Poème-France.com

Poeme : Inexistante Aux Yeux Du MondeInexistante Aux Yeux Du Monde

Une fois de plus je suis mal
Encore un jour remplis de désespoir
Encore et toujours un soir
Dans ma vie qui ne sert a rien
Qui ne vaut rien.
Un peu comme moi je ne sert a rien,
Je ne vaut plus rien sur cette terre si triste
Si cruelle et si méchante…
Pourquoi lorsque tout me semble si bien il n’en est rien ? ?
Pourquoi suis venue sur terre si c’est pour souffrir ? ?
Je ne veux pas me plaindre loin de là
Mais j’aimerai juste être quelqu’un
Etre moi, m’assumer
Qu’ont m’aime pour ce que je sui, et qu’on me prenne avec tout mes défauts.
Jours après jours tout ce que j’ai s’échappe de mes mains
Toute les flammes qui brillent dans mes yeux ne sont que des mirages
Ils ne sont là juste pour faire croire que tout va bien…
Suis-je importante pour quelqu’un ?
Je le pensais mais cela fait quelques jours quelques soirs
Où tout se gâche dans ma tête
Où rien n’a de sens
Tout est si futile pour moi…
Un coup je me sens vivre et d’une seconde à l’autre,
On me fait comprendre
Que je ne suis rien, que l’on sen fou de ma vie
Qu’avec ou sans moi tout serai pareil
Que je ne représente rien pour personne…
Suis-je si inintéressante aux yeux des autres ? ?
Jour après jours, mois après moi,
Ma vie ne ressemble a rien.

Depuis que je t’ai perdue,
Tout dégringole dans ma vie,
De puis que je t’ai trouvé tout allait mieux
Mais cela a vite changé
Jusqu’au jour où tu es arrivée dans ma vie
Mais rien ne s’arrange pour autant…
Ma destinée est –elle ainsi ? ?
On me dit que la roue tourne
Mais elle mets du temps chez moi ! !
Et tournera-t-elle à temps ? ?
Aurélie Pupuce

PostScriptum

Peu de gens pourrons comprendre les 9 dernières lignes… et encore… peut être aucunes ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə fwa də plys ʒə sɥi mal
ɑ̃kɔʁə œ̃ ʒuʁ ʁɑ̃pli də dezεspwaʁ
ɑ̃kɔʁə e tuʒuʁz- œ̃ swaʁ
dɑ̃ ma vi ki nə sεʁ a ʁjɛ̃
ki nə vo ʁjɛ̃.
œ̃ pø kɔmə mwa ʒə nə sεʁ a ʁjɛ̃,
ʒə nə vo plys ʁjɛ̃ syʁ sεtə teʁə si tʁistə
si kʁyεllə e si meʃɑ̃tə…
puʁkwa lɔʁskə tu mə sɑ̃blə si bjɛ̃ il nɑ̃n- ε ʁjɛ̃ ? ?
puʁkwa sɥi vənɥ syʁ teʁə si sε puʁ sufʁiʁ ? ?
ʒə nə vø pa mə plɛ̃dʁə lwɛ̃ də la
mε ʒεməʁε ʒystə εtʁə kεlkœ̃
εtʁə mwa, masyme
kɔ̃ mεmə puʁ sə kə ʒə sɥi, e kɔ̃ mə pʁεnə avεk tu mε defo.
ʒuʁz- apʁε ʒuʁ tu sə kə ʒε seʃapə də mε mɛ̃
tutə lε flamə ki bʁije dɑ̃ mεz- iø nə sɔ̃ kə dε miʁaʒə
il nə sɔ̃ la ʒystə puʁ fεʁə kʁwaʁə kə tu va bjɛ̃…
sɥi ʒə ɛ̃pɔʁtɑ̃tə puʁ kεlkœ̃ ?
ʒə lə pɑ̃sε mε səla fε kεlk ʒuʁ kεlk swaʁ
u tu sə ɡaʃə dɑ̃ ma tεtə
u ʁjɛ̃ na də sɑ̃s
tut- ε si fytilə puʁ mwa…
œ̃ ku ʒə mə sɑ̃s vivʁə e dynə səɡɔ̃də a lotʁə,
ɔ̃ mə fε kɔ̃pʁɑ̃dʁə
kə ʒə nə sɥi ʁjɛ̃, kə lɔ̃ sεn fu də ma vi
kavεk u sɑ̃ mwa tu səʁε paʁεj
kə ʒə nə ʁəpʁezɑ̃tə ʁjɛ̃ puʁ pεʁsɔnə…
sɥi ʒə si inɛ̃teʁesɑ̃tə oz- iø dεz- otʁə ? ?
ʒuʁ apʁε ʒuʁ, mwaz- apʁε mwa,
ma vi nə ʁəsɑ̃blə a ʁjɛ̃.

dəpɥi kə ʒə tε pεʁdɥ,
tu deɡʁɛ̃ɡɔlə dɑ̃ ma vi,
də pɥi kə ʒə tε tʁuve tut- alε mjø
mε səla a vitə ʃɑ̃ʒe
ʒysko ʒuʁ u ty ε aʁive dɑ̃ ma vi
mε ʁjɛ̃ nə saʁɑ̃ʒə puʁ otɑ̃…
ma dεstine εt- εllə ɛ̃si ? ?
ɔ̃ mə di kə la ʁu tuʁnə
mεz- εllə mεt dy tɑ̃ ʃe mwa ! !
e tuʁnəʁa tεllə a tɑ̃ ? ?