Poème-France.com

Poeme : Du Passé Au FuturDu Passé Au Futur

C est une bohémienne
Qui s appelle Éden
Elle voit dans nos mains
Le mal ou le bien
Elle dégage des ondes
A travers sa boule ronde
Pour voir dans le passé
Et lire nos pensées
Du passé au futur
Au fur et a mesure
Elle va vous racontez
Votre histoire en secret
Du passé au futur
Avec grande allure
Le film va défiler
Dans sa boule cristallisée
C est une bohémienne
Qui s appelle Éden
Elle voit dans nos mains
Se que sera demain
Elle vous tendra sa main
Vous montrera le chemin
Pour éviter les fautes
Et garder la tête haute

Chris Bonnery
Chris Bonnery

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

se εt- ynə bɔemjεnə
ki εs apεllə edɛ̃
εllə vwa dɑ̃ no mɛ̃
lə mal u lə bjɛ̃
εllə deɡaʒə dεz- ɔ̃də
a tʁavεʁ sa bulə ʁɔ̃də
puʁ vwaʁ dɑ̃ lə pase
e liʁə no pɑ̃se
dy pase o fytyʁ
o fyʁ e a məzyʁə
εllə va vu ʁakɔ̃te
vɔtʁə istwaʁə ɑ̃ sεkʁε
dy pase o fytyʁ
avεk ɡʁɑ̃də alyʁə
lə film va defile
dɑ̃ sa bulə kʁistalize
se εt- ynə bɔemjεnə
ki εs apεllə edɛ̃
εllə vwa dɑ̃ no mɛ̃
sə kə səʁa dəmɛ̃
εllə vu tɑ̃dʁa sa mɛ̃
vu mɔ̃tʁəʁa lə ʃəmɛ̃
puʁ evite lε fotə
e ɡaʁde la tεtə-otə

kʁi bɔnəʁi