Poème-France.com

Poeme : Méchante FilleMéchante Fille

J’aime tes cris hurlant,
Au fond du bois j’aillisent,
Mais mains sanguinolante,
De ta gorge éventré,
Je te purifie de toute tes méchanseter,
Que tu a pu engendré,
Ou que tu aller déclaré,
Ton ame peut se reposer,
Tous est oublier,
Se que tu a fait,
Fait maintenant partie du passer,
Ton dernier,
Recourd et de te laisser,
Tomber,
De ne plus bouger,
Laisse toi sombré,
Va rejoindre tous les danner,
Le monde en asser,
De toute tes méchanster,
Tu a mérité,
Se qui tes arriver,
Tu ne l’auré,
Surment j’amais imaginer,
Je te les donner,
Avec bonter,
Et prospériter,
Je tes donner,
Se que personne n’auré auser,
Une chance de ne plus peiné,
Les gens qui n’on rien fait,
Maitenant tu est reposer,
De tous tes maifait,
Que tu a pue causer,
Tu rejoind les condanner,
Ensanglenter,
De tout tes maifait.
Ange Sens Âme

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεmə tε kʁiz- yʁlɑ̃,
o fɔ̃ dy bwa ʒajize,
mε mɛ̃ sɑ̃ɡinɔlɑ̃tə,
də ta ɡɔʁʒə evɑ̃tʁe,
ʒə tə pyʁifi də tutə tε meʃɑ̃zəte,
kə ty a py ɑ̃ʒɑ̃dʁe,
u kə ty ale deklaʁe,
tɔ̃n- amə pø sə ʁəpoze,
tusz- εt- ublje,
sə kə ty a fε,
fε mɛ̃tənɑ̃ paʁti dy pase,
tɔ̃ dεʁnje,
ʁəkuʁ e də tə lεse,
tɔ̃be,
də nə plys buʒe,
lεsə twa sɔ̃bʁe,
va ʁəʒwɛ̃dʁə tus lε dane,
lə mɔ̃də ɑ̃n- ase,
də tutə tε meʃɑ̃ste,
ty a meʁite,
sə ki tεz- aʁive,
ty nə loʁe,
syʁme ʒamεz- imaʒine,
ʒə tə lε dɔne,
avεk bɔ̃te,
e pʁɔspeʁite,
ʒə tε dɔne,
sə kə pεʁsɔnə noʁe oze,
ynə ʃɑ̃sə də nə plys pεne,
lε ʒɑ̃ ki nɔ̃ ʁjɛ̃ fε,
mεtənɑ̃ ty ε ʁəpoze,
də tus tε mεfε,
kə ty a pɥ koze,
ty ʁəʒwɛ̃d lε kɔ̃dane,
ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te,
də tu tε mεfε.