Univers de poésie d'un auteur

Poème:Les Quatres Être De Mon Coeur

Le Poème

J’ai le cœur lourd d’amour et de mélancolie
Rempli de ceux que j’aime bien plus que ma vie,
Je les porte en moi tels des trésors immaculés
Et les cache au fond de mon âme bien en sécurité.

Leur présence comble la fragilité qui me caractérise
Tout en chassant les ombres que mes peurs attisent,
Ils me protègent de tous ces hommes que je méprise
Et me gardent loin du vice et de mes hantises.

Il s’agit de quatre hommes qui possèdent ma confiance
De quatre êtres qui m’ont imprégné de leur essence,
Ils ont chacun une place particulière dans mon cœur
Mais leur contribution est unanime à mon bonheur.

Le premier est mon fiancé qui me comprend par la pensée
Celui qui toujours sait où j’ai mal et comment me soigner,
Le seul qui la nuit veille sur mon sommeil
Le seul que j’aime d’un amour sans pareil…

Le second est mon petit frère de cœur
Celui que j’ai choisi pour sa gentillesse et sa douceur,
Il est toujours là que je rie ou que je pleurs
Et il va de pair avec le troisième homme de mon cœur.

Ce troisième est mon ami de confiance
Avec qui je peux parler d’amour sans méfiance,
Il comprend ce que je vis car il est dans le même cas
Et me protège de ceux qui posent leur regard sur moi.

Le dernier n’est autre que le premier que j’ai aimé
Mon premier amour innocant inbibé de pureté
Le prince charmant dont j’avais toujours rêvé
Celui qui a emmené avec lui l’enfant que j’étais…

Leur union représente le contenu de mon cœur
Et mes yeux ne font que refléter toute la douceur
Qu’ils font grandir en moi jour après jour
De par ce qu’ils sont et par leur amour…
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Pour quatre personnes extraordinaires…

Poeme de Angel

Poète Angel

Angel a publié sur le site 44 écrits. Angel est membre du site depuis l'année 2003.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Les Quatres Être De Mon Coeurjai=le=cœur=lourd=da=mour=et=de=mé=lan=co=lie 12
rem=pli=de=ceux=que=jai=me=bien=plus=que=ma=vie 12
je=les=porteen=moi=tels=des=tré=sors=im=ma=cu=lés 12
et=les=cacheau=fond=de=mon=â=me=bien=en=sé=cu=ri=té 14

leur=présen=ce=com=ble=la=fra=gi=li=té=qui=me=ca=rac=té=rise 16
tout=en=chas=sant=les=om=bres=que=mes=peurs=at=tisent 12
ils=me=pro=tègent=de=tous=ces=hom=mes=que=je=mé=prise 13
et=me=gar=dent=loin=du=vice=et=de=mes=han=tises 12

il=sa=git=de=quatre=hommes=qui=pos=sè=dent=ma=con=fiance 13
de=quatre=ê=tres=qui=mont=im=pré=gné=de=leur=es=sence 13
ils=ont=cha=cun=une=pla=ce=par=ti=cu=liè=re=dans=mon=cœur 15
mais=leur=con=tri=bu=tion=est=u=na=nimeà=mon=bon=heur 13

le=pre=mier=est=mon=fian=cé=qui=me=com=prend=par=la=pen=sée 15
ce=lui=qui=tou=jours=sait=où=jai=mal=et=comment=me=soi=gner 14
le=seul=qui=la=nuit=vei=lle=sur=mon=som=meil 11
le=seul=que=jai=me=dun=a=mour=sans=pa=reil 11

le=se=cond=est=mon=pe=tit=frè=re=de=cœur 11
ce=lui=que=jai=choi=si=pour=sa=gen=tilles=seet=sa=dou=ceur 14
il=est=tou=jours=là=que=je=rie=ou=que=je=pleurs 12
et=il=va=de=pair=a=vec=le=troi=sième=hom=me=de=mon=cœur 15

ce=troi=siè=me=est=mon=a=mi=de=con=fian=ce 12
a=vec=qui=je=peux=par=ler=da=mour=sans=mé=fiance 12
il=com=prend=ce=que=je=vis=car=il=est=dans=le=même=cas 14
et=me=pro=tège=de=ceux=qui=po=sent=leur=re=gard=sur=moi 14

le=der=nier=nest=autre=que=le=pre=mier=que=jai=ai=mé 13
mon=pre=mier=a=mour=in=no=cant=in=bi=bé=de=pure=té 14
le=prin=ce=char=mant=dont=ja=vais=tou=jours=rê=vé 12
ce=lui=qui=a=em=me=né=a=vec=lui=len=fant=que=jé=tais 15

leur=u=nion=re=présen=te=le=con=te=nu=de=mon=cœur 13
et=mes=yeux=ne=font=que=re=flé=ter=toute=la=dou=ceur 13
quils=font=gran=dir=en=moi=jour=a=près=jour 10
de=par=ce=quils=sont=et=par=leur=a=mour 10
Phonétique : Les Quatres Être De Mon Coeurʒε lə kœʁ luʁ damuʁ e də melɑ̃kɔli
ʁɑ̃pli də sø kə ʒεmə bjɛ̃ plys kə ma vi,
ʒə lε pɔʁtə ɑ̃ mwa tεl dε tʁezɔʁz- imakyle
e lε kaʃə o fɔ̃ də mɔ̃n- amə bjɛ̃ ɑ̃ sekyʁite.

lœʁ pʁezɑ̃sə kɔ̃blə la fʁaʒilite ki mə kaʁakteʁizə
tut- ɑ̃ ʃasɑ̃ lεz- ɔ̃bʁə- kə mε pœʁz- atize,
il mə pʁɔtεʒe də tus sεz- ɔmə kə ʒə mepʁizə
e mə ɡaʁde lwɛ̃ dy visə e də mεz- ɑ̃tizə.

il saʒi də katʁə ɔmə ki pɔsεde ma kɔ̃fjɑ̃sə
də katʁə εtʁə- ki mɔ̃ ɛ̃pʁeɲe də lœʁ esɑ̃sə,
ilz- ɔ̃ ʃakœ̃ ynə plasə paʁtikyljεʁə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
mε lœʁ kɔ̃tʁibytjɔ̃ εt- ynanimə a mɔ̃ bɔnœʁ.

lə pʁəmje ε mɔ̃ fjɑ̃se ki mə kɔ̃pʁɑ̃ paʁ la pɑ̃se
səlɥi ki tuʒuʁ sε u ʒε mal e kɔmɑ̃ mə swaɲe,
lə səl ki la nɥi vεjə syʁ mɔ̃ sɔmεj
lə səl kə ʒεmə dœ̃n- amuʁ sɑ̃ paʁεj…

lə səɡɔ̃t- ε mɔ̃ pəti fʁεʁə də kœʁ
səlɥi kə ʒε ʃwazi puʁ sa ʒɑ̃tijεsə e sa dusœʁ,
il ε tuʒuʁ la kə ʒə ʁi u kə ʒə plœʁ
e il va də pεʁ avεk lə tʁwazjεmə ɔmə də mɔ̃ kœʁ.

sə tʁwazjεmə ε mɔ̃n- ami də kɔ̃fjɑ̃sə
avεk ki ʒə pø paʁle damuʁ sɑ̃ mefjɑ̃sə,
il kɔ̃pʁɑ̃ sə kə ʒə vis kaʁ il ε dɑ̃ lə mεmə ka
e mə pʁɔtεʒə də sø ki poze lœʁ ʁəɡaʁ syʁ mwa.

lə dεʁnje nεt- otʁə kə lə pʁəmje kə ʒε εme
mɔ̃ pʁəmje amuʁ inɔkɑ̃ ɛ̃bibe də pyʁəte
lə pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃ dɔ̃ ʒavε tuʒuʁ ʁεve
səlɥi ki a aməne avεk lɥi lɑ̃fɑ̃ kə ʒetε…

lœʁ ynjɔ̃ ʁəpʁezɑ̃tə lə kɔ̃təny də mɔ̃ kœʁ
e mεz- iø nə fɔ̃ kə ʁəflete tutə la dusœʁ
kil fɔ̃ ɡʁɑ̃diʁ ɑ̃ mwa ʒuʁ apʁε ʒuʁ
də paʁ sə kil sɔ̃t- e paʁ lœʁ amuʁ…
Syllabes Phonétique : Les Quatres Être De Mon Coeurʒε=lə=kœʁ=luʁ=da=muʁ=e=də=me=lɑ̃=kɔ=li 12
ʁɑ̃=pli=də=sø=kə=ʒε=mə=bjɛ̃=plys=kə=ma=vi 12
ʒə=lε=pɔʁtəɑ̃=mwa=tεl=dε=tʁe=zɔʁ=zi=ma=ky=le 12
e=lε=kaʃəo=fɔ̃=də=mɔ̃=na=mə=bjɛ̃=ɑ̃=se=ky=ʁi=te 14

lœʁ=pʁe=zɑ̃sə=kɔ̃=blə=la=fʁa=ʒi=li=te=ki=mə=ka=ʁak=te=ʁizə 16
tu=tɑ̃=ʃa=sɑ̃=lε=zɔ̃bʁə=kə=mε=pœʁ=za=ti=ze 12
il=mə=pʁɔ=tε=ʒe=də=tus=sε=zɔmə=kə=ʒə=me=pʁizə 13
e=mə=ɡaʁ=de=lwɛ̃=dy=visə=e=də=mε=zɑ̃=tizə 12

il=sa=ʒidə=ka=tʁəɔmə=ki=pɔ=sε=de=ma=kɔ̃=fjɑ̃sə 12
də=katʁəε=tʁə=ki=mɔ̃=ɛ̃=pʁe=ɲe=də=lœʁ=e=sɑ̃sə 12
il=zɔ̃=ʃa=kœ̃=ynə=pla=sə=paʁ=ti=ky=ljε=ʁə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 15
mε=lœʁ=kɔ̃=tʁi=by=tjɔ̃=ε=ty=na=niməa=mɔ̃=bɔ=nœʁ 13

lə=pʁə=mje=ε=mɔ̃=fjɑ̃se=ki=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=paʁ=la=pɑ̃se 13
səl=ɥi=ki=tu=ʒuʁ=sε=u=ʒε=mal=e=kɔ=mɑ̃mə=swa=ɲe 14
lə=səl=ki=la=nɥi=vε=jə=syʁ=mɔ̃=sɔ=mεj 11
lə=səl=kə=ʒε=mə=dœ̃=na=muʁ=sɑ̃=pa=ʁεj 11

lə=sə=ɡɔ̃=tε=mɔ̃=pə=ti=fʁε=ʁə=də=kœ=ʁə 12
səl=ɥikə=ʒε=ʃwa=zi=puʁ=sa=ʒɑ̃=ti=jε=səe=sa=du=sœʁ 14
il=ε=tu=ʒuʁ=la=kə=ʒə=ʁi=u=kə=ʒə=plœʁ 12
e=il=vadə=pεʁ=a=vεk=lə=tʁwa=zjε=məɔ=mə=də=mɔ̃=kœʁ 14

sə=tʁwa=zjε=mə=ε=mɔ̃=na=mi=də=kɔ̃=fjɑ̃=sə 12
a=vεk=ki=ʒə=pø=paʁ=le=da=muʁ=sɑ̃=me=fjɑ̃sə 12
il=kɔ̃=pʁɑ̃sə=kə=ʒə=vis=kaʁ=il=ε=dɑ̃=lə=mε=mə=ka 14
e=mə=pʁɔ=tεʒə=də=sø=ki=po=ze=lœʁ=ʁə=ɡaʁ=syʁ=mwa 14

lə=dεʁ=nje=nε=totʁə=kə=lə=pʁə=mje=kə=ʒε=ε=me 13
mɔ̃pʁə=mje=a=muʁ=i=nɔ=kɑ̃=ɛ̃=bi=be=də=py=ʁə=te 14
lə=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃=dɔ̃=ʒa=vε=tu=ʒuʁ=ʁε=ve 12
səl=ɥi=ki=a=amə=ne=a=vεk=lɥi=lɑ̃=fɑ̃=kə=ʒe=tε 14

lœʁ=y=njɔ̃ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=lə=kɔ̃=tə=ny=də=mɔ̃=kœʁ 13
e=mε=zi=ønə=fɔ̃=kə=ʁə=fle=te=tu=tə=la=du=sœʁ 14
kil=fɔ̃=ɡʁɑ̃=diʁ=ɑ̃=mwa=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ 10
də=paʁ=sə=kil=sɔ̃=te=paʁ=lœ=ʁə=a=muʁ 11

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
07/06/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour-Amitié
Du 05/09/2005 20:41

L'écrit contient 314 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.