Poème-France.com

Poeme : Derniere Lettre (Se Soir Prené Ceci O Sérieux)Derniere Lettre (Se Soir Prené Ceci O Sérieux)

T’avais pas voulu mais c’est venu comme ça
T’a pas réalisé que tu pouvais aussi aimer, toi

Renier tes sentiments n’est pas une solution
Mais si t’y tiens si tel est ta nouvelle résolution

C’est vraix j’avoue être drogué,
De toi, mais je ne l’est pas fait exprès…

Et toi aussi tu ne peux pas mentir
Même si tu t’efforce toujours à fuir

Sentiment et Sept mois
Ca ta fait peur je crois

Et maintenant, je sais pas si toi aussi
Mais moi j’en pleure et toute les nuit je te cris

Condamnée à l’éternité
Voila ce que c’est d’être contaminé

Par l’Amour, j’aurais voulu mourir
Pour ne jamais pouvoir subir

Je ne connais plus la vie
Figée dans mes rêves, je prit

Plus droit au bonheur
C’est avec toi que je passais mes heures

Vivre à tes cotés et me reveillé avec toi
L’estime de ma future vie de « toi et moi »

Peut etre l’ai-je pensais trop vite acquis
Puisque maintenant les rêves sont fini

Si je t’écris cette lettre avec mon cœur
Tu m’EXcusera qu’elle soit innondé de pleurs

Tu me pardonnera aussi que je m’ouvre les veines
Non bb ne cripse pas ton visage ca n’en vaut pas la peine

Ta destinée c’étais pas avec moi
Je voudrais juste que tu fasse une dernière chose pour moi
Lorsque tu levra la tête vers le ciel
Souri-moi

ADIEU
Amandine (U)

PostScriptum

si sa casse jai bien peur que sa se passe. . . . . . . . . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tavε pa vuly mε sε vəny kɔmə sa
ta pa ʁealize kə ty puvεz- osi εme, twa

ʁənje tε sɑ̃timɑ̃ nε pa ynə sɔlysjɔ̃
mε si ti tjɛ̃ si tεl ε ta nuvεllə ʁezɔlysjɔ̃

sε vʁε ʒavu εtʁə dʁɔɡe,
də twa, mε ʒə nə lε pa fε εkspʁε…

e twa osi ty nə pø pa mɑ̃tiʁ
mεmə si ty tefɔʁsə tuʒuʁz- a fɥiʁ

sɑ̃timɑ̃ e sεt mwa
ka ta fε pœʁ ʒə kʁwa

e mɛ̃tənɑ̃, ʒə sε pa si twa osi
mε mwa ʒɑ̃ plœʁə e tutə lε nɥi ʒə tə kʁi

kɔ̃damne a letεʁnite
vwala sə kə sε dεtʁə kɔ̃tamine

paʁ lamuʁ, ʒoʁε vuly muʁiʁ
puʁ nə ʒamε puvwaʁ sybiʁ

ʒə nə kɔnε plys la vi
fiʒe dɑ̃ mε ʁεvə, ʒə pʁi

plys dʁwa o bɔnœʁ
sεt- avεk twa kə ʒə pasε mεz- œʁ

vivʁə a tε kɔtez- e mə ʁəvεje avεk twa
lεstimə də ma fytyʁə vi də « twa e mwa »

pø εtʁə lε ʒə pɑ̃sε tʁo vitə aki
pɥiskə mɛ̃tənɑ̃ lε ʁεvə sɔ̃ fini

si ʒə tekʁi sεtə lεtʁə avεk mɔ̃ kœʁ
ty mεkskyzəʁa kεllə swa inɔ̃de də plœʁ

ty mə paʁdɔnəʁa osi kə ʒə muvʁə lε vεnə
nɔ̃ be be nə kʁipsə pa tɔ̃ vizaʒə ka nɑ̃ vo pa la pεnə

ta dεstine setε pa avεk mwa
ʒə vudʁε ʒystə kə ty fasə ynə dεʁnjεʁə ʃozə puʁ mwa
lɔʁskə ty ləvʁa la tεtə vεʁ lə sjεl
suʁi mwa

adjø