Poeme : Si Je Pouvais…

Si Je Pouvais…

Tu ma choisi moi…
Je n’étais pas loin de chez toi
Tu ma accepté dans ta maison
Je suis devenu ton compagnon
Petit à petit j’ai eu confiance en toi
Je t’ai laissé entrer dans mon cœur
Je venais souvent prés de toi
J’ai vite appris tes habitudes par cœur
Je me souviens des soirs de solitudes
Que tu passais à pleurer
Cela aurait-il suffit si j’avais pu te dire d’arrêter
Je n’en ai pas la certitude
Je ne pouvais rien dire dans ces moments là
À part te faire sentir que j’étais là
J’aurais voulu te prendre dans mes bras
Mais je ne pouvais pas
Je me souviens aussi des jeux
Que l’on faisait tous les deux
Quand toi et moi on devenait complices
Et que je pouvais te montrer toute ma malice
Cela fait quelques années maintenant
Qu’on partage le canapé
Car dans ton lit je le sais
Tu n’aime pas me voir trainer

J’adore ta présence
Quand pendant un moment
Ta main avec aisance
Me fais perdre tout mes sens
Quand tu accepte enfin
Que mon corps soit contre le tient
Quand tu m’embrasse dans le cou
Je suis presque à devenir fou
J’aimerais pouvoir te dire combien je t’aime
J’aimerais pouvoir t’expliquer des tas de choses
Te dire ce que je ressens, ce que j’aime
Te réconforter dans tes moments moroses
Je reste la journée à t’attendre
À m’occuper comme je peut
À monter, à descendre
À m’inventer des jeux
Et quand enfin tu revient
Je me précipite pour sentir ton parfum
En un instant je sais si tu va bien
Et même si ce n’est pas le cas, je fais semblant de rien
Car pourtant j’aimerais
Avec toi, discuter
Mais malheureusement je ne le peut pas
Car maudit soit la nature, je ne suis qu’un chat

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Si Je Pouvais…

  tu=ma=choi=si=moi 5
  je=né=tais=pas=loin=de=chez=toi 8
  tu=ma=ac=cep=té=dans=ta=mai=son 9
  je=suis=de=ve=nu=ton=com=pa=gnon 9
  pe=tit=à=pe=tit=jai=eu=con=fianceen=toi 10
  je=tai=lais=sé=en=trer=dans=mon=cœur 9
  je=ve=nais=sou=vent=prés=de=toi 8
  jai=viteap=pris=tes=ha=bi=tu=des=par=cœur 10
  je=me=sou=viens=des=soirs=de=so=li=tudes 10
  que=tu=pas=sais=à=pleu=rer 7
  ce=la=au=rait=til=suf=fit=si=ja=vais=pu=te=dire=dar=rê=ter 16
  je=nen=ai=pas=la=cer=ti=tude 8
  je=ne=pou=vais=rien=dire=dans=ces=mo=ments=là 11
  à=part=te=faire=sen=tir=que=jé=tais=là 10
  jau=rais=vou=lu=te=prendre=dans=mes=bras 9
  mais=je=ne=pou=vais=pas 6
  je=me=sou=viens=aus=si=des=jeux 8
  que=lon=fai=sait=tous=les=deux 7
  quand=toi=et=moi=on=de=ve=nait=com=plices 10
  et=que=je=pou=vais=te=mon=trer=toute=ma=ma=lice 12
  ce=la=fait=quel=ques=an=nées=mainte=nant 9
  quon=par=ta=ge=le=ca=na=pé 8
  car=dans=ton=lit=je=le=sais 7
  tu=nai=me=pas=me=voir=trai=ner 8

  ja=do=re=ta=pré=sen=ce 7
  quand=pen=dant=un=mo=ment 6
  ta=main=a=vec=ai=san=ce 7
  me=fais=per=dre=tout=mes=sens 7
  quand=tu=ac=cep=te=en=fin 7
  que=mon=corps=soit=con=tre=le=tient 8
  quand=tu=mem=bras=se=dans=le=cou 8
  je=suis=pres=queà=de=ve=nir=fou 8
  jaime=rais=pou=voir=te=di=re=com=bien=je=taime 11
  jaime=rais=pou=voir=tex=pli=quer=des=tas=de=choses 11
  te=dire=ce=que=je=res=sens=ce=que=jaime 10
  te=ré=con=for=ter=dans=tes=moments=mo=roses 10
  je=res=te=la=jour=née=à=tat=tendre 9
  à=moc=cu=per=com=me=je=peut 8
  à=mon=ter=à=des=cen=dre 7
  à=min=ven=ter=des=jeux 6
  et=quand=en=fin=tu=re=vient 7
  je=me=pré=ci=pite=pour=sen=tir=ton=par=fum 11
  en=un=ins=tant=je=sais=si=tu=va=bien 10
  et=même=si=ce=nest=pas=le=cas=je=fais=sem=blant=de=rien 14
  car=pour=tant=jai=me=rais 6
  a=vec=toi=dis=cu=ter 6
  mais=malheu=reuse=ment=je=ne=le=peut=pas 9
  car=mau=dit=soit=la=na=ture=je=ne=suis=quun=chat 12
 • Phonétique : Si Je Pouvais…

  ty ma ʃwazi mwa…
  ʒə netε pa lwɛ̃ də ʃe twa
  ty ma aksεpte dɑ̃ ta mεzɔ̃
  ʒə sɥi dəvəny tɔ̃ kɔ̃paɲɔ̃
  pəti a pəti ʒε y kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa
  ʒə tε lεse ɑ̃tʁe dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ʒə vənε suvɑ̃ pʁe də twa
  ʒε vitə apʁi tεz- abitydə paʁ kœʁ
  ʒə mə suvjɛ̃ dε swaʁ də sɔlitydə
  kə ty pasεz- a pləʁe
  səla oʁε til syfi si ʒavε py tə diʁə daʁεte
  ʒə nɑ̃n- ε pa la sεʁtitydə
  ʒə nə puvε ʁjɛ̃ diʁə dɑ̃ sε mɔmɑ̃ la
  a paʁ tə fεʁə sɑ̃tiʁ kə ʒetε la
  ʒoʁε vuly tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa
  mε ʒə nə puvε pa
  ʒə mə suvjɛ̃z- osi dε ʒø
  kə lɔ̃ fəzε tus lε dø
  kɑ̃ twa e mwa ɔ̃ dəvənε kɔ̃plisə
  e kə ʒə puvε tə mɔ̃tʁe tutə ma malisə
  səla fε kεlkz- ane mɛ̃tənɑ̃
  kɔ̃ paʁtaʒə lə kanape
  kaʁ dɑ̃ tɔ̃ li ʒə lə sε
  ty nεmə pa mə vwaʁ tʁεne

  ʒadɔʁə ta pʁezɑ̃sə
  kɑ̃ pɑ̃dɑ̃ œ̃ mɔmɑ̃
  ta mɛ̃ avεk εzɑ̃sə
  mə fε pεʁdʁə tu mε sɑ̃s
  kɑ̃ ty aksεptə ɑ̃fɛ̃
  kə mɔ̃ kɔʁ swa kɔ̃tʁə lə tjɛ̃
  kɑ̃ ty mɑ̃bʁasə dɑ̃ lə ku
  ʒə sɥi pʁεskə a dəvəniʁ fu
  ʒεməʁε puvwaʁ tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə
  ʒεməʁε puvwaʁ tεksplike dε tas də ʃozə
  tə diʁə sə kə ʒə ʁəsɛ̃, sə kə ʒεmə
  tə ʁekɔ̃fɔʁte dɑ̃ tε mɔmɑ̃ mɔʁozə
  ʒə ʁεstə la ʒuʁne a tatɑ̃dʁə
  a mɔkype kɔmə ʒə pø
  a mɔ̃te, a desɑ̃dʁə
  a mɛ̃vɑ̃te dε ʒø
  e kɑ̃t- ɑ̃fɛ̃ ty ʁəvjɛ̃
  ʒə mə pʁesipitə puʁ sɑ̃tiʁ tɔ̃ paʁfœ̃
  ɑ̃n- œ̃n- ɛ̃stɑ̃ ʒə sε si ty va bjɛ̃
  e mεmə si sə nε pa lə ka, ʒə fε sɑ̃blɑ̃ də ʁjɛ̃
  kaʁ puʁtɑ̃ ʒεməʁε
  avεk twa, diskyte
  mε maləʁøzəmɑ̃ ʒə nə lə pø pa
  kaʁ modi swa la natyʁə, ʒə nə sɥi kœ̃ ʃa
 • Syllabes Phonétique : Si Je Pouvais…

  ty=ma=ʃwa=zi=mwa 5
  ʒə=ne=tε=pa=lwɛ̃=də=ʃe=twa 8
  ty=ma=ak=sεp=te=dɑ̃=ta=mε=zɔ̃ 9
  ʒə=sɥidə=və=ny=tɔ̃=kɔ̃=pa=ɲɔ̃ 8
  pə=ti=apə=ti=ʒε=y=kɔ̃=fjɑ̃=səɑ̃=twa 10
  ʒə=tε=lεse=ɑ̃=tʁe=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 8
  ʒə=və=nε=su=vɑ̃=pʁe=də=twa 8
  ʒε=vitəa=pʁi=tε=za=bi=ty=də=paʁ=kœʁ 10
  ʒə=mə=su=vjɛ̃=dε=swaʁdə=sɔ=litydə 8
  kə=ty=pa=sε=za=plə=ʁe 7
  sə=la=o=ʁε=til=sy=fi=si=ʒa=vε=pytə=di=ʁə=da=ʁε=te 16
  ʒə=nɑ̃=nε=pa=la=sεʁ=ti=tydə 8
  ʒə=nə=pu=vε=ʁjɛ̃=diʁə=dɑ̃=sε=mɔ=mɑ̃=la 11
  a=paʁtə=fεʁə=sɑ̃=tiʁ=kə=ʒe=tε=la 9
  ʒo=ʁε=vu=lytə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa 9
  mε=ʒə=nə=pu=vε=pa 6
  ʒə=mə=su=vjɛ̃=zo=si=dε=ʒø 8
  kə=lɔ̃=fə=zε=tus=lε=dø 7
  kɑ̃=twa=e=mwa=ɔ̃də=və=nε=kɔ̃plisə 8
  e=kə=ʒə=pu=vεtə=mɔ̃=tʁe=tu=tə=ma=ma=lisə 12
  sə=la=fε=kεl=kza=ne=mɛ̃tə=nɑ̃ 8
  kɔ̃=paʁ=ta=ʒə=lə=ka=na=pe 8
  kaʁ=dɑ̃=tɔ̃=li=ʒə=lə=sε 7
  ty=nε=mə=pa=mə=vwaʁ=tʁε=ne 8

  ʒa=dɔ=ʁə=ta=pʁe=zɑ̃=sə 7
  kɑ̃=pɑ̃=dɑ̃=œ̃=mɔ=mɑ̃ 6
  ta=mɛ̃=a=vεk=ε=zɑ̃=sə 7
  mə=fε=pεʁ=dʁə=tu=mε=sɑ̃s 7
  kɑ̃=ty=ak=sεp=tə=ɑ̃=fɛ̃ 7
  kə=mɔ̃=kɔʁ=swa=kɔ̃=tʁə=lə=tjɛ̃ 8
  kɑ̃=ty=mɑ̃=bʁa=sə=dɑ̃=lə=ku 8
  ʒə=sɥi=pʁεskə=a=də=və=niʁ=fu 8
  ʒεmə=ʁε=pu=vwaʁ=tə=di=ʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=tεmə 11
  ʒεmə=ʁε=pu=vwaʁ=tεk=spli=ke=dε=tas=də=ʃozə 11
  tə=diʁə=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=sə=kə=ʒεmə 10
  tə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te=dɑ̃=tε=mɔ=mɑ̃=mɔ=ʁozə 11
  ʒə=ʁεstə=la=ʒuʁ=ne=a=ta=tɑ̃dʁə 8
  a=mɔ=ky=pe=kɔ=mə=ʒə=pø 8
  a=mɔ̃=te=a=de=sɑ̃=dʁə 7
  a=mɛ̃=vɑ̃=te=dε=ʒø 6
  e=kɑ̃=tɑ̃=fɛ̃=ty=ʁə=vj=ɛ̃ 8
  ʒə=mə=pʁe=si=pitə=puʁ=sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=paʁ=fœ̃ 11
  ɑ̃=nœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ʒə=sε=si=ty=va=bjɛ̃ 9
  e=mεmə=si=sə=nε=palə=ka=ʒə=fε=sɑ̃=blɑ̃=də=ʁjɛ̃ 13
  kaʁ=puʁ=tɑ̃=ʒε=mə=ʁε 6
  a=vεk=twa=dis=ky=te 6
  mε=malə=ʁøzə=mɑ̃=ʒə=nə=lə=pø=pa 9
  kaʁ=mo=di=swa=la=na=tyʁə=ʒə=nə=sɥi=kœ̃=ʃa 12

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/05/2012 12:21Petite Muse

mignon ton texte, j’aime beaucoup