Poeme-France : Lecture Écrit Souvenir

Poeme : Bordeaux

Poème Souvenir
Publié le 19/12/2020 11:11

L'écrit contient 212 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Lamarque

Bordeaux

Depuis Burdigala tu brilles !
Celte, romaine tu prends ton essor.
Cité culturelle, tu pétilles,
Anglaise par la reine Aliénor.
Bordeaux ta noble indépendance,
Œuvre de siècles enlacés si beaux,
Vibre dans mon esprit et s’élance
Vers les effluves des temps nouveaux.

Sous ton romantique pont de pierre,
Au dix-neuvième siècle commençant,
Tu enracinas dans la lumière
Ton fleuve aux remous incessants.
Puis des ponts aux décors sublimes
Ont ta Garonne ensoleillée.
Des bateaux passent et elle s’anime,
Remplie de trésors appréciés.

Ton choix d’une liberté tu montres
Par ta colonne aux Girondins.
De la guerre tu sors des décombres
Sous l’égide de Chaban, serein.
L’art au fil des ans t’enjolive
Des architectes t’ont façonnée.
Dans la pierre noircie ils ravivent
Les façades dix-huitième ornées.

Les rives de ton fleuve nous émeuvent,
Leur miroir d’eau, les parcs riants.
Ta cité, tes boutiques abreuvent
Tous nos sens d’un bel air d’antan.
Le vin enflamme bien ton courage
Sur l’Europe et le monde ouvert,
Puissance économique, tu nages,
Sur tes vestiges toujours altière.

Toi, Bordeaux, tu danses dans ma tête
Quand au loin, superbe, je te vois
Un air d’histoire, un air de fête
Fait vibrer tout mon être d’émoi.
 • Pieds Hyphénique: Bordeaux

  de=puis=bur=di=ga=la=tu=bri=lles 9
  cel=te=ro=mai=ne=tu=prends=ton=es=sor 10
  ci=té=cul=tu=rel=le=tu=pé=ti=lles 10
  an=glai=se=par=la=reine=a=li=é=nor 10
  bor=deaux=ta=no=ble=in=dé=pen=dan=ce 10
  œu=vre=de=siè=cles=en=la=cés=si=beaux 10
  vi=bre=dans=mon=es=prit=et=sé=lan=ce 10
  vers=les=ef=flu=ves=des=temps=nou=veaux 9

  sous=ton=ro=man=ti=que=pont=de=pier=re 10
  au=dix=neu=viè=me=siè=cle=com=men=çant 10
  tu=en=ra=ci=nas=dans=la=lu=miè=re 10
  ton=fleu=ve=aux=re=mous=in=ces=sants 9
  puis=des=ponts=aux=dé=cors=su=bli=mes 9
  ont=ta=ga=ron=ne=en=so=leil=lée 9
  des=ba=teaux=pas=sent=et=el=le=sa=nime 10
  rem=plie=de=tré=sors=ap=pré=ci=és 9

  ton=choix=du=ne=li=ber=té=tu=mon=tres 10
  par=ta=co=lon=ne=aux=gi=ron=dins 9
  de=la=guer=re=tu=sors=des=dé=com=bres 10
  sous=lé=gi=de=de=cha=ban=se=rein 9
  lart=au=fil=des=ans=ten=jo=li=ve 9
  des=ar=chi=tec=tes=tont=fa=çon=née 9
  dans=la=pi=er=re=noir=cie=ils=ra=vivent 10
  les=fa=ça=des=dix=hui=tiè=me=or=nées 10

  les=ri=ves=de=ton=fleuve=nous=é=meu=vent 10
  leur=mi=roir=deau=les=parcs=ri=ants 8
  ta=ci=té=tes=bou=ti=ques=a=breuvent 9
  tous=nos=sens=dun=bel=air=dan=tan 8
  le=vin=en=flam=me=bien=ton=cou=ra=ge 10
  sur=leu=ro=pe=et=le=mon=de=ou=vert 10
  puis=san=ce=é=co=no=mi=que=tu=nages 10
  sur=tes=ves=ti=ges=tou=jours=al=tiè=re 10

  toi=bor=deaux=tu=dan=ses=dans=ma=tê=te 10
  quand=au=loin=su=per=be=je=te=vois 9
  un=air=d=his=toi=re=un=air=de=fête 10
  fait=vi=brer=tout=mon=ê=tre=dé=moi 9
 • Phonétique : Bordeaux

  dəpɥi byʁdiɡala ty bʁijə !
  sεltə, ʁɔmεnə ty pʁɑ̃ tɔ̃n- esɔʁ.
  site kyltyʁεllə, ty petijə,
  ɑ̃ɡlεzə paʁ la ʁεnə aljenɔʁ.
  bɔʁdo ta nɔblə ɛ̃depɑ̃dɑ̃sə,
  œvʁə də sjεkləz- ɑ̃lase si bo,
  vibʁə dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi e selɑ̃sə
  vεʁ lεz- eflyvə dε tɑ̃ nuvo.

  su tɔ̃ ʁɔmɑ̃tikə pɔ̃ də pjeʁə,
  o di- nəvjεmə sjεklə kɔmɑ̃sɑ̃,
  ty ɑ̃ʁasina dɑ̃ la lymjεʁə
  tɔ̃ fləvə o ʁəmuz- ɛ̃sesɑ̃.
  pɥi dε pɔ̃z- o dekɔʁ syblimə
  ɔ̃ ta ɡaʁɔnə ɑ̃sɔlεje.
  dε bato pase e εllə sanimə,
  ʁɑ̃pli də tʁezɔʁz- apʁesje.

  tɔ̃ ʃwa dynə libεʁte ty mɔ̃tʁə
  paʁ ta kɔlɔnə o ʒiʁɔ̃dɛ̃.
  də la ɡeʁə ty sɔʁ dε dekɔ̃bʁə
  su leʒidə də ʃabɑ̃, səʁɛ̃.
  laʁ o fil dεz- ɑ̃ tɑ̃ʒɔlivə
  dεz- aʁʃitεktə tɔ̃ fasɔne.
  dɑ̃ la pjeʁə nwaʁsi il ʁavive
  lε fasadə diz- ɥitjεmə ɔʁne.

  lε ʁivə də tɔ̃ fləvə nuz- eməve,
  lœʁ miʁwaʁ do, lε paʁk ʁjɑ̃.
  ta site, tε butikz- abʁəve
  tus no sɑ̃s dœ̃ bεl εʁ dɑ̃tɑ̃.
  lə vɛ̃ ɑ̃flamə bjɛ̃ tɔ̃ kuʁaʒə
  syʁ ləʁɔpə e lə mɔ̃də uvεʁ,
  pɥisɑ̃sə ekɔnɔmikə, ty naʒə,
  syʁ tε vεstiʒə tuʒuʁz- altjεʁə.

  twa, bɔʁdo, ty dɑ̃sə dɑ̃ ma tεtə
  kɑ̃t- o lwɛ̃, sypεʁbə, ʒə tə vwa
  œ̃n- εʁ distwaʁə, œ̃n- εʁ də fεtə
  fε vibʁe tu mɔ̃n- εtʁə demwa.
 • Pieds Phonétique : Bordeaux

  dəp=ɥi=byʁ=di=ɡa=la=ty=bʁij=ə 9
  sεl=tə=ʁɔ=mε=nə=ty=pʁɑ̃=tɔ̃=ne=sɔʁ 10
  si=te=kyl=ty=ʁεl=lə=ty=pe=ti=jə 10
  ɑ̃=ɡlε=zə=paʁ=la=ʁε=nə=a=lje=nɔʁ 10
  bɔʁ=do=ta=nɔ=blə=ɛ̃=de=pɑ̃=dɑ̃=sə 10
  œ=vʁə=də=sjε=klə=zɑ̃=la=se=si=bo 10
  vi=bʁə=dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi=e=se=lɑ̃=sə 10
  vεʁ=lε=ze=fly=və=dε=tɑ̃=nu=vo 9

  su=tɔ̃=ʁɔ=mɑ̃=ti=kə=pɔ̃=də=pje=ʁə 10
  o=di=nə=vjε=mə=sjε=klə=kɔ=mɑ̃=sɑ̃ 10
  ty=ɑ̃=ʁa=si=na=dɑ̃=la=ly=mjε=ʁə 10
  tɔ̃=flə=və=o=ʁə=mu=zɛ̃=se=sɑ̃ 9
  pɥi=dε=pɔ̃=zo=de=kɔʁ=sy=bli=mə 9
  ɔ̃=ta=ɡa=ʁɔ=nə=ɑ̃=sɔ=lε=j=e 10
  dε=ba=to=pa=se=e=εl=lə=sa=nimə 10
  ʁɑ̃=pli=də=tʁe=zɔʁ=za=pʁe=sj=e 9

  tɔ̃=ʃwa=dy=nə=li=bεʁ=te=ty=mɔ̃=tʁə 10
  paʁ=ta=kɔ=lɔ=nə=o=ʒi=ʁɔ̃=dɛ̃ 9
  də=la=ɡe=ʁə=ty=sɔʁ=dε=de=kɔ̃=bʁə 10
  su=le=ʒi=də=də=ʃa=bɑ̃=sə=ʁɛ̃ 9
  laʁ=o=fil=dε=zɑ̃=tɑ̃=ʒɔ=li=və 9
  dε=zaʁ=ʃi=tεk=tə=tɔ̃=fa=sɔ=ne 9
  dɑ̃=la=pje=ʁə=nwaʁ=si=il=ʁa=vi=ve 10
  lε=fa=sa=də=diz=ɥi=tjε=mə=ɔʁ=ne 10

  lε=ʁi=və=də=tɔ̃flə=və=nu=ze=mə=ve 10
  lœ=ʁə=mi=ʁwaʁ=do=lε=paʁk=ʁj=ɑ̃ 9
  ta=si=te=tε=bu=tik=za=bʁə=ve 9
  tus=no=sɑ̃s=dœ̃=bεl=εʁ=dɑ̃=tɑ̃ 8
  lə=vɛ̃=ɑ̃=fla=mə=bjɛ̃=tɔ̃=ku=ʁa=ʒə 10
  syʁ=lə=ʁɔ=pə=e=lə=mɔ̃=də=u=vεʁ 10
  pɥi=sɑ̃=sə=e=kɔ=nɔ=mi=kə=ty=naʒə 10
  syʁ=tε=vεs=ti=ʒə=tu=ʒuʁ=zal=tjεʁ=ə 10

  twa=bɔʁ=do=ty=dɑ̃=sə=dɑ̃=ma=tε=tə 10
  kɑ̃=to=lwɛ̃=sy=pεʁ=bə=ʒə=tə=vwa 9
  œ̃=nεʁ=dis=twa=ʁə=œ̃=nεʁ=də=fε=tə 10
  fε=vi=bʁe=tu=mɔ̃=nε=tʁə=de=mwa 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/01/2021 17:59Tulipe Noire

Un joli poème sur la belle ville de Bordeaux, une perle scintillante par son patrimoine et son histoiretout long des siècles, merci pour ce partage avec mon amitiè.

Auteur de Poésie
21/04/2021 09:07Donovan.nouel

Ah oui quand-même ça donne envie. Merci de partager culture, histoire et tout ce qui s’y trouve à Bordeaux. C’est sublime, c’est une ville qui ne fait pas du tout peur. On apprendrait mieux comme ça que des fiches longues où c’est vraiment dur de se mettre à bosser. Beaucoup de chansons à Bordeaux. Merci Lamarque.