Poème-France.com

Poeme : M-JM-J

O debu on ne saimai pa
Par al suite on c aprecier
Maintenant on fini par ne plus ce lacher
Et tu es devenue ma meilleure amie, pk ? ?
Parce que t qq1 de formidable, d’extraordinaire
Remplie de qualitées otan interieur qu’exterieure
Tu ne merite pa de souffrir
Tu ne merite pa de te mutilée
Tu ne mérite pa tou ce que tu endur
Tu devrai en parler a qq1 de confiance
Qq1 qui est importan pour toi
Kom jordanne par ex
Je ve que tyu sache que ce n’est pas
Pour une petite dispute que je ne vai plu te parler
A la place de souffrir pour « elles »
Va leur parler o moin tu ne vivra pa dan le dout
Tu le regrettera pe etre
Mai moin ke si tu n’agi pa
Parle de tes prob a qq1 car tu te tu toute seule
A 14 an on a pa le do assez large
Pour pouvoir porter tan de prob seule
Tu sai la phrase :
Jai limptression detre dans une salle remplie de monde,
Je cri mai personne ne mentends.
C’est ce ke t en train de vivre seule
Et c dure ! ! je le sai je sui passer par la
En tou cas kan on est ensemble
Tu a lair si bien
Alor ke tu ne fai ke cacher ta 2eme personne
Celle qui pleure, qui se detrui seule
Et qui se renferme sur elle meme
A l’adolescence ce n’est pa bien tou cela ! !
En tou ca tu restera toujours dan mon cœur
Je ne pourrai jamai t’oubliée
Mai si on se perd de vu et
Que ta toujours confiance en moi
Tu pe m’apeller
Je serai toujours la pour toi ! !
Je t’aime ma chérie !
Aurélie Pupuce

PostScriptum

ce nest pa un poeme mai c important pour moi ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o dəby ɔ̃ nə sεmε pa
paʁ al sɥitə ɔ̃ se apʁəsje
mɛ̃tənɑ̃ ɔ̃ fini paʁ nə plys sə laʃe
e ty ε dəvənɥ ma mεjəʁə ami, pe ka ? ?
paʁsə kə te ky ky œ̃ də fɔʁmidablə, dεkstʁaɔʁdinεʁə
ʁɑ̃pli də kalitez- ɔtɑ̃ ɛ̃təʁjœʁ kεkstəʁjəʁə
ty nə məʁitə pa də sufʁiʁ
ty nə məʁitə pa də tə mytile
ty nə meʁitə pa tu sə kə ty ɑ̃dyʁ
ty dəvʁε ɑ̃ paʁle a ky ky œ̃ də kɔ̃fjɑ̃sə
ky ky œ̃ ki εt- ɛ̃pɔʁtɑ̃ puʁ twa
kɔm ʒɔʁdanə paʁ εks
ʒə və kə tiy saʃə kə sə nε pa
puʁ ynə pətitə dispytə kə ʒə nə vε ply tə paʁle
a la plasə də sufʁiʁ puʁ « εlls »
va lœʁ paʁle o mwɛ̃ ty nə vivʁa pa dɑ̃ lə du
ty lə ʁəɡʁεtəʁa pə εtʁə
mε mwɛ̃ kə si ty naʒi pa
paʁlə də tε pʁɔb a ky ky œ̃ kaʁ ty tə ty tutə sələ
a katɔʁzə ɑ̃ ɔ̃n- a pa lə do ase laʁʒə
puʁ puvwaʁ pɔʁte tɑ̃ də pʁɔb sələ
ty sε la fʁazə :
ʒε lɛ̃ptʁesjɔ̃ dətʁə dɑ̃z- ynə salə ʁɑ̃pli də mɔ̃də,
ʒə kʁi mε pεʁsɔnə nə mɑ̃tɑ̃.
sε sə kə te ɑ̃ tʁɛ̃ də vivʁə sələ
e se dyʁə ! ! ʒə lə sε ʒə sɥi pase paʁ la
ɑ̃ tu ka kɑ̃ ɔ̃n- εt- ɑ̃sɑ̃blə
ty a lεʁ si bjɛ̃
alɔʁ kə ty nə fε kə kaʃe ta døz- əmə pεʁsɔnə
sεllə ki plœʁə, ki sə dətʁɥi sələ
e ki sə ʁɑ̃fεʁmə syʁ εllə məmə
a ladɔlesɑ̃sə sə nε pa bjɛ̃ tu səla ! !
ɑ̃ tu ka ty ʁεstəʁa tuʒuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
ʒə nə puʁʁε ʒamε tublje
mε si ɔ̃ sə pεʁ də vy e
kə ta tuʒuʁ kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa
ty pə mapεlle
ʒə səʁε tuʒuʁ la puʁ twa ! !
ʒə tεmə ma ʃeʁi !