Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : De Tes Cendres

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/10/2005 00:00

L'écrit contient 151 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Astre666

De Tes Cendres

A l’heure solennelle où volent les parterres
D’une étrange bise automnale aidant le vent
La mélancolie s’empare des feuilles à terres
Leurs redonne un ultime sentiment d’enfant

Rougissante telle une future mariée
Se sublimant telle une future mère
Et s’affirmant ainsi qu’un puceau initié
Ta présence sincère effleure nos prières

A l’heure sensuelle où s’enflamme les pétales
D’un panaché osé tel l’aurore en été
La nature nous susurre son envie vitale
Célèbre souffle des artistes dépités

Volant ainsi qu’une couleur héroïne
Filles de la flore, tel une voie connue
Tu distille ta vie tel une frêle épine
Insinuant un poison dans nos têtes nues

A l’heure éternelle d’un coup de foudre rouge
J’admire à travers ces éblouissants indices
La présence d’un sphinx, quand tes prunelles [bouges,
Audrey, tu es la preuve d’un printemps [d’épices
 • Pieds Hyphénique: De Tes Cendres

  a=l=heu=re=so=len=nel=le=où=vo=lent=les=par=terres 14
  dune=é=tran=ge=bi=se=au=tom=na=le=ai=dant=le=vent 14
  la=mé=lan=co=lie=sem=pa=re=des=feu=illes=à=ter=res 14
  leurs=re=don=ne=un=ul=ti=me=sen=ti=ment=den=fant 13

  rou=gis=san=te=tel=le=u=ne=fu=tu=re=ma=ri=ée 14
  se=su=bli=mant=tel=le=u=ne=fu=tu=re=mè=re 13
  et=saf=fir=mant=ain=si=quun=pu=ceau=i=ni=ti=é 13
  ta=pré=sen=ce=sin=cè=re=ef=fleu=re=nos=pri=è=res 14

  a=l=heu=re=sen=suel=le=où=sen=flam=me=les=pé=tales 14
  dun=pa=na=ché=o=sé=tel=lau=ro=re=en=é=té 13
  la=na=tu=re=nous=su=sur=re=son=en=vie=vi=ta=le 14
  cé=lè=bre=souf=fle=des=ar=tis=tes=dé=pi=tés 12

  vo=lant=ain=si=quu=ne=cou=leur=hé=roïne 10
  fi=lles=de=la=flore=tel=u=ne=voie=con=nue 11
  tu=dis=til=le=ta=vie=tel=u=ne=frê=le=é=pi=ne 14
  in=si=nuant=un=poi=son=dans=nos=tê=tes=nues 11

  a=l=heu=re=é=ter=nel=le=dun=coup=de=fou=dre=rouge 14
  jad=mi=re=à=tra=vers=ces=é=blou=is=sants=in=di=ces 14
  la=présen=ce=dun=s=phin=x=quand=tes=pru=nel=les=ou=vre=cro=chet=bouges 17
  au=drey=tu=es=la=preuve=dun=prin=temps=ou=vre=cro=chet=dé=pices 15
 • Phonétique : De Tes Cendres

  a lœʁ sɔlεnεllə u vɔle lε paʁteʁə
  dynə etʁɑ̃ʒə bizə otɔmnalə εdɑ̃ lə vɑ̃
  la melɑ̃kɔli sɑ̃paʁə dε fœjəz- a teʁə
  lœʁ ʁədɔnə œ̃n- yltimə sɑ̃timɑ̃ dɑ̃fɑ̃

  ʁuʒisɑ̃tə tεllə ynə fytyʁə maʁje
  sə syblimɑ̃ tεllə ynə fytyʁə mεʁə
  e safiʁmɑ̃ ɛ̃si kœ̃ pyso initje
  ta pʁezɑ̃sə sɛ̃sεʁə eflœʁə no pʁjεʁə

  a lœʁ sɑ̃sɥεllə u sɑ̃flamə lε petalə
  dœ̃ panaʃe oze tεl loʁɔʁə ɑ̃n- ete
  la natyʁə nu syzyʁə sɔ̃n- ɑ̃vi vitalə
  selεbʁə suflə dεz- aʁtistə depite

  vɔlɑ̃ ɛ̃si kynə kulœʁ eʁɔinə
  fijə də la flɔʁə, tεl ynə vwa kɔnɥ
  ty distijə ta vi tεl ynə fʁεlə epinə
  ɛ̃sinɥɑ̃ œ̃ pwazɔ̃ dɑ̃ no tεtə nɥ

  a lœʁ etεʁnεllə dœ̃ ku də fudʁə ʁuʒə
  ʒadmiʁə a tʁavεʁ sεz- ebluisɑ̃z- ɛ̃disə
  la pʁezɑ̃sə dœ̃ sfɛ̃ks, kɑ̃ tε pʁynεlləz- uvʁə kʁoʃε buʒə,
  odʁe, ty ε la pʁəvə dœ̃ pʁɛ̃tɑ̃z- uvʁə kʁoʃε depisə
 • Pieds Phonétique : De Tes Cendres

  a=lœ=ʁə=sɔ=lε=nεl=lə=u=vɔ=le=lε=paʁ=te=ʁə 14
  dynə=e=tʁɑ̃=ʒə=bi=zə=o=tɔm=na=lə=ε=dɑ̃=lə=vɑ̃ 14
  la=me=lɑ̃=kɔ=li=sɑ̃=pa=ʁə=dε=fœ=jə=za=te=ʁə 14
  lœ=ʁə=ʁə=dɔ=nə=œ̃=nyl=ti=mə=sɑ̃=ti=mɑ̃=dɑ̃=fɑ̃ 14

  ʁu=ʒi=sɑ̃=tə=tεl=lə=y=nə=fy=ty=ʁə=ma=ʁj=e 14
  sə=sy=bli=mɑ̃=tεl=lə=y=nə=fy=ty=ʁə=mεʁ=ə 13
  e=sa=fiʁ=mɑ̃=ɛ̃=si=kœ̃=py=so=i=ni=tj=e 13
  ta=pʁe=zɑ̃=sə=sɛ̃=sεʁ=ə=e=flœ=ʁə=no=pʁi=jεʁ 13

  a=lœ=ʁə=sɑ̃s=ɥεl=lə=u=sɑ̃=fla=mə=lε=pe=ta=lə 14
  dœ̃=pa=na=ʃe=o=ze=tεl=lo=ʁɔ=ʁə=ɑ̃=ne=te 13
  la=na=ty=ʁə=nu=sy=zy=ʁə=sɔ̃=nɑ̃=vi=vi=ta=lə 14
  se=lε=bʁə=su=flə=dε=zaʁ=tis=tə=de=pi=te 12

  vɔ=lɑ̃=ɛ̃=si=ky=nə=ku=lœ=ʁə=e=ʁɔ=i=nə 13
  fi=jə=də=la=flɔ=ʁə=tεl=y=nə=vwa=kɔ=nəɥ 12
  ty=dis=ti=jə=ta=vi=tεl=y=nə=fʁε=lə=e=pi=nə 14
  ɛ̃=sin=ɥɑ̃=œ̃=pwa=zɔ̃=dɑ̃=no=tε=tə=nɥ 11

  a=lœ=ʁə=e=tεʁ=nεl=lə=dœ̃=ku=də=fu=dʁə=ʁu=ʒə 14
  ʒad=mi=ʁə=a=tʁa=vεʁ=sε=ze=blu=i=sɑ̃=zɛ̃=di=sə 14
  la=pʁe=zɑ̃sə=dœ̃=sfɛ̃ks=kɑ̃=tε=pʁy=nεllə=zu=vʁə=kʁo=ʃε=buʒə 14
  o=dʁe=ty=ε=lapʁə=və=dœ̃=pʁɛ̃=tɑ̃=zu=vʁə=kʁo=ʃε=de=pisə 15

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/10/2005 12:21Painoir

Tres Jolie, tu écris tres bien 😉