plε=ziʁ=sɛ̃plə=kə=lɔ̃=nu=bli 9
  də=vɑ̃=sa=te=le=vi=zjɔ̃=u=sɔ̃=nɔʁ=di 11
  a=fεʁə=sɔ̃=me=na=ʒə=də-o=ɑ̃=ba 10
  a=ʁεs=te=ɑ̃=fεʁ=me=ʃe=swa 8

  a=lɔʁkə=lε=ʃo=zə=sɛ̃=plə=ze=na=ty=ʁεllə 11
  nu=tɑ̃=de=lε=bʁa 5
  nə=lε=vi=vɔ̃=padə=ma=njε=ʁə=sy=pεʁ=fi=sjεllə 12
  pʁɔ=fi=tɔ̃=zɑ̃=plεnə=mɑ̃=tɑ̃=kə=nu=sɔ=mə=zɑ̃=kɔ=ʁə=la 15

  e=va=dɔ̃=nu=syʁ=nɔtʁə=te=ʁə 8
  te=ʁə=kiʁə=sε=lə=dε=zɑ̃=dʁwa=fe=e=ʁik 11
  kɔ=my=njɔ̃=za=vεk=damə=na=tyʁə=nɔ=tʁə=mεʁə 11
  puʁsə=kʁe=e=dε=mɔ=mɑ̃=zi=nu=blja=blə=ze=ma=ʒik 13

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.