Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je T’Aime Toujours

Poème Amour
Publié le 06/08/2005 13:25

L'écrit contient 148 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Anthony~

Je T’Aime Toujours

Je regarde tes cheveux
Qui reflete tant tes yeux
Ceci meme dans lequel je pourrais me noyer
Mais ca ne m’empecheras jamais de t’aimer
Rester a tes cotés
Pour te contempler
J’aimerais etre là avec toi
Que tu me sente pres de toi
Je t’ai toujours aimé
Meme si maintenant je te le montre moins
Les circonstances m’y ont obligé
Seulement mes sentiments sont toujours là
Et sa je sais que tu le vois
Pour toi je serais toujours present
Car quand tu as besoin de moi je le sens
Je fairais tous ce que je peut
Pour que tu soit heureuse
Le principal pour me rendre heureux
Toujours te voir joyeuse
T’eviter les pleures
Et tous ce malheur
Secher tes larmes
Apaiser ton ame
Ainsi que proteger ton cœur
De tous ce malheur
Je t’aime toujours
Et ca chaque jour…
 • Pieds Hyphénique: Je T’Aime Toujours

  je=re=gar=de=tes=che=veux 7
  qui=re=fle=te=tant=tes=y=eux 8
  ce=ci=me=me=dans=le=quel=je=pour=rais=me=noyer 12
  mais=ca=ne=mem=pe=che=ras=ja=mais=de=tai=mer 12
  res=ter=a=tes=co=tés 6
  pour=te=con=tem=pler 5
  jaime=rais=e=tre=là=a=vec=toi 8
  que=tu=me=sen=te=pres=de=toi 8
  je=tai=tou=jours=ai=mé 6
  me=me=si=mainte=nant=je=te=le=mon=tre=moins 11
  les=cir=cons=tances=my=ont=o=bli=gé 9
  seule=ment=mes=sen=ti=ments=sont=tou=jours=là 10
  et=sa=je=sais=que=tu=le=vois 8
  pour=toi=je=se=rais=tou=jours=present 8
  car=quand=tu=as=be=soin=de=moi=je=le=sens 11
  je=fai=rais=tous=ce=que=je=peut 8
  pour=que=tu=soit=heu=reu=se 7
  le=prin=ci=pal=pour=me=rendre=heu=reux 9
  tou=jours=te=voir=joyeu=se 6
  te=vi=ter=les=pleu=res 6
  et=tous=ce=mal=heur 5
  se=cher=tes=la=rmes 5
  apai=ser=ton=a=me 5
  ain=si=que=pro=te=ger=ton=cœur 8
  de=tous=ce=mal=heur 5
  je=tai=me=tou=jours 5
  et=ca=cha=que=jour 5
 • Phonétique : Je T’Aime Toujours

  ʒə ʁəɡaʁdə tε ʃəvø
  ki ʁəflətə tɑ̃ tεz- iø
  səsi məmə dɑ̃ ləkεl ʒə puʁʁε mə nwaje
  mε ka nə mɑ̃pεʃəʁa ʒamε də tεme
  ʁεste a tε kɔte
  puʁ tə kɔ̃tɑ̃ple
  ʒεməʁεz- εtʁə la avεk twa
  kə ty mə sɑ̃tə pʁə- də twa
  ʒə tε tuʒuʁz- εme
  məmə si mɛ̃tənɑ̃ ʒə tə lə mɔ̃tʁə mwɛ̃
  lε siʁkɔ̃stɑ̃sə mi ɔ̃ ɔbliʒe
  sələmɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ tuʒuʁ la
  e sa ʒə sε kə ty lə vwa
  puʁ twa ʒə səʁε tuʒuʁ pʁəze
  kaʁ kɑ̃ ty a bəzwɛ̃ də mwa ʒə lə sɑ̃s
  ʒə fεʁε tus sə kə ʒə pø
  puʁ kə ty swa œʁøzə
  lə pʁɛ̃sipal puʁ mə ʁɑ̃dʁə œʁø
  tuʒuʁ tə vwaʁ ʒwajøzə
  təvite lε plœʁə
  e tus sə malœʁ
  sεʃe tε laʁmə
  apεze tɔ̃n- amə
  ɛ̃si kə pʁɔtəʒe tɔ̃ kœʁ
  də tus sə malœʁ
  ʒə tεmə tuʒuʁ
  e ka ʃakə ʒuʁ…
 • Pieds Phonétique : Je T’Aime Toujours

  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=tε=ʃə=vø 7
  ki=ʁə=flə=tə=tɑ̃=tε=zi=ø 8
  sə=simə=mə=dɑ̃=lə=kεl=ʒə=puʁ=ʁε=mə=nwa=je 12
  mε=kanə=mɑ̃=pε=ʃə=ʁa=ʒa=mε=də=tε=me 11
  ʁεs=te=a=tε=kɔ=te 6
  puʁ=tə=kɔ̃=tɑ̃=ple 5
  ʒε=mə=ʁε=zεtʁə=la=a=vεk=twa 8
  kə=ty=mə=sɑ̃=tə=pʁə=də=twa 8
  ʒə=tε=tu=ʒuʁ=zε=me 6
  mə=mə=si=mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=tə=lə=mɔ̃=tʁə=mwɛ̃ 11
  lε=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃sə=mi=ɔ̃=ɔ=bli=ʒe 9
  sə=lə=mɑ̃=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=sɔ̃=tu=ʒuʁ=la 11
  e=sa=ʒə=sε=kə=ty=lə=vwa 8
  puʁ=twaʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=pʁə=ze 8
  kaʁ=kɑ̃=tyabə=zwɛ̃=də=mwa=ʒə=lə=sɑ̃s 9
  ʒə=fε=ʁε=tus=sə=kə=ʒə=pø 8
  puʁ=kə=ty=swa=œ=ʁø=zə 7
  lə=pʁɛ̃=si=pal=puʁmə=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁø 9
  tu=ʒuʁ=tə=vwaʁ=ʒwa=jø=zə 7
  tə=vi=te=lε=plœ=ʁə 6
  e=tus=sə=ma=lœ=ʁə 6
  sε=ʃe=tε=laʁ=mə 5
  a=pε=ze=tɔ̃=na=mə 6
  ɛ̃=si=kə=pʁɔ=tə=ʒe=tɔ̃=kœʁ 8
  də=tus=sə=ma=lœ=ʁə 6
  ʒə=tε=mə=tu=ʒuʁ 5
  e=ka=ʃa=kə=ʒuʁ 5

PostScriptum

petit poeme écrit vite fait : )

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/08/2005 14:43Painoir

Bien écrit en tout cas ^^