Poème-France.com

Poeme : CédricCédric

Quand je pense à toi, une tempête d’amour s’abbat sur mon cœur.
Etre avec toi est le plus immense de tous mes bonheurs.
Tu ne peux pas savoir combien je t’aime mon bébé.
Pour moi, tout cela va durer pour l’éternité.
Avant que je te connaisse, tous mes espoirs étaient basés sur le malheur.
Mais grâce à toi je n’ai plus aucune peur.
Maintenant, je n’ai plus de doute,
Tu es l’homme de ma vie, l’élu de mon cœur.
Je t’aimerais pour toujours mon amour.
Analoser

PostScriptum

Pour l’homme de ma vie, je t’aime ! ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa, ynə tɑ̃pεtə damuʁ saba syʁ mɔ̃ kœʁ.
εtʁə avεk twa ε lə plysz- imɑ̃sə də tus mε bɔnœʁ.
ty nə pø pa savwaʁ kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə mɔ̃ bebe.
puʁ mwa, tu səla va dyʁe puʁ letεʁnite.
avɑ̃ kə ʒə tə kɔnεsə, tus mεz- εspwaʁz- etε baze syʁ lə malœʁ.
mε ɡʁasə a twa ʒə nε plysz- okynə pœʁ.
mɛ̃tənɑ̃, ʒə nε plys də dutə,
ty ε lɔmə də ma vi, lely də mɔ̃ kœʁ.
ʒə tεməʁε puʁ tuʒuʁ mɔ̃n- amuʁ.