Poeme : Lettre A Mon Coeur

Lettre A Mon Coeur

Lettre a mon cœur
Si je t’écrit cette lettre c’est par ce que mon cœur ne supporte plus de se taire, tu sais que j’ai toujours été du genre a cacher mes sentiment, alors si je t’écrit c’est pour t’expliquer un peu tout se que j’ai sur le cœur, pour qu’enfin tu sache se que je ressent pour toi : tout d’abord tu me manque énormément ! la distance qui nous sépare toi et moi me fait beaucoup de mal, j ai de plus en plus de mal a m endormir sans toi, sans tes bras, sans tes murmure qui font que je sombre dans un sommeil merveilleux, j’ai mal quand je me réveille et que tu n’est pas a coté de moi, même si quand on et ensemble on passe la moitié du temps a se disputer a coté de sa on passe tant de bon moment, que je n oublierai jamais d ailleurs, aujourd’hui je peut te dire que je t aime ! Et que au plus le temps passe au plus je m accroche a toi, et il et si difficile de supporter se manque que je ressent au fond de moi quand tu par, quand tu rentre chez toi pour voir tes amis ! j aimerai tellement t avoir que pour moi, malheureusement c’est impossible, parfois je me surprend a rêvé, je rêve a plus tard, a toi et moi, tout lé deux, avec un enfant, au plus sa va au plus j en désir un, et j aimerai que se sois toi le père, sa serait la preuve de notre amour, tu sais après ces deux ans mouvementé qui vienne de se passer, j ai apprit tend de chose, et j aimerai de prouver que je t aime, quand tu n’est pas avec moi je n arrive pas a m épanouir ! Je profiter des chose qui m arrive bien sur mais moins que quand tu est avec moi ! Je t aime et si je t’es préfère te dire tout se que je ressent par écrit c’est par se que comme tu le c’est j ai jamais été très douer pour exprimer se que je ressent autrement qu avec un stylo et une feuille donc voila, je t aime mon cœur, vivement que tu trouve ton appart comme sa nous serons tout les deux, rien que tout les deux, les plus heureux, je t aime mon cœur

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Lettre A Mon Coeur

  let=tre=a=mon=cœur 5
  si=je=té=crit=cet=te=let=tre=cest=par=ce=que=mon=cœur=ne=sup=por=te=plus=de=se=tai=re=tu=sais=que=jai=tou=jours=é=té=du=gen=re=a=ca=cher=mes=sen=ti=ment=a=lors=si=je=té=crit=cest=pour=tex=pli=quer=un=peu=tout=se=que=jai=sur=le=cœur=pour=quen=fin=tu=sa=che=se=que=je=res=sent=pour=toi=tout=da=bord=tu=me=man=que=é=nor=mé=ment=la=dis=tan=ce=qui=nous=sé=pa=re=toi=et=moi=me=fait=beau=coup=de=mal=j=ai=de=plus=en=plus=de=mal=a=m=en=dor=mir=sans=toi=sans=tes=bras=sans=tes=mur=mu=re=qui=font=que=je=som=bre=dans=un=som=meil=mer=veil=leux=jai=mal=quand=je=me=ré=vei=lle=et=que=tu=nest=pas=a=co=té=de=moi=mê=me=si=quand=on=et=en=sem=ble=on=pas=se=la=moi=ti=é=du=temps=a=se=dis=pu=ter=a=co=té=de=sa=on=pas=se=tant=de=bon=mo=ment=que=je=n=ou=blie=rai=ja=mais=d=ail=leurs=au=jourd=hui=je=peut=te=di=re=que=je=t=ai=me=et=que=au=plus=le=temps=pas=se=au=plus=je=m=ac=cro=che=a=toi=et=il=et=si=dif=fi=ci=le=de=sup=por=ter=se=man=que=que=je=res=sent=au=fond=de=moi=quand=tu=par=quand=tu=ren=tre=chez=toi=pour=voir=tes=a=mis=j=ai=me=rai=tel=le=ment=t=a=voir=que=pour=moi=mal=heu=reu=se=ment=cest=im=pos=si=ble=par=fois=je=me=sur=prend=a=rê=vé=je=rê=ve=a=plus=tard=a=toi=et=moi=tout=lé=deux=a=vec=un=en=fant=au=plus=sa=va=au=plus=j=en=dé=sir=un=et=j=ai=me=rai=que=se=sois=toi=le=pè=re=sa=se=rait=la=preu=ve=de=no=tre=a=mour=tu=sais=a=près=ces=deux=ans=mou=ve=men=té=qui=vien=ne=de=se=pas=ser=j=ai=ap=prit=tend=de=cho=se=et=j=ai=me=rai=de=prou=ver=que=je=t=ai=me=quand=tu=nest=pas=a=vec=moi=je=n=ar=ri=ve=pas=a=m=é=pa=nouir=je=pro=fi=ter=des=cho=se=qui=m=ar=ri=ve=bien=sur=mais=moins=que=quand=tu=est=a=vec=moi=je=t=ai=me=et=si=je=tes=pré=fè=re=te=di=re=tout=se=que=je=res=sent=par=é=crit=cest=par=se=que=com=me=tu=le=cest=j=ai=ja=mais=é=té=très=douer=pour=ex=pri=mer=se=que=je=res=sent=au=tre=ment=qu=a=vec=un=sty=lo=et=u=ne=feu=ille=donc=voi=la=je=t=ai=me=mon=cœur=vi=ve=ment=que=tu=trou=ve=ton=ap=part=com=me=sa=nous=se=rons=tout=les=deux=rien=que=tout=les=deux=les=plus=heu=reux=je=t=ai=me=mon=cœur 541
 • Phonétique : Lettre A Mon Coeur

  lεtʁə a mɔ̃ kœʁ
  si ʒə tekʁi sεtə lεtʁə sε paʁ sə kə mɔ̃ kœʁ nə sypɔʁtə plys də sə tεʁə, ty sε kə ʒε tuʒuʁz- ete dy ʒɑ̃ʁə a kaʃe mε sɑ̃timɑ̃, alɔʁ si ʒə tekʁi sε puʁ tεksplike œ̃ pø tu sə kə ʒε syʁ lə kœʁ, puʁ kɑ̃fɛ̃ ty saʃə sə kə ʒə ʁəse puʁ twa : tu dabɔʁ ty mə mɑ̃kə enɔʁmemɑ̃ ! la distɑ̃sə ki nu sepaʁə twa e mwa mə fε boku də mal, ʒi ε də plysz- ɑ̃ plys də mal a εm ɑ̃dɔʁmiʁ sɑ̃ twa, sɑ̃ tε bʁa, sɑ̃ tε myʁmyʁə ki fɔ̃ kə ʒə sɔ̃bʁə dɑ̃z- œ̃ sɔmεj mεʁvεjø, ʒε mal kɑ̃ ʒə mə ʁevεjə e kə ty nε pa a kɔte də mwa, mεmə si kɑ̃t- ɔ̃n- e ɑ̃sɑ̃blə ɔ̃ pasə la mwatje dy tɑ̃z- a sə dispyte a kɔte də sa ɔ̃ pasə tɑ̃ də bɔ̃ mɔmɑ̃, kə ʒə εn ubljəʁε ʒamε de ajœʁ, oʒuʁdɥi ʒə pø tə diʁə kə ʒə te εmə ! e kə o plys lə tɑ̃ pasə o plys ʒə εm akʁoʃə a twa, e il e si difisilə də sypɔʁte sə mɑ̃kə kə ʒə ʁəse o fɔ̃ də mwa kɑ̃ ty paʁ, kɑ̃ ty ʁɑ̃tʁə ʃe twa puʁ vwaʁ tεz- ami ! ʒi εməʁε tεllmɑ̃ te avwaʁ kə puʁ mwa, maləʁøzəmɑ̃ sεt- ɛ̃pɔsiblə, paʁfwa ʒə mə syʁpʁɑ̃t- a ʁεve, ʒə ʁεvə a plys taʁ, a twa e mwa, tu le dø, avεk œ̃n- ɑ̃fɑ̃, o plys sa va o plys ʒi ɑ̃ deziʁ œ̃, e ʒi εməʁε kə sə swa twa lə pεʁə, sa səʁε la pʁəvə də nɔtʁə amuʁ, ty sεz- apʁε sε døz- ɑ̃ muvəmɑ̃te ki vjεnə də sə pase, ʒi ε apʁi tɑ̃ də ʃozə, e ʒi εməʁε də pʁuve kə ʒə te εmə, kɑ̃ ty nε pa avεk mwa ʒə εn aʁivə pa a εm epanuiʁ ! ʒə pʁɔfite dε ʃozə ki εm aʁivə bjɛ̃ syʁ mε mwɛ̃ kə kɑ̃ ty εt- avεk mwa ! ʒə te εmə e si ʒə tε pʁefεʁə tə diʁə tu sə kə ʒə ʁəse paʁ ekʁi sε paʁ sə kə kɔmə ty lə sε ʒi ε ʒamεz- ete tʁε due puʁ εkspʁime sə kə ʒə ʁəse otʁəmɑ̃ k avεk œ̃ stilo e ynə fœjə dɔ̃k vwala, ʒə te εmə mɔ̃ kœʁ, vivəmɑ̃ kə ty tʁuvə tɔ̃n- apaʁ kɔmə sa nu səʁɔ̃ tu lε dø, ʁjɛ̃ kə tu lε dø, lε plysz- œʁø, ʒə te εmə mɔ̃ kœʁ
 • Syllabes Phonétique : Lettre A Mon Coeur

  lε=tʁə=a=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  siʒə=te=kʁi=sε=tə=lε=tʁə=sε=paʁ=sə=kə=mɔ̃=kœʁ=nə=sy=pɔʁ=tə=plys=də=sə=tε=ʁə=ty=sε=kə=ʒε=tu=ʒuʁ=ze=te=dy=ʒɑ̃=ʁəa=ka=ʃe=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=a=lɔʁ=si=ʒə=te=kʁi=sε=puʁ=tεk=spli=ke=œ̃=pø=tu=sə=kə=ʒε=syʁ=lə=kœʁ=puʁ=kɑ̃=fɛ̃=ty=sa=ʃə=sə=kə=ʒə=ʁə=se=puʁ=twa=tu=da=bɔʁ=ty=mə=mɑ̃=kə=e=nɔʁ=me=mɑ̃=la=dis=tɑ̃=sə=ki=nu=se=pa=ʁə=twa=e=mwa=mə=fε=bo=ku=də=mal=ʒi=ε=də=plys=zɑ̃=plys=də=mal=a=εm=ɑ̃=dɔʁ=miʁ=sɑ̃=twa=sɑ̃=tε=bʁa=sɑ̃=tε=myʁ=my=ʁə=ki=fɔ̃=kə=ʒə=sɔ̃=bʁə=dɑ̃=zœ̃=sɔ=mεj=mεʁ=vε=jø=ʒε=mal=kɑ̃=ʒə=mə=ʁe=vεjə=e=kə=ty=nε=pa=a=kɔ=te=də=mwa=mε=mə=si=kɑ̃=tɔ̃=ne=ɑ̃=sɑ̃=blə=ɔ̃=pa=sə=la=mwa=tje=dy=tɑ̃=za=sə=dis=py=te=a=kɔ=te=də=sa=ɔ̃=pa=sə=tɑ̃=də=bɔ̃=mɔ=mɑ̃=kə=ʒə=εn=u=bljə=ʁε=ʒa=mε=de=a=jœʁ=o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=pø=tə=di=ʁə=kə=ʒə=te=ε=mə=e=kə=o=plys=lə=tɑ̃=pa=sə=o=plys=ʒə=εm=a=kʁo=ʃə=a=twa=e=il=e=si=di=fi=si=lə=də=sy=pɔʁ=te=sə=mɑ̃=kə=kə=ʒə=ʁə=se=o=fɔ̃=də=mwa=kɑ̃=ty=paʁ=kɑ̃=ty=ʁɑ̃=tʁə=ʃe=twa=puʁ=vwaʁ=tε=za=mi=ʒi=ε=mə=ʁε=tεl=lmɑ̃=te=a=vwaʁ=kə=puʁ=mwa=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=sε=tɛ̃=pɔ=si=blə=paʁ=fwa=ʒə=mə=syʁ=pʁɑ̃=ta=ʁε=ve=ʒə=ʁε=və=a=plys=taʁ=a=twa=e=mwa=tu=le=dø=a=vεk=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=o=plys=sa=va=o=plys=ʒi=ɑ̃=de=ziʁ=œ̃=e=ʒi=ε=mə=ʁε=kə=sə=swa=twa=lə=pε=ʁə=sa=sə=ʁε=la=pʁə=və=də=nɔ=tʁə=a=muʁ=ty=sε=za=pʁε=sε=dø=zɑ̃=mu=və=mɑ̃=te=ki=vjε=nə=də=sə=pa=se=ʒi=ε=a=pʁi=tɑ̃=də=ʃo=zə=e=ʒi=ε=mə=ʁε=də=pʁu=ve=kə=ʒə=te=ε=mə=kɑ̃=ty=nε=pa=a=vεk=mwa=ʒə=εn=a=ʁi=və=pa=a=εm=e=pa=nu=iʁ=ʒə=pʁɔ=fi=te=dε=ʃo=zə=ki=εm=a=ʁi=və=bjɛ̃=syʁ=mε=mwɛ̃=kə=kɑ̃=ty=ε=ta=vεk=mwa=ʒə=te=ε=mə=e=si=ʒə=tε=pʁe=fε=ʁə=tə=di=ʁə=tu=sə=kə=ʒə=ʁə=se=paʁ=e=kʁi=sε=paʁ=sə=kə=kɔ=mə=ty=lə=sε=ʒi=ε=ʒa=mε=ze=te=tʁε=du=e=puʁ=εk=spʁi=me=sə=kə=ʒə=ʁə=se=o=tʁə=mɑ̃=k=a=vεk=œ̃=sti=lo=e=y=nə=fœ=jə=dɔ̃k=vwa=la=ʒə=te=ε=mə=mɔ̃=kœʁ=vi=və=mɑ̃=kə=ty=tʁu=və=tɔ̃=na=paʁ=kɔ=mə=sa=nu=sə=ʁɔ̃=tu=lε=dø=ʁjɛ̃=kə=tu=lε=dø=lε=plys=zœ=ʁø=ʒə=te=ε=mə=mɔ̃=kœʁ 538

PostScriptum

dite moi se que vous en pencer

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 16/08/2005 15:49

L'écrit contient 414 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ange260

Récompense

0
0
0