Poeme-France : Lecture Écrit Suicide

Poeme : Elle Y Pense Chaque Fois

Poème Suicide
Publié le 19/04/2004 00:00

L'écrit contient 296 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Angele Giordano

Elle Y Pense Chaque Fois

J’y pense chaque fois que le train passe
J’y pense toute le temps que la mer ondule
J’y pense dans la rue et dans la classe
En pleine solitude et en en pleine foule.

Et puis sur chaque pont quelle traverse
Chaque que fois que je refoule ou que j’en renverse
Une larme d’enfant et de détresse.

J’y pense dans la voiture
Derrière mes parents qui me conduisent
A l’école ou au marché, …

J’y pense tout le temps à la maison
Quand j’ouvre le tiroir des rasoirs
Ou la porte des médicaments

Chaque fois que j’essais d’aller moins mal
Chaque fois que je fume une de ces choses qui font grimper dans les étoiles.
Chaque fois qu’un regard tombe sur moi
Chaque fois que je tombe sur un regard
Et que le regard ne ma pas trouver belle.

J’y pense tout le temps que je me sent laide
J’y pense chaque fois que je vois ma mère
Se ruiner la vie pour me venir en aide
Alors qu’elle n’y pourra jamais rien y faire.

J’y pense chaque fois que le train passe
J’y pense et pourtant je me retient
J’y pense et pourtant loin en dedans
Chaque foutus fois que le train passe
J’ai pas envie de me planter devant

J’y pense chaque fois mais j’attend
A de pas de ces rails, que je connais bien
J’y pense chaque fois mais j’attend
De trouver la façon d’y penser moins

J’attend qu’on me vide ma cargaison
Et dans le courant d’un grand fou rire
Et voyant s’éloigner le dernier wagon
J’oubli de penser que je veut mourir…
 • Pieds Hyphénique: Elle Y Pense Chaque Fois

  jy=pen=se=cha=que=fois=que=le=train=passe 10
  jy=pense=tou=te=le=temps=que=la=mer=on=dule 11
  jy=pen=se=dans=la=rue=et=dans=la=classe 10
  en=pleine=so=li=tudeet=en=en=plei=ne=foule 10

  et=puis=sur=cha=que=pont=quel=le=tra=verse 10
  cha=que=que=fois=que=je=re=fouleou=que=jen=ren=verse 12
  u=ne=lar=me=den=fant=et=de=dé=tresse 10

  jy=pen=se=dans=la=voi=tu=re 8
  der=riè=re=mes=pa=rents=qui=me=con=duisent 10
  a=lé=co=le=ou=au=mar=ché 8

  jy=pen=se=tout=le=temps=à=la=mai=son 10
  quand=jou=vre=le=ti=roir=des=ra=soirs 9
  ou=la=por=te=des=mé=di=ca=ments 9

  cha=que=fois=que=jes=sais=dal=ler=moins=mal 10
  cha=que=fois=que=je=fumeu=ne=de=ces=cho=ses=qui=font=grim=per=dans=les=é=toiles 19
  cha=que=fois=quun=re=gard=tom=be=sur=moi 10
  cha=que=fois=que=je=tombe=sur=un=re=gard 10
  et=que=le=re=gard=ne=ma=pas=trou=ver=belle 11

  jy=pense=tout=le=temps=que=je=me=sent=laide 10
  jy=pense=cha=que=fois=que=je=vois=ma=mère 10
  se=rui=ner=la=vie=pour=me=ve=nir=en=aide 11
  a=lors=quel=le=ny=pour=ra=ja=mais=rien=y=faire 12

  jy=pen=se=cha=que=fois=que=le=train=passe 10
  jy=pense=et=pour=tant=je=me=re=ti=ent 10
  jy=pen=se=et=pour=tant=loin=en=de=dans 10
  cha=que=fou=tus=fois=que=le=train=pas=se 10
  jai=pas=en=vie=de=me=plan=ter=de=vant 10

  jy=pen=se=cha=que=fois=mais=jat=tend 9
  a=de=pas=de=ces=rails=que=je=con=nais=bien 11
  jy=pen=se=cha=que=fois=mais=jat=tend 9
  de=trou=ver=la=fa=çon=dy=pen=ser=moins 10

  jat=tend=quon=me=vi=de=ma=car=gai=son 10
  et=dans=le=cou=rant=dun=grand=fou=ri=re 10
  et=voyant=sé=loi=gner=le=der=nier=wa=gon 10
  jou=bli=de=pen=ser=que=je=veut=mou=rir 10
 • Phonétique : Elle Y Pense Chaque Fois

  ʒi pɑ̃sə ʃakə fwa kə lə tʁɛ̃ pasə
  ʒi pɑ̃sə tutə lə tɑ̃ kə la mεʁ ɔ̃dylə
  ʒi pɑ̃sə dɑ̃ la ʁy e dɑ̃ la klasə
  ɑ̃ plεnə sɔlitydə e ɑ̃n- ɑ̃ plεnə fulə.

  e pɥi syʁ ʃakə pɔ̃ kεllə tʁavεʁsə
  ʃakə kə fwa kə ʒə ʁəfulə u kə ʒɑ̃ ʁɑ̃vεʁsə
  ynə laʁmə dɑ̃fɑ̃ e də detʁεsə.

  ʒi pɑ̃sə dɑ̃ la vwatyʁə
  dəʁjεʁə mε paʁɑ̃ ki mə kɔ̃dɥize
  a lekɔlə u o maʁʃe, …

  ʒi pɑ̃sə tu lə tɑ̃z- a la mεzɔ̃
  kɑ̃ ʒuvʁə lə tiʁwaʁ dε ʁazwaʁ
  u la pɔʁtə dε medikamɑ̃

  ʃakə fwa kə ʒesε dale mwɛ̃ mal
  ʃakə fwa kə ʒə fymə ynə də sε ʃozə ki fɔ̃ ɡʁɛ̃pe dɑ̃ lεz- etwalə.
  ʃakə fwa kœ̃ ʁəɡaʁ tɔ̃bə syʁ mwa
  ʃakə fwa kə ʒə tɔ̃bə syʁ œ̃ ʁəɡaʁ
  e kə lə ʁəɡaʁ nə ma pa tʁuve bεllə.

  ʒi pɑ̃sə tu lə tɑ̃ kə ʒə mə sɑ̃ lεdə
  ʒi pɑ̃sə ʃakə fwa kə ʒə vwa ma mεʁə
  sə ʁɥine la vi puʁ mə vəniʁ ɑ̃n- εdə
  alɔʁ kεllə ni puʁʁa ʒamε ʁjɛ̃ i fεʁə.

  ʒi pɑ̃sə ʃakə fwa kə lə tʁɛ̃ pasə
  ʒi pɑ̃sə e puʁtɑ̃ ʒə mə ʁətjɛ̃
  ʒi pɑ̃sə e puʁtɑ̃ lwɛ̃ ɑ̃ dədɑ̃
  ʃakə futys fwa kə lə tʁɛ̃ pasə
  ʒε pa ɑ̃vi də mə plɑ̃te dəvɑ̃

  ʒi pɑ̃sə ʃakə fwa mε ʒatɑ̃
  a də pa də sε ʁaj, kə ʒə kɔnε bjɛ̃
  ʒi pɑ̃sə ʃakə fwa mε ʒatɑ̃
  də tʁuve la fasɔ̃ di pɑ̃se mwɛ̃

  ʒatɑ̃ kɔ̃ mə vidə ma kaʁɡεzɔ̃
  e dɑ̃ lə kuʁɑ̃ dœ̃ ɡʁɑ̃ fu ʁiʁə
  e vwajɑ̃ selwaɲe lə dεʁnje waɡɔ̃
  ʒubli də pɑ̃se kə ʒə vø muʁiʁ…
 • Pieds Phonétique : Elle Y Pense Chaque Fois

  ʒi=pɑ̃=sə=ʃa=kə=fwa=kə=lə=tʁɛ̃=pasə 10
  ʒi=pɑ̃sə=tu=tə=lə=tɑ̃=kə=la=mεʁ=ɔ̃dylə 10
  ʒi=pɑ̃=sə=dɑ̃=la=ʁy=e=dɑ̃=la=klasə 10
  ɑ̃=plεnə=sɔ=li=tydəe=ɑ̃=nɑ̃=plε=nə=fulə 10

  e=pɥi=syʁ=ʃa=kə=pɔ̃=kεl=lə=tʁa=vεʁsə 10
  ʃakə=kə=fwa=kə=ʒə=ʁə=fu=ləu=kə=ʒɑ̃=ʁɑ̃vεʁsə 11
  y=nə=laʁ=mə=dɑ̃=fɑ̃=e=də=de=tʁεsə 10

  ʒi=pɑ̃=sə=dɑ̃=la=vwa=ty=ʁə 8
  də=ʁjεʁə=mε=pa=ʁɑ̃=ki=mə=kɔ̃d=ɥi=ze 10
  a=le=kɔ=lə=u=o=maʁ=ʃe 8

  ʒi=pɑ̃=sə=tu=lə=tɑ̃=za=la=mε=zɔ̃ 10
  kɑ̃=ʒu=vʁə=lə=ti=ʁwaʁ=dε=ʁa=zwaʁ 9
  u=la=pɔʁ=tə=dε=me=di=ka=mɑ̃ 9

  ʃa=kə=fwa=kə=ʒe=sε=da=le=mwɛ̃=mal 10
  ʃakə=fwa=kə=ʒə=fy=məy=nə=də=sε=ʃo=zə=ki=fɔ̃=ɡʁɛ̃=pe=dɑ̃=lε=ze=twalə 19
  ʃa=kə=fwa=kœ̃=ʁə=ɡaʁ=tɔ̃=bə=syʁ=mwa 10
  ʃa=kə=fwa=kə=ʒə=tɔ̃bə=syʁ=œ̃=ʁə=ɡaʁ 10
  e=kə=ləʁə=ɡaʁnə=ma=pa=tʁu=ve=bεl=lə 10

  ʒi=pɑ̃sə=tu=lə=tɑ̃=kə=ʒə=mə=sɑ̃=lεdə 10
  ʒi=pɑ̃sə=ʃa=kə=fwa=kə=ʒə=vwa=ma=mεʁə 10
  sə=ʁɥi=ne=la=vi=puʁmə=və=niʁ=ɑ̃=nεdə 10
  a=lɔʁ=kεl=lə=ni=puʁ=ʁa=ʒa=mε=ʁjɛ̃ifεʁə 10

  ʒi=pɑ̃=sə=ʃa=kə=fwa=kə=lə=tʁɛ̃=pasə 10
  ʒi=pɑ̃=sə=e=puʁ=tɑ̃ʒə=mə=ʁə=tj=ɛ̃ 10
  ʒi=pɑ̃=sə=e=puʁ=tɑ̃=lwɛ̃=ɑ̃=də=dɑ̃ 10
  ʃa=kə=fu=tys=fwa=kə=lə=tʁɛ̃=pa=sə 10
  ʒε=pa=ɑ̃=vi=də=mə=plɑ̃=te=də=vɑ̃ 10

  ʒi=pɑ̃=sə=ʃa=kə=fwa=mε=ʒa=tɑ̃ 9
  adə=pa=də=sε=ʁaj=kə=ʒə=kɔ=nε=bjɛ̃ 10
  ʒi=pɑ̃=sə=ʃa=kə=fwa=mε=ʒa=tɑ̃ 9
  də=tʁu=ve=la=fa=sɔ̃=di=pɑ̃=se=mwɛ̃ 10

  ʒa=tɑ̃=kɔ̃=mə=vi=də=ma=kaʁ=ɡε=zɔ̃ 10
  e=dɑ̃=lə=ku=ʁɑ̃=dœ̃=ɡʁɑ̃=fu=ʁi=ʁə 10
  e=vwa=jɑ̃se=lwa=ɲe=lə=dεʁ=nje=wa=ɡɔ̃ 10
  ʒu=bli=də=pɑ̃=se=kə=ʒə=vø=mu=ʁiʁ 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/04/2004 00:00Cerise333 (Bf) :->

ton poème est magnifique et vraiment touchant!
gros bisous!
cerise

Auteur de Poésie
22/04/2004 00:00Jtm Malydie

Poème très très émouvant. . . Courage et Bonne continuation. . . Ne baisses pas les bras. . . EmIlIe

Auteur de Poésie
29/07/2004 00:00Frédérique Rose

Tu joues avec nos émotions. . La dernière note d’espoir est là, et après les frissons tu nous donnes le sourire.

Auteur de Poésie
02/10/2004 00:00Martiou

C’est une chanson de lynda Lemay très jolie elle y pense chaque fois que le train passe
sympa de la fr partager a ce ki ne connaisse pa linda lemay