Poème-France.com

Poeme : Tu Me ManquesTu Me Manques

Des questions que je me pose sans cesse, penses-tu a moi ?
Viendrais-je dans ton esprit au moins une fois ?
Te souviens-tu de notre complicité, de nos moments de joie ?
Je ne cherche pas de reponses car je suis bien comme ça
À croire que tout est comme autrefois
Et que même après tout ces mois
Je suis toujours ton amie et que ça restera
Tu me manques ou que tu sois
Amy697

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dε kεstjɔ̃ kə ʒə mə pozə sɑ̃ sεsə, pɑ̃sə ty a mwa ?
vjɛ̃dʁε ʒə dɑ̃ tɔ̃n- εspʁi o mwɛ̃z- ynə fwa ?
tə suvjɛ̃ ty də nɔtʁə kɔ̃plisite, də no mɔmɑ̃ də ʒwa ?
ʒə nə ʃεʁʃə pa də ʁəpɔ̃sə kaʁ ʒə sɥi bjɛ̃ kɔmə sa
a kʁwaʁə kə tut- ε kɔmə otʁəfwa
e kə mεmə apʁε tu sε mwa
ʒə sɥi tuʒuʁ tɔ̃n- ami e kə sa ʁεstəʁa
ty mə mɑ̃kz- u kə ty swa