Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : Sempiternel

Poème Souffrance
Publié le 12/09/2005 09:28

L'écrit contient 260 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Angel

Sempiternel

Sempiternel douleur meurtrissant mon cœur
Telle la mauvaise herbe qui anéantit la fleur,
Ce soir-là s’est matérialisée ma peur
Devant moi tu gisais sur ce bitume de malheur.

Sous cette pluie battante tu étais couché là,
Au son enfantin des manèges ton sang coulait sur toi,
J’ai pris ta main en écartant les gens autour
Et je t’ai couvert en retenant mes larmes, le souffle court.

Tu étais inconscient le visage blessé,
Tu étais innocent et pourtant tu as payé,
Pendant un long moment mon cœur s’est arrêté
Fatigué de la fatalité qui avait à nouveau frappé.

Ce soir-là mon intuition m’avait mené vers toi,
Je marchais pourtant sans raison ni pourquoi
Heureusement mon cœur m’a guidé à l’endroit
Où la foule t’aurai laissé croupir dans la pluie et le froid.

Je me suis assise près de toi et je t’ai parlé
Pour que tu ne partes vers des contrées inhabitées,
Au son de ma voix tu as réagis en clignant des yeux
A ce moment j’ai su qu’il y avait un Dieu.

Le sang coulait sur ton nez dans ta bouche,
Une fois de plus la vie se montrait farouche,
Malgré cela tu t’es interdit la douleur évidente
Préférant faire comme si la situation était clémente.

Quand je t’ai vu je me suis dis que c’était fait
Que mon cauchemar avait fini par se réaliser,
Encore un fois du pire tu as été épargné,
Sempiternel peur que le sort ne te rate désormais…
 • Pieds Hyphénique: Sempiternel

  sem=pi=ter=nel=dou=leur=meur=tris=sant=mon=cœur 11
  tel=le=la=mau=vaise=her=be=qui=a=né=an=tit=la=fleur 14
  ce=soir=là=sest=ma=té=ri=a=li=sée=ma=peur 12
  de=vant=moi=tu=gi=sais=sur=ce=bi=tume=de=malheur 12

  sous=cette=pluie=bat=tan=te=tu=é=tais=cou=ché=là 12
  au=son=en=fan=tin=des=ma=nèges=ton=sang=cou=lait=sur=toi 14
  jai=pris=ta=main=en=é=car=tant=les=gens=au=tour 12
  et=je=tai=cou=vert=en=re=te=nant=mes=lar=mes=le=souf=fle=court 16

  tu=é=tais=in=cons=cient=le=vi=sa=ge=bles=sé 12
  tu=é=tais=in=no=cent=et=pour=tant=tu=as=payé 12
  pen=dant=un=long=mo=ment=mon=cœur=sest=ar=rê=té 12
  fa=ti=gué=de=la=fa=ta=li=té=qui=a=vait=à=nou=veau=frap=pé 17

  ce=soir=là=mon=in=tui=tion=ma=vait=me=né=vers=toi 13
  je=mar=chais=pour=tant=sans=rai=son=ni=pour=quoi 11
  heu=reu=se=ment=mon=cœur=ma=gui=dé=à=len=droit 12
  où=la=foule=tau=rai=lais=sé=crou=pir=dans=la=pluieet=le=froid 14

  je=me=suis=as=sise=près=de=toi=et=je=tai=par=lé 13
  pour=que=tu=ne=par=tes=vers=des=con=trées=in=ha=bi=tées 14
  au=son=de=ma=voix=tu=as=ré=a=gis=en=cli=gnant=des=yeux 15
  a=ce=mo=ment=jai=su=quil=y=a=vait=un=dieu 12

  le=sang=cou=lait=sur=ton=nez=dans=ta=bou=che 11
  u=ne=fois=de=plus=la=vie=se=mon=trait=fa=rouche 12
  mal=gré=ce=la=tu=tes=in=ter=dit=la=dou=leur=é=vi=dente 15
  pré=fé=rant=faire=com=me=si=la=si=tua=tion=é=tait=clé=mente 15

  quand=je=tai=vu=je=me=suis=dis=que=cé=tait=fait 12
  que=mon=cauche=mar=a=vait=fi=ni=par=se=ré=a=li=ser 14
  en=coreun=fois=du=pi=re=tu=as=é=té=é=par=gné 13
  sem=pi=ter=nel=peur=que=le=sort=ne=te=rate=dé=sor=mais 14
 • Phonétique : Sempiternel

  sɑ̃pitεʁnεl dulœʁ məʁtʁisɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  tεllə la movεzə εʁbə ki aneɑ̃ti la flœʁ,
  sə swaʁ la sε mateʁjalize ma pœʁ
  dəvɑ̃ mwa ty ʒizε syʁ sə bitymə də malœʁ.

  su sεtə plɥi batɑ̃tə ty etε kuʃe la,
  o sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃tɛ̃ dε manεʒə tɔ̃ sɑ̃ kulε syʁ twa,
  ʒε pʁi ta mɛ̃ ɑ̃n- ekaʁtɑ̃ lε ʒɑ̃z- otuʁ
  e ʒə tε kuvεʁ ɑ̃ ʁətənɑ̃ mε laʁmə, lə suflə kuʁ.

  ty etεz- ɛ̃kɔ̃sjɑ̃ lə vizaʒə blese,
  ty etεz- inɔse e puʁtɑ̃ ty a pεje,
  pɑ̃dɑ̃ œ̃ lɔ̃ mɔmɑ̃ mɔ̃ kœʁ sεt- aʁεte
  fatiɡe də la fatalite ki avε a nuvo fʁape.

  sə swaʁ la mɔ̃n- ɛ̃tɥisjɔ̃ mavε məne vεʁ twa,
  ʒə maʁʃε puʁtɑ̃ sɑ̃ ʁεzɔ̃ ni puʁkwa
  œʁøzəmɑ̃ mɔ̃ kœʁ ma ɡide a lɑ̃dʁwa
  u la fulə toʁε lεse kʁupiʁ dɑ̃ la plɥi e lə fʁwa.

  ʒə mə sɥiz- asizə pʁε də twa e ʒə tε paʁle
  puʁ kə ty nə paʁtə- vεʁ dε kɔ̃tʁez- inabite,
  o sɔ̃ də ma vwa ty a ʁeaʒiz- ɑ̃ kliɲɑ̃ dεz- iø
  a sə mɔmɑ̃ ʒε sy kil i avε œ̃ djø.

  lə sɑ̃ kulε syʁ tɔ̃ ne dɑ̃ ta buʃə,
  ynə fwa də plys la vi sə mɔ̃tʁε faʁuʃə,
  malɡʁe səla ty tε ɛ̃tεʁdi la dulœʁ evidɑ̃tə
  pʁefeʁɑ̃ fεʁə kɔmə si la sitɥasjɔ̃ etε klemɑ̃tə.

  kɑ̃ ʒə tε vy ʒə mə sɥi di kə setε fε
  kə mɔ̃ koʃəmaʁ avε fini paʁ sə ʁealize,
  ɑ̃kɔʁə œ̃ fwa dy piʁə ty a ete epaʁɲe,
  sɑ̃pitεʁnεl pœʁ kə lə sɔʁ nə tə ʁatə dezɔʁmε…
 • Pieds Phonétique : Sempiternel

  sɑ̃=pi=tεʁ=nεl=du=lœ=ʁə=məʁ=tʁi=sɑ̃=mɔ̃=kœʁ 12
  tεllə=la=mo=vεzə=εʁbə=ki=a=ne=ɑ̃=ti=la=flœʁ 12
  sə=swaʁ=la=sε=ma=te=ʁj=a=li=ze=ma=pœʁ 12
  də=vɑ̃=mwa=ty=ʒi=zε=syʁ=sə=bi=tymə=də=ma=lœʁ 13

  su=sε=tə=plɥi=ba=tɑ̃tə=ty=e=tε=ku=ʃe=la 12
  o=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=tɛ̃=dε=ma=nεʒə=tɔ̃=sɑ̃=ku=lε=syʁ=twa 14
  ʒε=pʁi=ta=mɛ̃=ɑ̃=ne=kaʁ=tɑ̃=lε=ʒɑ̃=zo=tuʁ 12
  e=ʒə=tε=ku=vεʁ=ɑ̃ʁə=tə=nɑ̃=mε=laʁ=mə=lə=su=flə=kuʁ 15

  ty=e=tε=zɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃=lə=vi=za=ʒə=ble=se 12
  ty=e=tε=zi=nɔse=e=puʁ=tɑ̃=ty=a=pε=je 12
  pɑ̃=dɑ̃=œ̃=lɔ̃=mɔ=mɑ̃=mɔ̃=kœʁ=sε=ta=ʁε=te 12
  fa=ti=ɡe=də=la=fa=ta=li=te=ki=a=vε=a=nu=vo=fʁa=pe 17

  sə=swaʁ=la=mɔ̃=nɛ̃t=ɥi=sjɔ̃=ma=vεmə=ne=vεʁ=twa 12
  ʒə=maʁ=ʃε=puʁ=tɑ̃=sɑ̃=ʁε=zɔ̃=ni=puʁ=kwa 11
  œ=ʁø=zə=mɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ma=ɡi=de=a=lɑ̃=dʁwa 12
  u=la=fulə=to=ʁε=lε=se=kʁu=piʁ=dɑ̃=la=plɥi=e=lə=fʁwa 15

  ʒə=mə=sɥi=za=sizə=pʁε=də=twa=e=ʒə=tε=paʁ=le 13
  puʁkə=ty=nə=paʁ=tə=vεʁ=dε=kɔ̃=tʁe=zi=na=bi=te 13
  o=sɔ̃də=ma=vwa=ty=a=ʁe=a=ʒi=zɑ̃=kli=ɲɑ̃=dε=ziø 14
  a=sə=mɔ=mɑ̃=ʒε=sy=kil=i=a=vε=œ̃=djø 12

  lə=sɑ̃=ku=lε=syʁ=tɔ̃=ne=dɑ̃=ta=bu=ʃə 11
  y=nə=fwa=də=plys=la=vi=sə=mɔ̃=tʁε=fa=ʁuʃə 12
  mal=ɡʁe=sə=la=ty=tε=ɛ̃=tεʁ=di=la=du=lœʁ=e=vi=dɑ̃tə 15
  pʁe=fe=ʁɑ̃=fεʁə=kɔ=mə=si=la=sit=ɥa=sjɔ̃=e=tε=kle=mɑ̃tə 15

  kɑ̃=ʒə=tε=vy=ʒə=mə=sɥi=di=kə=se=tε=fε 12
  kə=mɔ̃=koʃə=maʁ=a=vε=fi=ni=paʁ=sə=ʁe=a=li=ze 14
  ɑ̃=kɔʁəœ̃=fwa=dy=piʁə=ty=a=e=te=e=pa=ʁɲe 12
  sɑ̃=pi=tεʁ=nεl=pœʁ=kə=lə=sɔʁnə=tə=ʁa=tə=de=zɔʁ=mε 14

PostScriptum

Certaines douleurs qui un jour nous envahissent tournent
en boucles pendant des années, voir même pour la vie, jusqu’à
ce que le pire se produise entraînant la perte de soi même la
plus totale…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/09/2005 14:19(F)Fleurlune Mimi(F)

magnifique !!
bien parlé (oui)
bonne continuation

la fleur de lune (f)