Poème-France.com

Poeme : Elle Y Pense Chaque FoisElle Y Pense Chaque Fois

J’y pense chaque fois que le train passe
J’y pense toute le temps que la mer ondule
J’y pense dans la rue et dans la classe
En pleine solitude et en en pleine foule.

Et puis sur chaque pont quelle traverse
Chaque que fois que je refoule ou que j’en renverse
Une larme d’enfant et de détresse.

J’y pense dans la voiture
Derrière mes parents qui me conduisent
A l’école ou au marché, …

J’y pense tout le temps à la maison
Quand j’ouvre le tiroir des rasoirs
Ou la porte des médicaments

Chaque fois que j’essais d’aller moins mal
Chaque fois que je fume une de ces choses qui font grimper dans les étoiles.
Chaque fois qu’un regard tombe sur moi
Chaque fois que je tombe sur un regard
Et que le regard ne ma pas trouver belle.

J’y pense tout le temps que je me sent laide
J’y pense chaque fois que je vois ma mère
Se ruiner la vie pour me venir en aide
Alors qu’elle n’y pourra jamais rien y faire.

J’y pense chaque fois que le train passe
J’y pense et pourtant je me retient
J’y pense et pourtant loin en dedans
Chaque foutus fois que le train passe
J’ai pas envie de me planter devant

J’y pense chaque fois mais j’attend
A de pas de ces rails, que je connais bien
J’y pense chaque fois mais j’attend
De trouver la façon d’y penser moins

J’attend qu’on me vide ma cargaison
Et dans le courant d’un grand fou rire
Et voyant s’éloigner le dernier wagon
J’oubli de penser que je veut mourir…
Angele Giordano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒi pɑ̃sə ʃakə fwa kə lə tʁɛ̃ pasə
ʒi pɑ̃sə tutə lə tɑ̃ kə la mεʁ ɔ̃dylə
ʒi pɑ̃sə dɑ̃ la ʁy e dɑ̃ la klasə
ɑ̃ plεnə sɔlitydə e ɑ̃n- ɑ̃ plεnə fulə.

e pɥi syʁ ʃakə pɔ̃ kεllə tʁavεʁsə
ʃakə kə fwa kə ʒə ʁəfulə u kə ʒɑ̃ ʁɑ̃vεʁsə
ynə laʁmə dɑ̃fɑ̃ e də detʁεsə.

ʒi pɑ̃sə dɑ̃ la vwatyʁə
dəʁjεʁə mε paʁɑ̃ ki mə kɔ̃dɥize
a lekɔlə u o maʁʃe, …

ʒi pɑ̃sə tu lə tɑ̃z- a la mεzɔ̃
kɑ̃ ʒuvʁə lə tiʁwaʁ dε ʁazwaʁ
u la pɔʁtə dε medikamɑ̃

ʃakə fwa kə ʒesε dale mwɛ̃ mal
ʃakə fwa kə ʒə fymə ynə də sε ʃozə ki fɔ̃ ɡʁɛ̃pe dɑ̃ lεz- etwalə.
ʃakə fwa kœ̃ ʁəɡaʁ tɔ̃bə syʁ mwa
ʃakə fwa kə ʒə tɔ̃bə syʁ œ̃ ʁəɡaʁ
e kə lə ʁəɡaʁ nə ma pa tʁuve bεllə.

ʒi pɑ̃sə tu lə tɑ̃ kə ʒə mə sɑ̃ lεdə
ʒi pɑ̃sə ʃakə fwa kə ʒə vwa ma mεʁə
sə ʁɥine la vi puʁ mə vəniʁ ɑ̃n- εdə
alɔʁ kεllə ni puʁʁa ʒamε ʁjɛ̃ i fεʁə.

ʒi pɑ̃sə ʃakə fwa kə lə tʁɛ̃ pasə
ʒi pɑ̃sə e puʁtɑ̃ ʒə mə ʁətjɛ̃
ʒi pɑ̃sə e puʁtɑ̃ lwɛ̃ ɑ̃ dədɑ̃
ʃakə futys fwa kə lə tʁɛ̃ pasə
ʒε pa ɑ̃vi də mə plɑ̃te dəvɑ̃

ʒi pɑ̃sə ʃakə fwa mε ʒatɑ̃
a də pa də sε ʁaj, kə ʒə kɔnε bjɛ̃
ʒi pɑ̃sə ʃakə fwa mε ʒatɑ̃
də tʁuve la fasɔ̃ di pɑ̃se mwɛ̃

ʒatɑ̃ kɔ̃ mə vidə ma kaʁɡεzɔ̃
e dɑ̃ lə kuʁɑ̃ dœ̃ ɡʁɑ̃ fu ʁiʁə
e vwajɑ̃ selwaɲe lə dεʁnje waɡɔ̃
ʒubli də pɑ̃se kə ʒə vø muʁiʁ…