Poème-France.com

Poeme : RenaissanceRenaissance

J’errai dans un monde dur, impur et obscur
Où tous les rêves se noient dans l’absurdité.
Mais cette fille à la beauté sans mesure
Sut me guider vers la voie de la clarté.

Dès lors son regard m’ôta tous mes problèmes
Dès lors mes rêves et mon cœur furent sauvés
Et je puis m’ennivrer de ces choses blêmes
Et je^puis goûter à ce que je n’avait oser

Toi cette fille qui ocupe mon esprit,
Tu m’as fait goûter à tous ces plaisirs charnels
Mais aujourd’hui, tendrement, je t’en remercie,

Mais demain, passionnement, je crirais : « Ma belle ! »
Mais enfin, follement, je te dirais : « Je t’aime,
Toi qui m’as plongé dans cette ivresse extreme ».
Aurélien B

PostScriptum

Un alexandrin


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒeʁε dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də dyʁ, ɛ̃pyʁ e ɔpskyʁ
u tus lε ʁεvə sə nwae dɑ̃ labsyʁdite.
mε sεtə fijə a la bote sɑ̃ məzyʁə
syt mə ɡide vεʁ la vwa də la klaʁte.

dε lɔʁ sɔ̃ ʁəɡaʁ mota tus mε pʁɔblεmə
dε lɔʁ mε ʁεvəz- e mɔ̃ kœʁ fyʁe sove
e ʒə pɥi mεnivʁe də sε ʃozə blεmə
e ʒə siʁkɔ̃flεksə pɥi ɡute a sə kə ʒə navε oze

twa sεtə fijə ki ɔkypə mɔ̃n- εspʁi,
ty ma fε ɡute a tus sε plεziʁ ʃaʁnεl
mεz- oʒuʁdɥi, tɑ̃dʁəmɑ̃, ʒə tɑ̃ ʁəmεʁsi,

mε dəmɛ̃, pasjɔnəmɑ̃, ʒə kʁiʁε : « ma bεllə ! »
mεz- ɑ̃fɛ̃, fɔlmɑ̃, ʒə tə diʁε : « ʒə tεmə,
twa ki ma plɔ̃ʒe dɑ̃ sεtə ivʁεsə εkstʁəmə ».