Poème-France.com

Poeme : Pentagramme De Mes PeursPentagramme De Mes Peurs

Malgré cette pseudo science
Qui me cache et me piège,
Quand je te la délivre
J’avoue l’inexpérience
Depuis toujours qui siège
Tel l’amour qui m’enivre
Et m’enlève ma patience

Et tous ces changements
Dans ma tête et mon cœur
Font que mon être s’embrouille
Aucun arrangements
Ne changeront cette peur
De ce futur brouiller
Par moi étrangement

Malgré cette apparence
De vieille maturité
Qui me cache et me piège
Je suis que transparence,
Beau chao hérité
Par cette vie qui m’assiège
Dévoilant mes carences

Mon âme est ruisselante
Des larmes de ma passsion,
La folie qui me ruine
Rêverie harcelante
Coule d’une fascination
Comme ce voile de bruine
Pour moi pas excellente

Envie d’une passionnante
Et belle vie dans le futur
Celle d’un homme moyen,
Pas du tout rationnante
Sauf pour les points de suture
Sur mon âme de Troyen
Une vie pas stationnante
Astre666

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

malɡʁe sεtə psødo sjɑ̃sə
ki mə kaʃə e mə pjεʒə,
kɑ̃ ʒə tə la delivʁə
ʒavu linεkspeʁjɑ̃sə
dəpɥi tuʒuʁ ki sjεʒə
tεl lamuʁ ki mɑ̃nivʁə
e mɑ̃lεvə ma pasjɑ̃sə

e tus sε ʃɑ̃ʒəmɑ̃
dɑ̃ ma tεtə e mɔ̃ kœʁ
fɔ̃ kə mɔ̃n- εtʁə sɑ̃bʁujə
okœ̃ aʁɑ̃ʒəmɑ̃
nə ʃɑ̃ʒəʁɔ̃ sεtə pœʁ
də sə fytyʁ bʁuje
paʁ mwa etʁɑ̃ʒəmɑ̃

malɡʁe sεtə apaʁɑ̃sə
də vjεjə matyʁite
ki mə kaʃə e mə pjεʒə
ʒə sɥi kə tʁɑ̃spaʁɑ̃sə,
bo ʃao eʁite
paʁ sεtə vi ki masjεʒə
devwalɑ̃ mε kaʁɑ̃sə

mɔ̃n- amə ε ʁɥisəlɑ̃tə
dε laʁmə- də ma pa εs εs εs jɔ̃,
la fɔli ki mə ʁɥinə
ʁεvəʁi-aʁsəlɑ̃tə
kulə dynə fasinasjɔ̃
kɔmə sə vwalə də bʁɥinə
puʁ mwa pa εksεllɑ̃tə

ɑ̃vi dynə pasjɔnɑ̃tə
e bεllə vi dɑ̃ lə fytyʁ
sεllə dœ̃n- ɔmə mwajɛ̃,
pa dy tu ʁasjɔnɑ̃tə
sof puʁ lε pwɛ̃ də sytyʁə
syʁ mɔ̃n- amə də tʁwajɛ̃
ynə vi pa stasjɔnɑ̃tə