Poème-France.com

Poeme : Toi Et Ce Rêve…Toi Et Ce Rêve…

Cette nuit il met arrivé de faire un rêve
Un rêve si réel dans ma tête
Que je ne pu le distingué de la réalité
Un rêve que j’aurai tant voulu voir ce réalisé.
Il y avait toi,
Toi que je place si haut dans mon cœur,
Toi qui est si importante pour moi,
Et pourtant toi, je ne te reverrai jamais.

Je n’ai plus d’espoir
Je n’en ai sûrement jamais eu.
L’espoir de te revoir
De te serrer contre moi, entre mes bras,
Tout près de mon cœur.

Et même si je te retrouverai
Même si un jour nos chemins se croisent à nouveau,
Me reconnaîtras tu ? ?
Sauras tu qui je suis où plutot celle que j’étais ? ?
Serais-je pour toi qu’un simple souvenir
Ais-je au moins cette chance ? ?

Ton absence me détruit
Tu es si près mais à la fois
Si loin de moi
Pourquoi n’ais-je rien demandé de plus sur toi ? ?
Pourtant je suis sur que je connais ton nom
J’ai l’impression que tu me l’a dit
Mais je ne m’en souvien plus,
Même après plusieurs efforts
Tout est encore vague dans mon esprit.

Mon rêve se réalisera-t-il un jour ? ?
Est-ce qu’un jour tu sera près de moi,
Pour m’aider à affronter les malheurs de la vie ? ?
C’est un souhait si fort, si intense
Que quelque part j’en ai déjà la réponse.
Cette réponse qui détruit ma vie
Et tout mon cœur.
Nous nous sommes connues le 22 juillet 2003,
Notre amitier a vue très vite le jour,
Notre confiance l’une vers l’autre également
Mais pourtant même si cela était très fort,
Même si tu es comme une grande sœur,
Aujourd’hui je suis sans toi
Est-il trop tard pour moi ? ?
C’est une fois de plus ma faute ;
Une faute que je n’aurai jamais du commètre
Une faute qui me ronge l’âme,
Et cela pour TOUTE MA VIE…
Aurélie Pupuce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεtə nɥi il mεt aʁive də fεʁə œ̃ ʁεvə
œ̃ ʁεvə si ʁeεl dɑ̃ ma tεtə
kə ʒə nə py lə distɛ̃ɡe də la ʁealite
œ̃ ʁεvə kə ʒoʁε tɑ̃ vuly vwaʁ sə ʁealize.
il i avε twa,
twa kə ʒə plasə si-o dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
twa ki ε si ɛ̃pɔʁtɑ̃tə puʁ mwa,
e puʁtɑ̃ twa, ʒə nə tə ʁəveʁε ʒamε.

ʒə nε plys dεspwaʁ
ʒə nɑ̃n- ε syʁəmɑ̃ ʒamεz- y.
lεspwaʁ də tə ʁəvwaʁ
də tə seʁe kɔ̃tʁə mwa, ɑ̃tʁə mε bʁa,
tu pʁε də mɔ̃ kœʁ.

e mεmə si ʒə tə ʁətʁuvəʁε
mεmə si œ̃ ʒuʁ no ʃəmɛ̃ sə kʁwaze a nuvo,
mə ʁəkɔnεtʁa ty ? ?
soʁa ty ki ʒə sɥiz- u plyto sεllə kə ʒetε ? ?
səʁε ʒə puʁ twa kœ̃ sɛ̃plə suvəniʁ
εs ʒə o mwɛ̃ sεtə ʃɑ̃sə ? ?

tɔ̃n- absɑ̃sə mə detʁɥi
ty ε si pʁε mεz- a la fwa
si lwɛ̃ də mwa
puʁkwa nεs ʒə ʁjɛ̃ dəmɑ̃de də plys syʁ twa ? ?
puʁtɑ̃ ʒə sɥi syʁ kə ʒə kɔnε tɔ̃ nɔ̃
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ty mə la di
mε ʒə nə mɑ̃ suvjɛ̃ plys,
mεmə apʁε plyzjœʁz- efɔʁ
tut- εt- ɑ̃kɔʁə vaɡ dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi.

mɔ̃ ʁεvə sə ʁealizəʁa til œ̃ ʒuʁ ? ?
ε sə kœ̃ ʒuʁ ty səʁa pʁε də mwa,
puʁ mεde a afʁɔ̃te lε malœʁ də la vi ? ?
sεt- œ̃ suε si fɔʁ, si ɛ̃tɑ̃sə
kə kεlkə paʁ ʒɑ̃n- ε deʒa la ʁepɔ̃sə.
sεtə ʁepɔ̃sə ki detʁɥi ma vi
e tu mɔ̃ kœʁ.
nu nu sɔmə kɔnɥ lə vɛ̃t- dø ʒɥjε dø milə tʁwa,
nɔtʁə amitje a vɥ tʁε vitə lə ʒuʁ,
nɔtʁə kɔ̃fjɑ̃sə lynə vεʁ lotʁə eɡaləmɑ̃
mε puʁtɑ̃ mεmə si səla etε tʁε fɔʁ,
mεmə si ty ε kɔmə ynə ɡʁɑ̃də sœʁ,
oʒuʁdɥi ʒə sɥi sɑ̃ twa
εt- il tʁo taʁ puʁ mwa ? ?
sεt- ynə fwa də plys ma fotə,
ynə fotə kə ʒə noʁε ʒamε dy kɔmεtʁə
ynə fotə ki mə ʁɔ̃ʒə lamə,
e səla puʁ tutə ma vi…