Poeme : Renaissance

Renaissance

J’errai dans un monde dur, impur et obscur
Où tous les rêves se noient dans l’absurdité.
Mais cette fille à la beauté sans mesure
Sut me guider vers la voie de la clarté.

Dès lors son regard m’ôta tous mes problèmes
Dès lors mes rêves et mon cœur furent sauvés
Et je puis m’ennivrer de ces choses blêmes
Et je^puis goûter à ce que je n’avait oser

Toi cette fille qui ocupe mon esprit,
Tu m’as fait goûter à tous ces plaisirs charnels
Mais aujourd’hui, tendrement, je t’en remercie,

Mais demain, passionnement, je crirais : « Ma belle ! »
Mais enfin, follement, je te dirais : « Je t’aime,
Toi qui m’as plongé dans cette ivresse extreme ».

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Renaissance

  jer=rai=dans=un=mon=de=dur=im=pur=et=obs=cur 12
  où=tous=les=rê=ves=se=noient=dans=lab=sur=di=té 12
  mais=cet=te=fille=à=la=beau=té=sans=me=su=re 12
  sut=me=gui=der=vers=la=voie=de=la=clar=té 11

  dès=lors=son=re=gard=mô=ta=tous=mes=pro=blè=mes 12
  dès=lors=mes=rê=ves=et=mon=cœur=fu=rent=sau=vés 12
  et=je=puis=men=ni=vrer=de=ces=cho=ses=blê=mes 12
  et=je=cir=con=flexe=puis=goû=ter=à=ce=que=je=na=vait=o=ser 16

  toi=cet=te=fi=lle=qui=o=cupe=mon=es=prit 11
  tu=mas=fait=goû=ter=à=tous=ces=plai=sirs=char=nels 12
  mais=au=jourd=hui=ten=dre=ment=je=ten=re=mer=cie 12

  mais=de=main=pas=sionne=ment=je=cri=rais=ma=bel=le 12
  mais=en=fin=fol=le=ment=je=te=di=rais=je=taime 12
  toi=qui=mas=plon=gé=dans=cette=i=vres=se=ex=tre=me 13
 • Phonétique : Renaissance

  ʒeʁε dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də dyʁ, ɛ̃pyʁ e ɔpskyʁ
  u tus lε ʁεvə sə nwae dɑ̃ labsyʁdite.
  mε sεtə fijə a la bote sɑ̃ məzyʁə
  syt mə ɡide vεʁ la vwa də la klaʁte.

  dε lɔʁ sɔ̃ ʁəɡaʁ mota tus mε pʁɔblεmə
  dε lɔʁ mε ʁεvəz- e mɔ̃ kœʁ fyʁe sove
  e ʒə pɥi mεnivʁe də sε ʃozə blεmə
  e ʒə siʁkɔ̃flεksə pɥi ɡute a sə kə ʒə navε oze

  twa sεtə fijə ki ɔkypə mɔ̃n- εspʁi,
  ty ma fε ɡute a tus sε plεziʁ ʃaʁnεl
  mεz- oʒuʁdɥi, tɑ̃dʁəmɑ̃, ʒə tɑ̃ ʁəmεʁsi,

  mε dəmɛ̃, pasjɔnəmɑ̃, ʒə kʁiʁε : « ma bεllə ! »
  mεz- ɑ̃fɛ̃, fɔlmɑ̃, ʒə tə diʁε : « ʒə tεmə,
  twa ki ma plɔ̃ʒe dɑ̃ sεtə ivʁεsə εkstʁəmə ».
 • Syllabes Phonétique : Renaissance

  ʒe=ʁε=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=dyʁ=ɛ̃=pyʁ=e=ɔp=skyʁ 12
  u=tus=lε=ʁε=və=sə=nwa=dɑ̃=lab=syʁ=di=te 12
  mε=sε=tə=fi=jə=a=la=bo=te=sɑ̃=mə=zyʁə 12
  syt=mə=ɡi=de=vεʁ=la=vwa=də=la=klaʁ=te 11

  dε=lɔʁ=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=mo=ta=tus=mε=pʁɔ=blε=mə 12
  dε=lɔʁ=mε=ʁε=və=ze=mɔ̃=kœʁ=fy=ʁe=so=ve 12
  e=ʒə=pɥi=mε=ni=vʁe=də=sε=ʃo=zə=blε=mə 12
  e=ʒə=siʁ=kɔ̃=flεk=sə=pɥi=ɡu=te=asə=kə=ʒə=na=vε=o=ze 16

  twa=sε=tə=fi=jə=ki=ɔ=ky=pə=mɔ̃=nεs=pʁi 12
  ty=ma=fε=ɡu=te=a=tus=sε=plε=ziʁ=ʃaʁ=nεl 12
  mε=zo=ʒuʁ=dɥi=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=ʒə=tɑ̃=ʁə=mεʁ=si 12

  mεdə=mɛ̃=pa=sjɔ=nə=mɑ̃=ʒə=kʁi=ʁε=ma=bεl=lə 12
  mε=zɑ̃=fɛ̃=fɔl=mɑ̃=ʒə=tə=di=ʁε=ʒə=tε=mə 12
  twa=ki=ma=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=sεtə=i=vʁε=səεk=stʁə=mə 12

PostScriptum

Un alexandrin

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/01/2022 22:00Ambre

Très très beau poème sur l’amour. Ce que tu es dit c’est fabuleux. Quand je lis ton poème j’essaie de me mettre à ta place, et je me dit tu ressens tellement de choses en l’écrivant, c’est très beau. Merci beaucoup pour ce magnifique poème.

Poème Amour
Publié le 09/09/2005 08:03

L'écrit contient 123 mots qui sont répartis dans 4 strophes. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Sonnet.

Forme poétique utilisée

Sonnet

Poete : Aurélien B

Récompense

1
1
0

Texte des commentateurs