Poème-France.com

Poeme : … Pas Un Père, Un Géniteur…… Pas Un Père, Un Géniteur…

Pour toi tout te semble normal,
Normal de me voir au bout de 8ans
Normal que je t’adresse la parole.
Et ben non, je ne peux pas
Je pne peux même plus te regarder en face
Sans avoir peur, sans éprouver un sentiment
De méprit en ton égars.
Je ne peux pas te parler
Sans ressentir le besoin de verser des larmes.

Au bout de 8années
Tu reviens espérant un sourire de moi,
Toi qui la fait tellement souffrir,
Tellement pleurer.
Je n’avais que 4ans tu sais,
A cet âge on est encore naïf
On a jamais entendu le mot « dépression »
Mais pourtant moi, à 4ans,
J’en connaissais déjà le sens.
Tu sais à l’école on me disais :
« Il fait quoi dans la vie ton papa ? ? »
Et ma seule réponse était :
« Je n’ai pas de papa ».

A présent, le mot que tous les enfants prononcent
C’est arracher de ma bouche,
Jamais plus je ne pourai le prononcer
Car tu n’est pas un père, juste un géniteur.
Malgrès toutes tes belles paroles,
Malgrès ton tatouage sur le bras,
Rien ne pourra jamais te pardonner.
J’ai bien trop souffert,
Et à cause de toi mon cœur est remplie de haine.

Biensûr maman c’est bien occuper de moi,
Elle m’a offert tout ce qu’elle pouvait me donner
Mais surtout elle m’a donner son amour.
Mais même avec tout cela
Il me manquait quelque chose
Et ce quelque chose c’est toi.
Jamais je n’ai eu la chance de vous entendre vous dire « je t’aime »
Mais par contre j’ai pu voir
Avec quelle force tu la frappais.
J’ai trop d’image négative dans ma tête.
Elle t’aimais de tout son être
Elle aurai tout fait pour toi
Mai tut’enfoutais,
Tu ne pensais qu’à la baiser.
Et donc arriva ce qui arriva,
C’est à dire moi.
Le jour où tu a appris quelle était enceinte
Tu lui a demandé de faire,
Un chose horrible pour une mère
C’est à dire me tuer
Alors que je n’était qu’un embryon.
Et maintenant tu reviens
Prétendant m’aimer
Alors que je ne sais même pas
Si tu connais le sens de se mot.
Tu dit ne m’avoir jamais oublier,
Mais c’est trop simple, bien trop simple
Car mon cœur est blessé à jamais.

Tu vois c’est pour tout cela que
Je ne t’aimerai JAMAIS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Aurélie Pupuce

PostScriptum

Ce pème est dedier a tout les enfant qui ont vecu sans père. . . . . . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ twa tu tə sɑ̃blə nɔʁmal,
nɔʁmal də mə vwaʁ o bu də ɥit ɑ̃
nɔʁmal kə ʒə tadʁεsə la paʁɔlə.
e bεn nɔ̃, ʒə nə pø pa
ʒə pnə pø mεmə plys tə ʁəɡaʁde ɑ̃ fasə
sɑ̃z- avwaʁ pœʁ, sɑ̃z- epʁuve œ̃ sɑ̃timɑ̃
də mepʁi ɑ̃ tɔ̃n- eɡaʁ.
ʒə nə pø pa tə paʁle
sɑ̃ ʁəsɑ̃tiʁ lə bəzwɛ̃ də vεʁse dε laʁmə.

o bu də ɥit ane
ty ʁəvjɛ̃z- εspeʁɑ̃ œ̃ suʁiʁə də mwa,
twa ki la fε tεllmɑ̃ sufʁiʁ,
tεllmɑ̃ pləʁe.
ʒə navε kə katʁə ɑ̃ ty sε,
a sεt aʒə ɔ̃n- εt- ɑ̃kɔʁə najf
ɔ̃n- a ʒamεz- ɑ̃tɑ̃dy lə mɔt « depʁesjɔn »
mε puʁtɑ̃ mwa, a katʁə ɑ̃,
ʒɑ̃ kɔnεsε deʒa lə sɑ̃s.
ty sεz- a lekɔlə ɔ̃ mə dizε :
« il fε kwa dɑ̃ la vi tɔ̃ papa ? ? »
e ma sələ ʁepɔ̃sə etε :
« ʒə nε pa də papa ».

a pʁezɑ̃, lə mo kə tus lεz- ɑ̃fɑ̃ pʁonɔ̃se
sεt- aʁaʃe də ma buʃə,
ʒamε plys ʒə nə puʁε lə pʁonɔ̃se
kaʁ ty nε pa œ̃ pεʁə, ʒystə œ̃ ʒenitœʁ.
malɡʁε tutə tε bεllə paʁɔlə,
malɡʁε tɔ̃ tatuaʒə syʁ lə bʁa,
ʁjɛ̃ nə puʁʁa ʒamε tə paʁdɔne.
ʒε bjɛ̃ tʁo sufεʁ,
e a kozə də twa mɔ̃ kœʁ ε ʁɑ̃pli də-εnə.

bjɛ̃syʁ mamɑ̃ sε bjɛ̃ ɔkype də mwa,
εllə ma ɔfεʁ tu sə kεllə puvε mə dɔne
mε syʁtu εllə ma dɔne sɔ̃n- amuʁ.
mε mεmə avεk tu səla
il mə mɑ̃kε kεlkə ʃozə
e sə kεlkə ʃozə sε twa.
ʒamε ʒə nε y la ʃɑ̃sə də vuz- ɑ̃tɑ̃dʁə vu diʁə « ʒə tεmə »
mε paʁ kɔ̃tʁə ʒε py vwaʁ
avεk kεllə fɔʁsə ty la fʁapε.
ʒε tʁo dimaʒə neɡativə dɑ̃ ma tεtə.
εllə tεmε də tu sɔ̃n- εtʁə
εllə oʁε tu fε puʁ twa
mε tytɑ̃futε,
ty nə pɑ̃sε ka la bεze.
e dɔ̃k aʁiva sə ki aʁiva,
sεt- a diʁə mwa.
lə ʒuʁ u ty a apʁi kεllə etε ɑ̃sɛ̃tə
ty lɥi a dəmɑ̃de də fεʁə,
œ̃ ʃozə ɔʁiblə puʁ ynə mεʁə
sεt- a diʁə mə tɥe
alɔʁ kə ʒə netε kœ̃n- ɑ̃bʁiɔ̃.
e mɛ̃tənɑ̃ ty ʁəvjɛ̃
pʁetɑ̃dɑ̃ mεme
alɔʁ kə ʒə nə sε mεmə pa
si ty kɔnε lə sɑ̃s də sə mo.
ty di nə mavwaʁ ʒamεz- ublje,
mε sε tʁo sɛ̃plə, bjɛ̃ tʁo sɛ̃plə
kaʁ mɔ̃ kœʁ ε blese a ʒamε.

ty vwa sε puʁ tu səla kə
ʒə nə tεməʁε ʒamε ! ! !