Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime ToujoursJe T’Aime Toujours

Je regarde tes cheveux
Qui reflete tant tes yeux
Ceci meme dans lequel je pourrais me noyer
Mais ca ne m’empecheras jamais de t’aimer
Rester a tes cotés
Pour te contempler
J’aimerais etre là avec toi
Que tu me sente pres de toi
Je t’ai toujours aimé
Meme si maintenant je te le montre moins
Les circonstances m’y ont obligé
Seulement mes sentiments sont toujours là
Et sa je sais que tu le vois
Pour toi je serais toujours present
Car quand tu as besoin de moi je le sens
Je fairais tous ce que je peut
Pour que tu soit heureuse
Le principal pour me rendre heureux
Toujours te voir joyeuse
T’eviter les pleures
Et tous ce malheur
Secher tes larmes
Apaiser ton ame
Ainsi que proteger ton cœur
De tous ce malheur
Je t’aime toujours
Et ca chaque jour…
Anthony~

PostScriptum

petit poeme écrit vite fait : )


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə ʁəɡaʁdə tε ʃəvø
ki ʁəflətə tɑ̃ tεz- iø
səsi məmə dɑ̃ ləkεl ʒə puʁʁε mə nwaje
mε ka nə mɑ̃pεʃəʁa ʒamε də tεme
ʁεste a tε kɔte
puʁ tə kɔ̃tɑ̃ple
ʒεməʁεz- εtʁə la avεk twa
kə ty mə sɑ̃tə pʁə- də twa
ʒə tε tuʒuʁz- εme
məmə si mɛ̃tənɑ̃ ʒə tə lə mɔ̃tʁə mwɛ̃
lε siʁkɔ̃stɑ̃sə mi ɔ̃ ɔbliʒe
sələmɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ tuʒuʁ la
e sa ʒə sε kə ty lə vwa
puʁ twa ʒə səʁε tuʒuʁ pʁəze
kaʁ kɑ̃ ty a bəzwɛ̃ də mwa ʒə lə sɑ̃s
ʒə fεʁε tus sə kə ʒə pø
puʁ kə ty swa œʁøzə
lə pʁɛ̃sipal puʁ mə ʁɑ̃dʁə œʁø
tuʒuʁ tə vwaʁ ʒwajøzə
təvite lε plœʁə
e tus sə malœʁ
sεʃe tε laʁmə
apεze tɔ̃n- amə
ɛ̃si kə pʁɔtəʒe tɔ̃ kœʁ
də tus sə malœʁ
ʒə tεmə tuʒuʁ
e ka ʃakə ʒuʁ…