Poème-France.com

Poeme : Restons Des EnfantsRestons Des Enfants

Ne te préoccupe pas de ce monde d’ignorants
Ils en savent tous moins que leurs enfants.
Tu te dois de tracer ta propre vie pour toi
Laisse les tomber c’est ton droit, ce sont tes choix.

Oublie leur regards, leurs mots et leurs critiques
Tu sais ce que tu vaux, tu sais que tout est magique
Garde les yeux d’enfant que tu avais pour cette Terre
Ne ferme pas la porte de ton imaginaire.

Restons des enfants, redécouvrons chaque jour le monde
Sourions aux petites choses à chaque seconde
Ne nous obligeons pas à seulement survivre
Quand moi je vous propose de simplement vivre.
Alyssandre

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nə tə pʁeɔkypə pa də sə mɔ̃də diɲɔʁɑ̃
ilz- ɑ̃ save tus mwɛ̃ kə lœʁz- ɑ̃fɑ̃.
ty tə dwa də tʁase ta pʁɔpʁə vi puʁ twa
lεsə lε tɔ̃be sε tɔ̃ dʁwa, sə sɔ̃ tε ʃwa.

ubli lœʁ ʁəɡaʁd, lœʁ moz- e lœʁ kʁitik
ty sε sə kə ty vo, ty sε kə tut- ε maʒikə
ɡaʁdə lεz- iø dɑ̃fɑ̃ kə ty avε puʁ sεtə teʁə
nə fεʁmə pa la pɔʁtə də tɔ̃n- imaʒinεʁə.

ʁεstɔ̃ dεz- ɑ̃fɑ̃, ʁədekuvʁɔ̃ ʃakə ʒuʁ lə mɔ̃də
suʁjɔ̃z- o pətitə ʃozəz- a ʃakə səɡɔ̃də
nə nuz- ɔbliʒɔ̃ pa a sələmɑ̃ syʁvivʁə
kɑ̃ mwa ʒə vu pʁɔpozə də sɛ̃pləmɑ̃ vivʁə.