Poème-France.com

Poeme : Prison De VerrePrison De Verre

Mon âme erre et se perd
Dans une prison de verre,
Prisonnière de ma chair
Dont l’identité est éphémère,
Dans l’obscurité je me terre
Mes pensées ne sont plus claires
Depuis que ma vie m’incarcère,
Je suis simplement devenue amère
Face à ce monde rigide et sévère
Qui m’accable de par ses travers,
Au milieu de ces gens qui m’indiffèrent
Et me poussent dans les méandres de ma colère,
Je ne sais que faire pour sortir de l’enfer
Et réduire à néant mes galères,
Peut être à jamais me taire
Et me laisser porter par mes chimères…
Angel

PostScriptum

J’aime écrire ce qui ne se dit pas…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- amə eʁə e sə pεʁ
dɑ̃z- ynə pʁizɔ̃ də veʁə,
pʁizɔnjεʁə də ma ʃεʁ
dɔ̃ lidɑ̃tite εt- efemεʁə,
dɑ̃ lɔpskyʁite ʒə mə teʁə
mε pɑ̃se nə sɔ̃ plys klεʁə
dəpɥi kə ma vi mɛ̃kaʁsεʁə,
ʒə sɥi sɛ̃pləmɑ̃ dəvənɥ amεʁə
fasə a sə mɔ̃də ʁiʒidə e sevεʁə
ki makablə də paʁ sε tʁavεʁ,
o miljø də sε ʒɑ̃ ki mɛ̃difεʁe
e mə puse dɑ̃ lε meɑ̃dʁə- də ma kɔlεʁə,
ʒə nə sε kə fεʁə puʁ sɔʁtiʁ də lɑ̃fe
e ʁedɥiʁə a neɑ̃ mε ɡalεʁə,
pø εtʁə a ʒamε mə tεʁə
e mə lεse pɔʁte paʁ mε ʃimεʁə…