Poème-France.com

Poeme : Je Souffre, Mais Je T’Aime !Je Souffre, Mais Je T’Aime !

Aujourd’hui je souffre, pourquoi ?
Parce que tu es tout pour moi,
Parce qu’au bout de 9 mois
Tu connais toute ma vie
Parce que cet amour si intense et si passionné
Semblait quasiment nul aujourd’hui.
Est-ce qu’une de mes peurs va se réalisée ? ?
Vais-je perdre mon meilleur ami,
Un confident qui se trouve être mon chéri,
Et l’amour de ma vie.
Tu es mon 1er amour et sûrement le dernier.
Un jour semble si simple, rempli de tendresse
Un jour si dur, rempli de cruauté.
Tu prends une place si importante,
Autant dans ma vie que dans mon cœur.
Sans toi ma vie serai bien pénible et si triste
Sans aucuns buts, aucunes envie.
Je sens que je vais m’enfoncé
M’enfoncé dans un énorme gouffre
Si tout finissait entre nous.
Moi tout comme ma vie
Ne ressemblera à rien…
Je souffre mais pourtant je t’aime
Comme jamais plus on ne pourras t’aimer.
Dis-moi que nous somme fait l’un pour l’autre,
Que nos vie sont à vivre ensemble.
Mes sentiments sont vrais
Tout autant que ma peine
Serai sans toi à mes côtés
Tu es quelqu’un d’important pour moi
Tu fera toujours parti de ma vie
Je ressent toujours les mêmes besoins :
Tes bras qui me serrent,
Ta voix me disant : « je t’aime »,
Besoin de ta bouche contre la mienne
Je veux te sentir près de moi
Si près que j’entends ton souffle,
Besoin de nos yeux qui se croisent
Et de ton regard qui s’illumine quand tu m’aperçois.
Mon bébé je t’aime,
Je t’aimerai toujours chéri,
Tu es l’homme de ma vie ! ! !
Aurélie Pupuce

PostScriptum

Ce poeme est destiné a mon amour que j’aime de tout mon coeur S. B ! ! bisous
Laissez vos commentaire svp… merci !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi ʒə sufʁə, puʁkwa ?
paʁsə kə ty ε tu puʁ mwa,
paʁsə ko bu də nəf mwa
ty kɔnε tutə ma vi
paʁsə kə sεt amuʁ si ɛ̃tɑ̃sə e si pasjɔne
sɑ̃blε kazime nyl oʒuʁdɥi.
ε sə kynə də mε pœʁ va sə ʁealize ? ?
vε ʒə pεʁdʁə mɔ̃ mεjœʁ ami,
œ̃ kɔ̃fide ki sə tʁuvə εtʁə mɔ̃ ʃeʁi,
e lamuʁ də ma vi.
ty ε mɔ̃n- œ̃n- e amuʁ e syʁəmɑ̃ lə dεʁnje.
œ̃ ʒuʁ sɑ̃blə si sɛ̃plə, ʁɑ̃pli də tɑ̃dʁεsə
œ̃ ʒuʁ si dyʁ, ʁɑ̃pli də kʁɥote.
ty pʁɑ̃z- ynə plasə si ɛ̃pɔʁtɑ̃tə,
otɑ̃ dɑ̃ ma vi kə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.
sɑ̃ twa ma vi səʁε bjɛ̃ peniblə e si tʁistə
sɑ̃z- okœ̃ byt, okynəz- ɑ̃vi.
ʒə sɑ̃s kə ʒə vε mɑ̃fɔ̃se
mɑ̃fɔ̃se dɑ̃z- œ̃n- enɔʁmə ɡufʁə
si tu finisε ɑ̃tʁə nu.
mwa tu kɔmə ma vi
nə ʁəsɑ̃bləʁa a ʁjɛ̃…
ʒə sufʁə mε puʁtɑ̃ ʒə tεmə
kɔmə ʒamε plysz- ɔ̃ nə puʁʁa tεme.
di mwa kə nu sɔmə fε lœ̃ puʁ lotʁə,
kə no vi sɔ̃t- a vivʁə ɑ̃sɑ̃blə.
mε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ vʁε
tut- otɑ̃ kə ma pεnə
səʁε sɑ̃ twa a mε kote
ty ε kεlkœ̃ dɛ̃pɔʁtɑ̃ puʁ mwa
ty fəʁa tuʒuʁ paʁti də ma vi
ʒə ʁəse tuʒuʁ lε mεmə bəzwɛ̃ :
tε bʁa ki mə seʁe,
ta vwa mə dizɑ̃ : « ʒə tεmə »,
bəzwɛ̃ də ta buʃə kɔ̃tʁə la mjεnə
ʒə vø tə sɑ̃tiʁ pʁε də mwa
si pʁε kə ʒɑ̃tɑ̃ tɔ̃ suflə,
bəzwɛ̃ də noz- iø ki sə kʁwaze
e də tɔ̃ ʁəɡaʁ ki silyminə kɑ̃ ty mapεʁswa.
mɔ̃ bebe ʒə tεmə,
ʒə tεməʁε tuʒuʁ ʃeʁi,
ty ε lɔmə də ma vi ! ! !