Poème-France.com

Poeme : Lettre A Mon CoeurLettre A Mon Coeur

Lettre a mon cœur
Si je t’écrit cette lettre c’est par ce que mon cœur ne supporte plus de se taire, tu sais que j’ai toujours été du genre a cacher mes sentiment, alors si je t’écrit c’est pour t’expliquer un peu tout se que j’ai sur le cœur, pour qu’enfin tu sache se que je ressent pour toi : tout d’abord tu me manque énormément ! la distance qui nous sépare toi et moi me fait beaucoup de mal, j ai de plus en plus de mal a m endormir sans toi, sans tes bras, sans tes murmure qui font que je sombre dans un sommeil merveilleux, j’ai mal quand je me réveille et que tu n’est pas a coté de moi, même si quand on et ensemble on passe la moitié du temps a se disputer a coté de sa on passe tant de bon moment, que je n oublierai jamais d ailleurs, aujourd’hui je peut te dire que je t aime ! Et que au plus le temps passe au plus je m accroche a toi, et il et si difficile de supporter se manque que je ressent au fond de moi quand tu par, quand tu rentre chez toi pour voir tes amis ! j aimerai tellement t avoir que pour moi, malheureusement c’est impossible, parfois je me surprend a rêvé, je rêve a plus tard, a toi et moi, tout lé deux, avec un enfant, au plus sa va au plus j en désir un, et j aimerai que se sois toi le père, sa serait la preuve de notre amour, tu sais après ces deux ans mouvementé qui vienne de se passer, j ai apprit tend de chose, et j aimerai de prouver que je t aime, quand tu n’est pas avec moi je n arrive pas a m épanouir ! Je profiter des chose qui m arrive bien sur mais moins que quand tu est avec moi ! Je t aime et si je t’es préfère te dire tout se que je ressent par écrit c’est par se que comme tu le c’est j ai jamais été très douer pour exprimer se que je ressent autrement qu avec un stylo et une feuille donc voila, je t aime mon cœur, vivement que tu trouve ton appart comme sa nous serons tout les deux, rien que tout les deux, les plus heureux, je t aime mon cœur
Ange260

PostScriptum

dite moi se que vous en pencer


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεtʁə a mɔ̃ kœʁ
si ʒə tekʁi sεtə lεtʁə sε paʁ sə kə mɔ̃ kœʁ nə sypɔʁtə plys də sə tεʁə, ty sε kə ʒε tuʒuʁz- ete dy ʒɑ̃ʁə a kaʃe mε sɑ̃timɑ̃, alɔʁ si ʒə tekʁi sε puʁ tεksplike œ̃ pø tu sə kə ʒε syʁ lə kœʁ, puʁ kɑ̃fɛ̃ ty saʃə sə kə ʒə ʁəse puʁ twa : tu dabɔʁ ty mə mɑ̃kə enɔʁmemɑ̃ ! la distɑ̃sə ki nu sepaʁə twa e mwa mə fε boku də mal, ʒi ε də plysz- ɑ̃ plys də mal a εm ɑ̃dɔʁmiʁ sɑ̃ twa, sɑ̃ tε bʁa, sɑ̃ tε myʁmyʁə ki fɔ̃ kə ʒə sɔ̃bʁə dɑ̃z- œ̃ sɔmεj mεʁvεjø, ʒε mal kɑ̃ ʒə mə ʁevεjə e kə ty nε pa a kɔte də mwa, mεmə si kɑ̃t- ɔ̃n- e ɑ̃sɑ̃blə ɔ̃ pasə la mwatje dy tɑ̃z- a sə dispyte a kɔte də sa ɔ̃ pasə tɑ̃ də bɔ̃ mɔmɑ̃, kə ʒə εn ubljəʁε ʒamε de ajœʁ, oʒuʁdɥi ʒə pø tə diʁə kə ʒə te εmə ! e kə o plys lə tɑ̃ pasə o plys ʒə εm akʁoʃə a twa, e il e si difisilə də sypɔʁte sə mɑ̃kə kə ʒə ʁəse o fɔ̃ də mwa kɑ̃ ty paʁ, kɑ̃ ty ʁɑ̃tʁə ʃe twa puʁ vwaʁ tεz- ami ! ʒi εməʁε tεllmɑ̃ te avwaʁ kə puʁ mwa, maləʁøzəmɑ̃ sεt- ɛ̃pɔsiblə, paʁfwa ʒə mə syʁpʁɑ̃t- a ʁεve, ʒə ʁεvə a plys taʁ, a twa e mwa, tu le dø, avεk œ̃n- ɑ̃fɑ̃, o plys sa va o plys ʒi ɑ̃ deziʁ œ̃, e ʒi εməʁε kə sə swa twa lə pεʁə, sa səʁε la pʁəvə də nɔtʁə amuʁ, ty sεz- apʁε sε døz- ɑ̃ muvəmɑ̃te ki vjεnə də sə pase, ʒi ε apʁi tɑ̃ də ʃozə, e ʒi εməʁε də pʁuve kə ʒə te εmə, kɑ̃ ty nε pa avεk mwa ʒə εn aʁivə pa a εm epanuiʁ ! ʒə pʁɔfite dε ʃozə ki εm aʁivə bjɛ̃ syʁ mε mwɛ̃ kə kɑ̃ ty εt- avεk mwa ! ʒə te εmə e si ʒə tε pʁefεʁə tə diʁə tu sə kə ʒə ʁəse paʁ ekʁi sε paʁ sə kə kɔmə ty lə sε ʒi ε ʒamεz- ete tʁε due puʁ εkspʁime sə kə ʒə ʁəse otʁəmɑ̃ k avεk œ̃ stilo e ynə fœjə dɔ̃k vwala, ʒə te εmə mɔ̃ kœʁ, vivəmɑ̃ kə ty tʁuvə tɔ̃n- apaʁ kɔmə sa nu səʁɔ̃ tu lε dø, ʁjɛ̃ kə tu lε dø, lε plysz- œʁø, ʒə te εmə mɔ̃ kœʁ