Poème-France.com

Poeme : La RoseLa Rose

Cette fleur qui s’éveille en moi provoque ce sentiment de solitude que tu ne connais pas.
Elle grandi petit à petit et me dit combien je t’aime.
J’essai de l’oublier de faire comme si elle n’etait pas là, d’arrêter de pensé à toi.

Elle a grandi, prend beaucoup de place dans mon cœur, dans ma vie.
Je ne peux l’enlever car je n’en ai aucune envie.
J’ai besoin de croir que je t’aime, de sentir ces picotements quand tu es à côté de moi.
C’est la rose qui me pousse a venir vers toi pour te prendre dans mes bras.
Comment faire pour l’enlever ? Comment faire pour l’aracher ? Personne ne le sait.
Mai moi j’ai la clef et je l’ai enfermer dans mon cœur.
Je la garderai jusqu’à ce qu’elle soit fanné
À toi maintenant de l’arroser car je ne veux pas qu’elle meurt au fond de moi.
Mon cœur ne serait plus sans toi…
Art Triste Anne Onym

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεtə flœʁ ki sevεjə ɑ̃ mwa pʁɔvɔkə sə sɑ̃timɑ̃ də sɔlitydə kə ty nə kɔnε pa.
εllə ɡʁɑ̃di pəti a pəti e mə di kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə.
ʒesε də lublje də fεʁə kɔmə si εllə nətε pa la, daʁεte də pɑ̃se a twa.

εllə a ɡʁɑ̃di, pʁɑ̃ boku də plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, dɑ̃ ma vi.
ʒə nə pø lɑ̃ləve kaʁ ʒə nɑ̃n- ε okynə ɑ̃vi.
ʒε bəzwɛ̃ də kʁwaʁ kə ʒə tεmə, də sɑ̃tiʁ sε pikɔtəmɑ̃ kɑ̃ ty ε a kote də mwa.
sε la ʁozə ki mə pusə a vəniʁ vεʁ twa puʁ tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa.
kɔmɑ̃ fεʁə puʁ lɑ̃ləve ? kɔmɑ̃ fεʁə puʁ laʁaʃe ? pεʁsɔnə nə lə sε.
mε mwa ʒε la kle e ʒə lε ɑ̃fεʁme dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.
ʒə la ɡaʁdəʁε ʒyska sə kεllə swa fane
a twa mɛ̃tənɑ̃ də laʁoze kaʁ ʒə nə vø pa kεllə məʁ o fɔ̃ də mwa.
mɔ̃ kœʁ nə səʁε plys sɑ̃ twa…