Poeme : Tu Me Manques

Tu Me Manques

Des questions que je me pose sans cesse, penses-tu a moi ?
Viendrais-je dans ton esprit au moins une fois ?
Te souviens-tu de notre complicité, de nos moments de joie ?
Je ne cherche pas de reponses car je suis bien comme ça
À croire que tout est comme autrefois
Et que même après tout ces mois
Je suis toujours ton amie et que ça restera
Tu me manques tellement ou que tu sois

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Me Manques

  des=ques=tions=que=je=me=po=se=sans=ces=se=pen=ses=tu=a=moi 16
  vien=drais=je=dans=ton=es=prit=au=moins=u=ne=fois 12
  te=sou=viens=tu=de=notre=com=pli=ci=té=de=nos=mo=ments=de=joie 16
  je=ne=cher=che=pas=de=re=pon=ses=car=je=suis=bien=com=me=ça 16
  à=croi=re=que=tout=est=com=me=au=tre=fois 11
  et=que=mê=me=a=près=tout=ces=mois 9
  je=suis=tou=jours=ton=a=mie=et=que=ça=res=te=ra 13
  tu=me=man=ques=tel=le=ment=ou=que=tu=sois 11
 • Phonétique : Tu Me Manques

  dε kεstjɔ̃ kə ʒə mə pozə sɑ̃ sεsə, pɑ̃sə ty a mwa ?
  vjɛ̃dʁε ʒə dɑ̃ tɔ̃n- εspʁi o mwɛ̃z- ynə fwa ?
  tə suvjɛ̃ ty də nɔtʁə kɔ̃plisite, də no mɔmɑ̃ də ʒwa ?
  ʒə nə ʃεʁʃə pa də ʁəpɔ̃sə kaʁ ʒə sɥi bjɛ̃ kɔmə sa
  a kʁwaʁə kə tut- ε kɔmə otʁəfwa
  e kə mεmə apʁε tu sε mwa
  ʒə sɥi tuʒuʁ tɔ̃n- ami e kə sa ʁεstəʁa
  ty mə mɑ̃k tεllmɑ̃ u kə ty swa
 • Syllabes Phonétique : Tu Me Manques

  dε=kεs=tjɔ̃=kə=ʒə=mə=po=zə=sɑ̃=sε=sə=pɑ̃=sə=ty=a=mwa 16
  vj=ɛ̃=dʁε=ʒə=dɑ̃=tɔ̃=nεs=pʁi=o=mwɛ̃=zy=nə=fwa 13
  tə=su=vjɛ̃=tydə=nɔ=tʁə=kɔ̃=pli=si=te=də=no=mɔ=mɑ̃=də=ʒwa 16
  ʒə=nə=ʃεʁ=ʃə=pa=də=ʁə=pɔ̃=sə=kaʁ=ʒə=sɥi=bjɛ̃=kɔ=mə=sa 16
  a=kʁwa=ʁə=kə=tu=tε=kɔ=mə=o=tʁə=fwa 11
  e=kə=mε=mə=a=pʁε=tu=sε=mwa 9
  ʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=tɔ̃=na=mi=e=kə=sa=ʁεs=tə=ʁa 13
  ty=mə=mɑ̃k=tεl=lmɑ̃=u=kə=ty=swa 9

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/11/2012 18:48Lili

Joli poème, qui m’émeut un peu car j’ai déja vécu cela.