Poème-France.com

Poeme : Ou En Sommes Nous ? ? (Ce Titre Ettro Hs Mai Bonlol)Ou En Sommes Nous ? ? (Ce Titre Ettro Hs Mai Bonlol)

Tout est si confu dans ma tête
Notre histoire s’achève peu à peu
Elle ne ressemble à plus rien
Tout se complique…
Rien n’est plus comme avant
Et cela ne s’arrange pas.
Cette situation ne cesse d’empirer
Jours après jours
Dans un univers si sombre
Pourtant i l y a encore 2 mois
Mon ciel était si bleu
Rempli d’amour et de tendresse
Maintenant il est vide
Comme mon cœur va l’être
Si tout continu ainsi.
Le gouffre se rapproche
De plus en plus de moi
Et ce à pas de géant…
Aurélie Pupuce

PostScriptum

A present sa va mieu…
Je l’aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiime


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tut- ε si kɔ̃fy dɑ̃ ma tεtə
nɔtʁə istwaʁə saʃεvə pø a pø
εllə nə ʁəsɑ̃blə a plys ʁjɛ̃
tu sə kɔ̃plikə…
ʁjɛ̃ nε plys kɔmə avɑ̃
e səla nə saʁɑ̃ʒə pa.
sεtə sitɥasjɔ̃ nə sεsə dɑ̃piʁe
ʒuʁz- apʁε ʒuʁ
dɑ̃z- œ̃n- ynive si sɔ̃bʁə
puʁtɑ̃ i εl i a ɑ̃kɔʁə dø mwa
mɔ̃ sjεl etε si blø
ʁɑ̃pli damuʁ e də tɑ̃dʁεsə
mɛ̃tənɑ̃ il ε vidə
kɔmə mɔ̃ kœʁ va lεtʁə
si tu kɔ̃tiny ɛ̃si.
lə ɡufʁə sə ʁapʁoʃə
də plysz- ɑ̃ plys də mwa
e sə a pa də ʒeɑ̃…