Poème-France.com

Poeme : Amitié DésabuséeAmitié Désabusée

De l’énervement à la colère
Je crève l’abcès d’une vie amer
Où mes amis se tuent et m’enterrent
Mes ennemis me tuent et se terrent
Je stagne au creux d’un brasier d’éther
D’où ce grand feu qui m’atterre

J’éteins les flammes de ce calvaire
Regardant les étincelles Mères
Qui me sécurisent, me déterre
En m’isolant ce qui m’exaspère
Nerf à vif, je n’ai le caractère
D’où l’ardente perte de repère
Astre666

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

də lenεʁvəmɑ̃ a la kɔlεʁə
ʒə kʁεvə labsε dynə vi ame
u mεz- ami sə tɥe e mɑ̃teʁe
mεz- εnəmi mə tɥe e sə teʁe
ʒə staɲə o kʁø dœ̃ bʁazje detœʁ
du sə ɡʁɑ̃ fø ki mateʁə

ʒetɛ̃ lε flamə də sə kalvεʁə
ʁəɡaʁdɑ̃ lεz- etɛ̃sεllə mεʁə
ki mə sekyʁize, mə deteʁə
ɑ̃ mizɔlɑ̃ sə ki mεɡzaspεʁə
nεʁf a vif, ʒə nε lə kaʁaktεʁə
du laʁdɑ̃tə pεʁtə də ʁəpεʁə