Poeme : La Rose

La Rose

Cette fleur qui s’éveille en moi provoque ce sentiment de solitude que tu ne connais pas.
Elle grandi petit à petit et me dit combien je t’aime.
J’essai de l’oublier de faire comme si elle n’etait pas là, d’arrêter de pensé à toi.

Elle a grandi, prend beaucoup de place dans mon cœur, dans ma vie.
Je ne peux l’enlever car je n’en ai aucune envie.
J’ai besoin de croir que je t’aime, de sentir ces picotements quand tu es à côté de moi.
C’est la rose qui me pousse a venir vers toi pour te prendre dans mes bras.
Comment faire pour l’enlever ? Comment faire pour l’aracher ? Personne ne le sait.
Mai moi j’ai la clef et je l’ai enfermer dans mon cœur.
Je la garderai jusqu’à ce qu’elle soit fanné
À toi maintenant de l’arroser car je ne veux pas qu’elle meurt au fond de moi.
Mon cœur ne serait plus sans toi…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Rose

  cette=fleur=qui=sé=vei=lle=en=moi=pro=vo=que=ce=sen=ti=ment=de=so=li=tu=de=que=tu=ne=con=nais=pas 26
  el=le=gran=di=pe=tit=à=pe=tit=et=me=dit=com=bien=je=tai=me 17
  jes=sai=de=lou=bli=er=de=fai=re=com=me=si=el=le=ne=tait=pas=là=dar=rê=ter=de=pen=sé=à=toi 26

  el=le=a=gran=di=prend=beau=coup=de=pla=ce=dans=mon=cœur=dans=ma=vie 17
  je=ne=peux=len=le=ver=car=je=nen=ai=au=cu=ne=en=vie 15
  jai=be=soin=de=croir=que=je=tai=me=de=sen=tir=ces=pi=co=te=ments=quand=tu=es=à=cô=té=de=moi 25
  cest=la=ro=se=qui=me=pous=se=a=ve=nir=vers=toi=pour=te=pren=dre=dans=mes=bras 20
  com=ment=fai=re=pour=len=le=ver=com=ment=fai=re=pour=la=ra=cher=per=son=ne=ne=le=sait 22
  mai=moi=jai=la=clef=et=je=lai=en=fer=mer=dans=mon=cœur 14
  je=la=gar=de=rai=jus=quà=ce=quel=le=soit=fan=né 13
  à=toi=main=te=nant=de=lar=ro=ser=car=je=ne=veux=pas=quel=le=meurt=au=fond=de=moi 21
  mon=cœur=ne=se=rait=plus=sans=toi 8
 • Phonétique : La Rose

  sεtə flœʁ ki sevεjə ɑ̃ mwa pʁɔvɔkə sə sɑ̃timɑ̃ də sɔlitydə kə ty nə kɔnε pa.
  εllə ɡʁɑ̃di pəti a pəti e mə di kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə.
  ʒesε də lublje də fεʁə kɔmə si εllə nətε pa la, daʁεte də pɑ̃se a twa.

  εllə a ɡʁɑ̃di, pʁɑ̃ boku də plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, dɑ̃ ma vi.
  ʒə nə pø lɑ̃ləve kaʁ ʒə nɑ̃n- ε okynə ɑ̃vi.
  ʒε bəzwɛ̃ də kʁwaʁ kə ʒə tεmə, də sɑ̃tiʁ sε pikɔtəmɑ̃ kɑ̃ ty ε a kote də mwa.
  sε la ʁozə ki mə pusə a vəniʁ vεʁ twa puʁ tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa.
  kɔmɑ̃ fεʁə puʁ lɑ̃ləve ? kɔmɑ̃ fεʁə puʁ laʁaʃe ? pεʁsɔnə nə lə sε.
  mε mwa ʒε la kle e ʒə lε ɑ̃fεʁme dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.
  ʒə la ɡaʁdəʁε ʒyska sə kεllə swa fane
  a twa mɛ̃tənɑ̃ də laʁoze kaʁ ʒə nə vø pa kεllə məʁ o fɔ̃ də mwa.
  mɔ̃ kœʁ nə səʁε plys sɑ̃ twa…
 • Syllabes Phonétique : La Rose

  sεtə=flœʁ=ki=se=vε=jə=ɑ̃=mwa=pʁɔ=vɔ=kə=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=də=sɔ=li=ty=də=kə=ty=nə=kɔ=nε=pa 26
  εl=lə=ɡʁɑ̃=di=pə=ti=a=pə=ti=e=mə=di=kɔ̃=bj=ɛ̃=ʒə=tε=mə 18
  ʒe=sε=də=lu=blj=e=də=fε=ʁə=kɔ=mə=si=εl=lə=nə=tε=pa=la=da=ʁε=te=də=pɑ̃=se=a=twa 26

  εl=lə=a=ɡʁɑ̃=di=pʁɑ̃=bo=ku=də=pla=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=dɑ̃=ma=vi 18
  ʒə=nə=pø=lɑ̃=lə=ve=kaʁʒə=nɑ̃=nε=o=ky=nə=ɑ̃=vi 14
  ʒεbə=zwɛ̃=də=kʁwaʁ=kə=ʒə=tε=mə=də=sɑ̃=tiʁ=sε=pi=kɔ=tə=mɑ̃=kɑ̃=ty=ε=a=ko=te=də=mwa 24
  sε=la=ʁozə=ki=mə=pu=səa=və=niʁ=vεʁ=twa=puʁ=tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa 18
  kɔ=mɑ̃=fεʁə=puʁ=lɑ̃=lə=ve=kɔ=mɑ̃=fε=ʁə=puʁ=la=ʁa=ʃe=pεʁ=sɔ=nə=nə=lə=sε 21
  mε=mwa=ʒε=la=kle=e=ʒə=lε=ɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 15
  ʒə=la=ɡaʁ=də=ʁε=ʒys=ka=sə=kεl=lə=swa=fa=ne 13
  a=twa=mɛ̃tə=nɑ̃=də=la=ʁo=ze=kaʁ=ʒə=nə=vø=pa=kεllə=məʁ=o=fɔ̃=də=mwa 19
  mɔ̃=kœ=ʁə=nə=sə=ʁε=plys=sɑ̃=twa 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/08/2005 21:36Bouton-De-Rose

tre bo poeme jadore la facon dont tu le ecri c tre bo continu biz

Auteur de Poésie
10/09/2005 14:05Ewilan

Joli... !

Poème Amour
Publié le 20/08/2005 12:28

L'écrit contient 174 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Art Triste Anne Onym

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs